Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачке  д) и г)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. новембра , донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 38. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

             Мирко Ерић из Источног Новог Сарајева дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 37, 38. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). Незадовољан исходом поступка који се по његовом захтјеву за остваривање права на старосну пензију водио код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, давалац иницијативе у суштини оспорава наведено законско рјешење из разлога што се према оспореним законским одредбама период који је рјешењем Фонда утврђен као посебан стаж у двоструком трајању, не рачуна у стаж осигурања, без обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда. Како је у периоду за који му је признат посебан стаж у двоструком трајању урачунат и период у којем је био ангажован на радној обавези и за који су му, како наводи, плаћени порези и доприноси, давалац иницијативе сматра да је његов стаж осигурања дијелом претворен у посебан стаж у двоструком трајању, који се не рачуна у стаж осигурања, те истиче да је због оспореног законског рјешења дискриминисан у односу на остале борце којима се према члану 37. наведеног закона признаје посебан стаж у двоструком трајању без дана рада за вријеме рата. Из навода иницијативе произлази да давалац иницијативе оспорава наведене законске одредбе у односу на члан 10. Устава Републике Српске, јер се, по његовом мишљењу, не односе једнако на сва лица која се налазе у истој ситуацији.

 С обзиром на то да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности оспорених чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Народна Скупштина Републике Српске доставила је Суду одговор на иницијативу у погледу оспораваног члана 38. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). У одговору на иницијативу се истиче да је законодавац овом одредбом ријешио правну ситуацију када за исти период у матичној евиденцији Фонда постоји унесен стаж осигурања и када је рјешењем Фонда утврђен посебан стаж у двоструком трајању. Имајући у виду чињенице да се посебан стаж не утврђује по службеној дужности већ искључиво по захтјеву странке, да у истом периоду не могу постојати двије врсте стажа и да је посебан стаж у двоструком трајању утврђен у посебном поступку, који дерогира податке унесене у матичну евиденцију, законодавац је наведену правну ситуацију регулисао на поменути начин. С обзиром на то да се оспорена одредба једнако односи на сва лица у поменутој правној ситуацији, не може се говорити о дискриминацији, нити о несагласности оспорене одредбе са Уставом Републике Српске. У одговору се предлаже  да Суд иницијативу не прихвати.

Оспореним чланом 38. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано је да се период који је рјешењем из става 3. члана 37. овог закона утврђен у посебан стаж у двоструком трајању не рачуна у стаж осигурања без обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда.

            Приликом оцјене уставности члана 38. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) Суд је имао у виду да је чланом 49. Устава Републике Српске утврђено да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање. Такође, Суд је имао у виду да је тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, и социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као и то да су, према члану 10. Устава, грађани Републике Српске равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство.   

