Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a), člana 60. stav 1. tačka d) i člana  61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. januara 2021. godine, d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

       Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-145/19 od 31. decembra 2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica broj 01-022-146/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19);

         Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa broj 01-022-127/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za poslove iz stambene oblasti broj 01-022-129/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise broj 01-022-122/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Etičkog odbora broj 01-022-124/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Mandatsko-imunitetske komisije broj 01-022-121/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za boračka pitanja broj 01-022-125/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za sport i pitanja mladih broj 01-022-130/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja broj 01-022-120/19 od 18. decembra 2019. godine i Rješenje o razrješenju dužnosti članova Komisije za budžet i finansije, broj 01-022-123/19 od 18. decembra 2019. godine.  

 

O b r a z l o ž e nj e

 

              Drago Bundalo, načelnik Opštine Kostajnica, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-145/19 od 31. decembra 2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica broj 01-022-146/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19)), koje je donijela Skupština Opštine Kostajnica. U prijedlogu se opisuje prethodni postupak i ukazuje na načine predlaganja izmjena Statuta propisane članom 85. Zakona o lokalnoj samoupravi. Ukazuje se na nesaglasnost   Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica sa članom 56. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave kojim je utvrđen postupak za razrješenje službenika na rukovodećim mjestima i prema kojem ne postoji mogućnost razrješenja načelnika odjeljenja ili službe bez prijedloga načelnika opštine, tako da se aktima jedinice lokalne samouprave ne može propisivati drugačiji način razrješenja lica na ovim pozicijama. Isto tako, predlagač ukazuje na to da zamjenika načelnika opštine, prema članu  56. Zakona o lokalnoj samoupravi, bira i razrješava skupština, na prijedlog načelnika. Zbog toga, predlagač smatra da je  propisivanjem iz osporenih odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica i Poslovnika o radu Opštine Kostajnica, narušeno ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. Ustava.

        Naknadno, predlagač je Sudu dostavio dopunu prijedloga kojim je tražio ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa broj 01-022-127/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za poslove iz stambene oblasti broj 01-022-129/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise broj 01-022-122/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Etičkog odbora broj 01-022-124/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Mandatsko-imunitetske komisije broj 01-022-121/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za boračka pitanja broj 01-022-125/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za sport i pitanja mladih broj 01-022-130/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja broj 01-022-120/19 od 18. decembra 2019. godine i Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za budžet i finansije broj 01-022-123/19 od 18. decembra 2019. godine, koje je donijela Skupština Opštine Kostajnica. Predlagač smatra da ova rješenja, koja su donijeta od strane skupštinske većine, za koja navodi da se retroaktivno primjenjuju, nisu u saglasnosti sa članom 1. stav 4, te članovima 5, 10, 16, 49, 69, 102, 108, 110. i 115. stav 2. Ustava, zatim odredbama članova 59. do 63. Zakona o lokalnoj samoupravi, članom 123. Statuta Opštine Kostajnica, članovima 42. i 50. stav 1. podtačka v) i stav 2. podtačka v) Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica, te članom 19. stav 1. podtačka 3) i stav 2. podtačka 2) Poslovnika o izboru radnih tijela Skupštine Opštine Kostajnica.

        U odgovoru na prijedlog koji je dostavila Skupština Opštine Kostajnica iznosi se stav da su navodi prijedloga neosnovani i da sadrže proizvoljno i paušalno tumačenje zakona na koje se predlagač poziva. Prije svega, donosilac osporenih akata ističe da je 28. sjednica Skupštine Opštine Kostajnica, na kojoj su usvojeni osporeni akti od strane propisane većine, sazvana u skladu sa Poslovnikom o radu, te da su u cijelosti neutemeljeni navodi predlagača. Osporene odluke su, kako se dalje navodi, donesene u saglasnosti sa relevantnim odredbama Statuta Opštine Kostajnica i Zakona o lokalnoj samoupravi, a sadrže promjene manjeg obima kojima se vrši usklađivanje predmetnih akata sa ovim zakonom, zbog čega su usvojene neposredno na osnovu prijedloga ovlašćenih predlagača, bez postupka usvajanja nacrta i javne rasprave. U pogledu navoda o diskriminaciji srpskog i bošnjačkog naroda prilikom donošenja osporenih rješenja, u odgovoru se iznosi stav da su ovi akti u cijelosti saglasni Ustavu, te da ne dovode do diskriminacije ni po nacionalnom, ni po političkom osnovu, kako to smatra predlagač.  

