Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2021. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

             Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19).

           Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. и чл. 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

           Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске поднио је Уставном Суду Републике Српске приједлог у форми иницијативе за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19). У приједлогу се наводи да је оспорени члан 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању у супротности са члановима 5, 10, 33, 39. и 108. Устава Републике Српске. Предлагач сматра да су оспореним прописивањем стручни сарадници, секретари и рачуновође, дискриминисани у односу на наставнике и директора, јер не могу да допуне норму све док не изгубе 50% исте, што није случај са наставницима и директорима. Наиме, Законом о основном васпитању и образовању омогућено је наставницима да пуну норму могу да остваре у више различитих школа, без икаквог ограничења, док је стручним сарадницима, секретарима и рачуновођама омогућено да своју пуну норму остваре у другој школи, али под условом да су прије тога изгубили 50 % норме у школи у којој су запослени. У приједлогу се наводи да су прописивањем као у члановима 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа  (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), секретари и рачуновође дискриминисани у односу на директора школе, јер радно вријеме, норма и плата директора не зависе од броја одјељења, како је то прописано за секретаре и рачуновође. Такође се наводи, да се оспореним одредбама Правилника  прописује умањење радног времена секретара и рачуновођа и на тај начин директно утиче на висину плате ових лица, што је у супротности са чланом 39. став 5. Устава Републике Српске. Предлаже се да Суд утврди неуставност оспорене законске одредбе и оспорених одредби Правилника.

            У иницијативи за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), коју је Суду дао Милан Матић, адвокат из Бијељине, наводи се да је члан 15. оспореног правилника у супротности са члановима 10, 39. и 48. Устава Републике Српске, као и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17) и Законом о платама запослених у области просвјете и културе („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18). У иницјативи се истиче да је чланом 129. став 1. Закона о основном васпитању и образовању прописано да административне послове у школи, између осталог, обављају секретар и рачуновођа, те да, с обзиром на садржај ове законске одредбе, све школе, без обзира да ли имају више или мање од 16 одјељења, морају имати секретара. Такође се наводи да члан 15. став 2. оспореног правилника није у сагласности са чланом 10. и 48. Устава, јер се оспореном одредбом врши дискриминација секретара школе у односу на директора и наставнике. Сматрајући да су послови секретара основне школе унапријед утврђени и објективизирани и по обиму, односно квантитету и врсти, и апсолутно не зависе од броја одјељења у школи, давалац иницијативе наводи да се примјеном оспорене одредбе код обрачуна плате секретара школе повређује члан 39. став 5. Устава Републике Српске, као и одредбе Закона о платама запослених у области просвјете и културе. У иницијативи се предлаже да Суд утврди неуставност и незаконитост оспорених одредби Правилника.

              С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставноправним стварима више субјеката посебним приједлогом покренуло поступак, односно иницијативом тражило да се оцијени уставност и законитост истог општег акта, Суд је на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број: У-4/20 од 16. септембра 2020. године спојио наведени приједлог и иницијативу ради вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу која је заведена под бројем: У-19/20 приједлогу који је евидентиран под бројем:  У-4/20.

           Оспореним чланом 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да је, прије расписивања конкурса за попуну упражњеног радног мјеста за раднике из члана 113. став 1. овог закона, са пуним или непуним радним временом, директор дужан распоредити стручног сарадника, секретара и рачуновођу са подручја актива директора за чијим радом је дјелимично или потпуно престала потреба у другој школи, с тим да се допуна не може вршити на мање од пола радног времена.

Правилник о нормативима и стандардима за финансирање основних школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19) донио је министар просвјете и културе на основу члана 168. став 9. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18).

Оспореним чланом 15. овог правилника прописано је да школа која има 16 и више одјељења може систематизовати радно мјесто секретар школе (став 1); школи која има мање од 16 одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши се умањење процента радног времена за радно мјесто секретар школе за 5 % (став 2); максимални проценат умањења из става 2. овог члана је 50 % радног времена (став 3).

Оспореним чланом 16. овог правилника прописано је да школа која има 16 и више одјељења може систематизовати радно мјесто рачуновођа школе (став 1); школи која има мање од 16 одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши се умањење процента радног времена за радно мјесто рачуновођа школе за 5 % (став 2); максимални проценат умањења из става 2. овог члана је 50% радног времена (став 3).

          Разматрајући предметни приједлог и иницијативу, Суд је констатовао да рјешењем Уставног суда Републике Српске број:  У-97/19 од 23. децембра 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 1/21) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), јер је Суд оцијенио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Исто тако, Суд је констатовао да рјешењем Суда број: У- 92/19 од 25. новембра 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 120/20) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 15. и чл. 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), јер је Суд оцијенио да су ове одредбе оспореног правилника у сагласности са Уставом и Законом.

               С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одбацио приједлог за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), односно није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. и чл. 16. Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), јер је већ одлучивао о истим  стварима.

           На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-4/20

27. јануара 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>