 Суд је имао у виду и да је релевантним одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13и 103/15) прописано да се права из пензијског и инвалидског осигурања остварују и користе само под условима прописаним законом (члан 3. ст. 1); да се коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања може ограничити само у случајевима и под условима утврђеним овим законом, а стечена права из пензијског и инвалидског осигурања могу престати само у случајевима утврђеним овим законом (члан 5); да пензијски стаж на основу којег се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања обухвата стаж осигурања и посебан стаж (члан 22); да се под стажом осигурања подразумијева стаж осигурања са ефективним трајањем и стаж осигурања са увећаним трајањем (члан 23); да се посебан стаж у двоструком трајању рачуна борцу, припаднику оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или војних формација под командом тих снага за вријеме оружаних сукоба на територији те државе од 17. августа 1990. до 19. маја 1992. године, те борцу, припаднику Војске Републике Српске и припаднику Министарства унутрашњих послова, за вријеме оружаних сукоба на територији бивше БиХ од 19. маја 1992. године до демобилизације (члан 37. став 1. тачке а) и б); лицима из става 1. овог члана у посебан стаж у двоструком трајању рачуна се и вријеме проведено у заробљеништву, као и вријеме проведено на лијечењу и медицинској рехабилитацији због посљедица болести или повреда задобијених у оружаним сукобима и заробљеништву (члан 37. став 2); посебан стаж, у складу са ставовима 1. и 2. овог члана, утврђује Фонд рјешењем на основу правоснажног рјешења о категоризацији борца (члан 37. став 3); посебан стаж, у складу са ставом 1. тачка б) и ставом 2. овог члана, рачуна се закључно са даном демобилизације, односно са даном ослобађања из заробљеништва или завршетка лијечења и медицинске рехабилитације, а најдаље до 19. јуна 1996. године (члан 37. став 4); да се период који је рјешењем из става 3. члана 37. овог закона утврђен у посебан стаж у двоструком трајању не рачуна у стаж осигурања без обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда (члан 38); да се лице из члана 37. овог закона не може одрећи посебног стажа који је утврђен рјешењем фонда (члан 39); да право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања (члан 41), а осигураник који нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа (члан 42. став 1); да се права из пензијског и инвалидског осигурања, прописана овим законом, остварују у поступку предвиђеном прописима који регулишу општи управни поступак, ако овим законом није другачије уређено (члан 116. став 1), као и да се поступак за остваривање права на старосну пензију покреће на захтјев осигураника, а да захтјев за остваривање права на старосну пензију осигураник из члана 11. овог закона може да поднесе након престанка осигурања (члан 118); поступак за утврђивање пензијског стажа покреће се на захтјев осигураника, односно корисника старосне или инвалидске пензије, као и на захтјев члана породице умрлог осигураника, односно члана породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије (члан 121); да о правима из пензијског и инвалидског осигурања, као и о утврђивању пензијског стажа рјешава Фонд на основу података унесених у матичну евиденцију, док се чињенице које се не могу утврдити на основу података из матичне евиденције, а које су од значаја за остваривање права, утврђују у поступку рјешавања о тим правима (чланови 122. и 123); да се у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, као и поступку утврђивања пензијског стажа, обезбјеђује двостепеност (члан 125); да се против рјешења Фонда донесеног по жалби и рјешења донесеног у вршењу ревизије може покренути управни спор код надлежног суда (члан 130); да Република из буџета обезбјеђује Фонду средства за покриће обавеза насталих по основу права остварених под повољнијим условима, по основу већег обима права одређених категорија осигураника у односу на обим права осталих осигураника, као и по основу посебног стажа (члан 157).

 Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, као и разлоге оспоравања садржане у иницијативи, Суд је оцијенио да је законодавац поступио у оквиру својих уставних овлашћења када је у оспореном члану 38. Закона прописао да се период за који је рјешењем из члана 37. став 3. закона утврђен посебан стаж у двоструком трајању не рачуна у стаж осигурања без обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда. Њиме, Устав је дао искључиву надлежност законодавцу да уреди област социјалног осигурања и социјалне заштите, па тиме и услове за остваривање права по основу пензијског и инвалидског осигурања. У оквиру наведеног овлашћења законодавац је нормирао да у истом периоду не могу постојати двије врсте стажа као и да се посебан стаж у двоструком трајању не утврђује по службеној дужности, већ по захтјеву странке и у посебном поступку, посебно уважавајући чињеницу да средства за покриће обавеза насталих по основу посебног стажа планира Република и обезбјеђује их из буџета. Оспореном одредбом Закона не ускраћују се Уставом утврђена права већ се утврђује услов њиховог коришћења. Сходно члану 115. Устава, није у надлежности овог суда да оцјењује законодавну политику нити цјелисходност законског рјешења.

Такође, Суд је оцијенио да прописивањем као у оспореној законској одредби није нарушено начело равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава Републике Српске, јер се оспорена норма једнако односи на сва лица, којима је у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, рјешењем Фонда утврђен посебан стаж. Поред тога, Суд указује на то да уставно начело равноправности и једнакости грађана није апсолутно, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим правним ситуацијама приликом реализације права и обавеза, што предметни Закон осигурава.

           У погледу оспорених чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) Суд је констатовао да рјешењем Суда број У-21/13 од 26. јуна 2014. године („Службени гласник Републике Српске“ број 58/14) није прихваћена иницијатива за оцјену уставности члана 37. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) као и да рјешењем Суда број У-53/13 од 19. марта 2014. године („Службени гласник Републике Српске“ број 25/14) није прихваћена иницијатива за оцјену уставности члана 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), јер је Суд оцијенио да су ове законске одредбе у сагласности са Уставом Републике Српске. С обзиром на наведено, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15), јер је већ одлучивао о истој ствари. 

 Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 9212), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-90/19

25. новембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

22.12.2020.
Дневни ред 264. сједнице Суда

14.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку зимских ауто гума за службена возила

1.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за измјену пројектне документације која се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>