     Osporenu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-145/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19) donijela je Skupština Opštine Kostajnica na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1) i člana 85. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19). Ovom odlukom propisano je da se njome vrši usklađivanje Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-36/16 od 31. marta 2016. godine i 01-022-26/17 od 24. marta 2017. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ br. 5/16 i 5/17) sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) i odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16) (član 1). Prema članu 2. ove odluke član 54. stav (3) Statuta se mijenja i glasi: „U slučaju iz stava (2) ovog člana kada prijedlog za razrješenje podnosi 1/3 odbornika, prijedlog se dostavlja načelniku Opštine i načelnik dostavlja mišljenje Skupštini Opštine u roku od 5 dana od dana prijema prijedloga.“ Članom 3. ove odluke propisano je da se u članu 60. Statuta iza stava (2) dodaje novi stav koji glasi: „Načelnik Opštine dužan je da redovno informiše Skupštinu o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i da odgovara na odbornička pitanja i inicijative na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom o radu Skupštine Opštine Kostajnica.“ Prema članu 4. osporene odluke u članu 62. Statuta brišu se stavovi (4) i (5), a stav (2) i stav (3) se mijenjaju i glase: „ (2) Izbor, opoziv i razrješenje zamjenika vrši se po postupku predviđenom za izbor, opoziv i razrješenje predsjednika skupštine. (3) Postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika Opštine uređuje se Poslovnikom Skupštine Opštine, u skladu sa zakonom.“ Članovima 5. i 6. ove odluke propisano je da će organi Opštine uskladiti opšta akta sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu, te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Kostajnica.“

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica broj 01-022-146/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19) donesena je na osnovu člana 39. stav 2. tačka 26) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) i člana 78. Statuta Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ br. 5/16 i 5/17). Ovom odlukom propisano je da se vrši usklađivanje  Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ br. 5/16 i 5/17) sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19) (član 1). Članom 2. ove odluke propisano je da se član 182. stav (1) tačka g), stav (3) i stav (4) mijenjaju, a stav (5) postaje stav (6), dok se dodaje novi stav (5) i glasi: „(1) g) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom Opštine i Poslovnikom o radu Skupštine Opštine. (3) Funkcioneri iz stava (1) ovog člana mogu biti smijenjeni sa funkcije ako istu ne obavljaju u skladu sa Ustavom, zakonom i u okviru datih ovlašćenja, te ako funkciju ne obavljaju savjesno ili dovoljno uspješno, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine. (4) Inicijativu za smjenu gore navedenih funkcionera može pokrenuti 9 odbornika u Skupštini, a prijedlog za smjenu zamjenika načelnika može da podnese načelnik Opštine. (5) a) Ukoliko je u pitanju inicijativa iz člana 4. koju  pokreće 9 odbornika, načelnik ima rok od 5 dana da predlagačima dostavi mišljenje o inicijativi, a nakon toga inicijativa ide u redovnu skupštinsku proceduru na glasanje. b) Ukoliko je u pitanju prijedlog načelnika iz člana 4, on se upućuje direktno u skupštinsku proceduru na glasanje. Prema članovima 3. i 4. ove odluke, organi Opštine uskladiće opšte akte sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Kostajnica.“

   Osporenim rješenjima Skupština Opštine Kostajnica poimenično je navedena lica razriješila dužnosti članova u Komisiji za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa, Komisiji za poslove iz stambene oblasti, Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise, u Etičkom odboru, Mandatsko-imunitetskoj komisiji, Komisiji za boračka pitanja, Komisiji za sport i pitanja mladih, Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja  i Komisiji za budžet i finansije.

