Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

              Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“  br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. oktobra 2020. godine, d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

                 Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 94. Kolektivnog ugovora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj: 1-975/17 od 20. marta 2017. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                    Vukica Subotić iz Brčkog dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 94. Kolektivnog ugovora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji su Sindikalna organizacija „Sindikat Pošta Srpske“ Banjaluka i Uprava Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka zaključili 20. marta 2017. godine pod brojem: 1-975/17. U inicijativi se navodi da član 94. navedenog kolektivnog ugovora nije u saglasnosti sa članom 108. stav 2. Ustava Republike Srpske i članovima 9, 10. i 132. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18). Po mišljenju davaoca inicijative, član 94. kolektivnog ugovora, prema kojem radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza u javnom saobraćaju kod dolaska na posao i povratka sa posla u visini 70% od pune cijene mjesečne karte kod prevoznika koji vrše uslugu prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju, nije u saglasnosti sa navedenim odredbama Zakona o radu, jer je zakonodavac predvidio naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla, ali nije ograničio visinu istih. Davalac inicijative smatra da donosioci osporenog akta nisu bili ovlašćeni da naknadu troškova prevoza odrede u visini od 70% od pune cijene mjesečne karte, zbog čega po njegovom mišljenju, osporena norma nije u skladu sa zakonom, a time ni sa članom 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.

U odgovorima na inicijativu koji su Sudu dostavili Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka i Sindikat pošta Srpske Banjaluka ističe se da su navodi inicijative neosnovani. Zakonodavac je propisao pravo radnika na naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca, ali je visinu naknade troškova prevoza i način ostvarivanja tog prava prepustio poslodavcu i radnicima da regulišu kolektivnim ugovorom. Saglasno navedenom ovlašćenju, predstavnici poslodavca i predstavnici sindikata kod poslodavca su članom 94. osporenog akta utvrdili da radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza u javnom saobraćaju kod dolaska na posao i povratka sa posla u visini 70% od pune cijene mjesečne karte prevoznika koji vrši uslugu prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju. S obzirom na navedeno, u odgovorima na inicijativu predlaže se da Sud istu ne prihvati, jer je osporeni član 94. Kolektivnog ugovora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, u skladu sa Zakonom o radu i Ustavom Republike Srpske.

Kolektivni ugovor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, dana 20. marta 2017. godine po brojem: 1-975/17, zaključili su Sindikalna organizacija „Sindikat Pošta Srpske“ Banjaluka i Uprava Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka na osnovu člana 238. i 240. stav 4. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16).

 Ovim kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, način i postupak njihovog ostvarivanja, međusobni odnosi učesnika ugovora i druga pitanja od značaja za sve radnike Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka.

Osporenim članom 94. Kolektivnog ugovora je propisano da radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza u javnom saobraćaju kod odlaska na posao i povratka sa posla u visini 70% od pune cijene mjesečne karte kod prevoznika koji vrše uslugu prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Prilikom ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenog akta Sud je prije svega imao u vidu da je članom 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, u odnosu na koji je osporena ustavnost navedenog akta, utvrđeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Takođe, Sud je imao u vidu da se Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) uređuju radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, kao i da se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju i kolektivnim ugovorom, a pravilnikom o radu i ugovorom o radu samo kada je to ovim zakonom određeno (član 1. stav 1. i 4). Relevantnim odredbama ovog zakona propisano je: kolektivnim ugovorom zaključenim između sindikata i poslodavca u skladu sa zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, način i postupak njihovog ostvarivanja i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora (član 3. stav 1);  kolektivni ugovor i pravilnik o radu i ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe kojima se radniku daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, a opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde druga, ili propišu povoljnija prava i povoljniji uslovi rada od onih utvrđenih ovim zakonom, osim ako to zakonom nije izričito zabranjeno (član 9); odredbe opšteg akta koje utvrđuju nepovoljnija prava ili nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih ovim zakonom su nezakonite i umjesto njih se primjenjuju odredbe ovog zakona (član 10. stav 1); poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca, a visina i način ostvarivanja primanja iz stava 1. ovog člana uređuju se kolektivnim ugovorom (član 132. stav 1. tačka 2. i  stav 2); kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora  i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između radnika i poslodavca (član 238 st. 1); kolektivni ugovor zaključuje se u pisanom obliku (član 238. st. 2); kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuju poslodavac i reprezentativni sindikat kod poslodavca (član 240. st. 4); kolektivni ugovori zaključuju na period od tri godine, a po isteku roka iz stava 1. ovog člana kolektivni ugovori prestaju da važe ako se učesnici kolektivnog ugovora drugačije ne dogovore najkasnije 60 dana prije isteka važenja kolektivnog ugovora (član 252. st. 1. i 2).         

Polazeći od  navedenih ustavnih i zakonskih odredbi, Sud je ocijenio da  propisivanjem kao u osporenom članu 94. Kolektivnog ugovora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji su zaključili Sindikalna organizacija „Sindikat Pošta Srpske“ Banjaluka i Uprava Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka 20. marta 2017. godine pod brojem: 1-975/17, nisu narušene ustavne i zakonske norme na koje se ukazuje u inicijativi. Kako je  članom 132. stav 1. tačka 2. Zakona o radu propisano da poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca, a u stavu 2. istog člana, da se visina i način ostvarivanja primanja iz stava 1. ovog člana uređuju kolektivnim ugovorom, Sud je ocijenio da je osporeni član 94. navedenog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom, jer su potpisnici ovog kolektivnog ugovora saglasno navedenoj zakonskoj odredbi u članu 94. uredili visinu naknade troškova prevoza koje poslodavac isplaćuje radniku kod dolaska na posao i povratka sa posla. Po ocjeni Suda, osporeni član 94. nije nesaglasan ni članu 9. i 10. Zakona o radu, na koje se ukazuje u inicijativi, jer ne određuje manji obim prava, niti nepovoljnije uslove rada od onih koji su propisani zakonom, te ne dovodi u pitanje garancije iz Zakona o radu o obimu prava zaposlenih koji se može odrediti kolektivnim ugovorom. S obzirom na navedeno Sud je ocijenio da u konkretnom slučaju nije narušeno ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.       

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.   

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-62/19

28. oktobra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>