   U postupku ocjenjivanja ustavnosti osporenih odluka Sud je imao u vidu da je članom 102. stav 1. tačke 6, 7. i 8. Ustava utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine, zatim obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe opštine i uređuje njihovu organizaciju i poslovanje, te obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Prema stavu 2. istog člana Ustava, sistem lokalne uprave uređuje se zakonom. Takođe, Sud je uzeo u obzir i član 108. Ustava, prema kojem zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

   Saglasno navedenim ustavnim ovlašćenjima Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpke“ br. 97/16 i 36/19) uređen je sistem lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, način i uslovi njihovog formiranja, poslovi i organi jedinica lokalne samouprave, međusobni odnosi skupštine jedinice lokalne samouprave i gradonačelnika, odnosno načelika, imovina, finansiranje, akti i javnost rada jedinica lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave. Odredbama ovog zakona koje su relevantne za odlučivanje u konkretnom slučaju propisano je: da skupština jedinice lokalne samouprave donosi statut i bira i razrješava predsjednika skupštine, potpredsjednika, zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine, imenuje i razrješava sekretara skupštine i načelnike odjeljenja (član 39. stav 2. tač. 1. i 21), da je gradonačelnik u gradu, odnosno načelnik opštine u opštini izvršni organ vlasti u jedinici lokalne samouprave (član 54. stav 1), da gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti, a zamjenik izvršava dužnosti koje mu povjeri gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, zamjenjuje ga i djeluje u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti (član 55. st. 1. i 2), da skupština bira i razrješava zamjenika na prijedlog gradonačlenika, odnosno načelnika opštine, a izbor, opoziv i razrješenje zamjenika vrši se po postupku predviđenom za izbor, opoziv i razrješenje predsjednika skupštine i uređuje se statutom i poslovnikom (član 56), da je gradonačelnik, odnosno načelnik opštine dužan da redovno informiše skupštinu o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave, da odgovara na odbornička pitanja i inicijative na način i u rokovima utvrđenim statutom i poslovnikom (član 71. stav 1), da skupština donosi, između ostalog, statut jedinice lokalne samouprave (član 82. stav 2), da je statut najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave, te da se istim uređuju poslovi jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, akti, finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, postupak za donošenje i promjenu statuta i druga pitanja utvrđena zakonom (član 83), da prijedlog za donošenje, izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika u skupštini i 20 birača ili 1500 birača sa područja jedinice lokalne samouprave ( član 85. Zakona).

  Nadalje, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave imenuje i razrješava sekretara skupštine i načelnika odjeljenja ili službe (član 50. stav 1), da načelnik odjeljenja ili službe za svoj rad odgovara gradonačelniku, odnosno načelniku opštine (član 54. stav 4).

 Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05 i 98/13) uređena su statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave koja se odnose na: izbor i opoziv, ovlašćenja funkcionera, odgovornost, nespojivost, plate funkcionera, etički kodeks, te prava po osnovu radnog odnosa i prestanka funkcije. Ovim zakonom je, između ostalog, propisano: da su funkcioneri jedinice lokalne samouprave: gradonačelnik, načelnik opštine, zamjenik gradonačelnika, zamjenik načelnika opštine, predsjenik skupštine grada, predsjednik skupštine opštine, potpredsjednik skupštine grada i potpredsjednik skupštine opštine (član 2), da se postupak izbora funkcionera i prestanka mandata funkcionera prije isteka vremena na koji su izabrani, opozivom ili razrješenjem, vrši u skladu sa izbornim propisima, propisima koji uređuju sistem lokalne samouprave, statutom i poslovnikom o radu skupštine jedinice lokalne samouprave (član 4), da rješenje o opozivu, odnosno razrješenju predsjednika i potpredsjednika skupštine, zamjenika načelnika i zamjenika gradonačelnika donosi skupština jedinice lokalne samouprave nakon provedenog postupka opoziva, odnosno razrješenja, u skladu sa propisima koji uređuju sistem lokalne samouprave, statutom jedinice lokalne samouprave i poslovnikom o radu skupštine jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 2), da se bliže odredbe o ovlašćenjima zamjenika načelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednika skupštine uređuju statutom i poslovnikom o radu jedinice lokalne samouprave (član 8. stav 2).

      Imajući u vidu navedene ustavne i zakonske odredbe Sud je ocijenio da propisivanjem iz osporene Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica nisu povrijeđene zakonske norme na koje ukazuje predlagač, čime, istovremeno, nije narušeno ni ustavno načelo zakonitosti. Naime, po ocjeni Suda, odredba člana 2. ove odluke koja se odnosi na pitanje razrješenja načelnika odjeljenja ili službe u jedinicima lokalne samouprave prema kojem prijedlog za razrješenje podnosi 1/3 odbornika i prijedlog se dostavlja načelniku Opštine, a načelnik dostavlja mišljenje Skupštini Opštine u roku od 5 dana od dana prijema prijedloga, nije suprotna odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi koja propisuje da skupština jedinice lokalne samouprave bira i razrješava, osim funkcionera,  načelnike odjeljenja (član 39. stav 2. tačka 21), kao ni odredbama člana 55. stav 3. i člana 56. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave, prema kojima skupština opštine razrješava načelnike odjeljenja. Istovremeno, sud je uzeo u obzir da je, prema članu 83. Zakona  o lokalnoj samoupravi, statut najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave, te da se istim uređuju poslovi jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, akti, finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, postupak za donošenje i promjenu statuta i druga pitanja utvrđena zakonom.

     Pored toga, imajući u vidu da prema članu 54. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave načelnik odjeljenja ili službe za svoj rad odgovara gradonačelniku, odnosno načelniku opštine, Sud je ocijenio da propisivanje roka u kojem načelnik opštine dostavlja mišljenje skupštini o prijedlogu za razrješenje načelnika odjeljenja ne dovodi u pitanje načelo zakonitosti. S obzirom na navedeno, Sud je ocijenio da je Statutom, saglasno zakonu, uređeno pitanje razrješenja načelnika odjeljenja ili službe u jedinicima lokalne samouprave.

   Nadalje, i odredba člana 3. osporene odluke, u dijelu koji se odnosi na član 60. osnovnog teksta Statuta je, po ocjeni Suda, saglasna članu 71. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji na identičan način propisuje obavezu načelnika opštine da redovno informiše skupštinu o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave, te da odgovara na odbornička pitanja i inicijative.

   Isto tako, izmjene člana 62. st. 2. i 3. osnovnog teksta ovog statuta, koje propisuju postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika opštine, su, po ocjeni ovog suda, u saglasnosti sa članom 56. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da se postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika opštine reguliše statutom i poslovnikom.  

   Sud je, takođe, ocijenio da ni propisivanje iz osporene Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica nije suprotno relevantnim zakonskim odredbama. Naime, Sud smatra da je izmjena člana 182. stav 1. tačka g) u cjelini saglasna odredbi člana 56. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da se postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika opštine reguliše statutom i poslovnikom. Ovakvo propisivanje je u skladu i sa članom 4. Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave kojim je propisano da se postupak izbora funkcionera (u koje spada i zamjenik načelnika opštine) i prestanak mandata funkcionera prije isteka vremena na koje je izabran, opozivom ili razrješenjem, vrši u skladu sa izbornim propisima, propisima koji uređuju sistem lokalne samouprave, statutom jedinice lokalne samouprave i poslovnikom o radu skupštine jedinice lokalne samouprave. U skladu sa ovim zakonskim odredbama je i normiranje iz odredaba ove odluke kojima su izmijenjeni stavovi 3. i 4. člana 182. osnovnog teksta Poslovnika, kao i odredbe kojom je dodat novi stav 5. ovog člana, jer je zakonodavac uredio osnovna pitanja koja se odnose na razrješenje i opoziv funkcionera jedinice lokalne samouprave, a razrađivanje ovih zakonskih normi i detaljnije propisivanje ovog postupka je prepustio da jedinice lokalne samouprave urede svojim statutom i poslovnikom o radu skupštine.

  Pored toga, Sud je ocijenio da propisivanjem iz preostalih odredaba osporenih odluka nije narušeno ustavno načelo zakonitosti.

    Uzimajući u obzir sve navedeno, Sud nalazi da je neosnovan prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-145/19 od 31. decembra 2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica broj 01-022-146/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19).

     Prema članu 115. stav 1. tačke 1. i 2. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

     Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenih rješenja, Sud je ocijenio da osporena rješenja nemaju karakter opštih pravnih akata čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se radi o pojedinačnim aktima koji se odnose na individualno određena lica i na konkretnu pravnu situaciju - razrješenje dužnosti članova pojedinih komisija, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti odbaci prijedlog za ocjenjivanje predmetnih rješenja.

             Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

            Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-3/20

27. januara 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
24.2.2021.
Саопштење за јавност са 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.2.2021.
Дневни ред 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.2.2021.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2021. годину

1.2.2021.
План набавки за 2021. годину

27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>