Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. oktobra 2020. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 18. stav 3, člana 19. st. 1. i 2, te čl. 20. i 21. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09, 31/12 i 24/15).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Gradska Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka podnijela je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 18. stav 3, člana 19. st. 1. i 2, te čl. 20. i 21. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09, 31/12 i 24/15) (u daljem tekstu: Pravilnik), smatrajući da je osporenim propisivanjem omogućen prijem državnih službenika samo na osnovu konačnih rezultata konkurencije, što je u suprotnosti sa čl. 10, 33, 39. i 45. Ustava, te članom 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.134/11 i 40/12). Predlagač ističe da se državni službenik prima u radni odnos samo na osnovu zbirnih bodova koji dodjeljuju članovi Komisije na osnovu ličnog utiska po obavljenom ulaznom razgovoru sa kandidatom, bez uzimanja u obzir prosjeka ocjena ostvarenih tokom školovanja, ranijeg radnog iskustva ili dužine boravka na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, što ostavlja prostor za zloupotrebe i prijem „podobnih“, a ne sposobnih kandidata. Ne osporavajući odredbu člana 11. stav 2. Pravilnika kojom je uređen sastav Komisije, predlagač smatra upitnom kompetentnost članova Komisije da, u smislu člana 17. Pravilnika, u roku od sat vremena (član 18. Pravilnika), utvrde stručnost i sposobnost kandidata za obavljanje poslova na radnom mjestu za koje se prijavljuje. Bez dodatnog obrazlaganja, u prijedlogu se navodi da se članovima porodica poginulih boraca ne daje prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima. S obzirom na izloženo, predlagač smatra da, suprotno članu 108. Ustava, osporeni pravilnik nije u saglasnosti sa Ustavom. 

U odgovoru na navode iz prijedloga koji je, kao donosilac osporenog pravilika, Sudu dostavila Agencija za državnu upravu, ističe se da je osporeni pravilnik u potpunosti usklađen sa Zakonom o državnim službenicima, čiji član 37. je poslužio kao pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika. U odgovoru je detaljno objašnjen postupak javne konkurencije te izbor najuspješnijih kandidata. Zakon o državnim službenicima, kao lex specialis, pored ostalog, uređuje zapošljavanje državnih službenika u republičke organe uprave i ne propisuje prioritete u zapošljavanju za bilo koju kategoriju građana, zbog čega obrazac prijave na konkurs ne sadrži rubriku koja bi se ticala prava iz Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Navodi se da konkursne komisije i ova agencija, u postupcima javne konkurencije za zapošljavanje u republičke organe uprave, primjenjuju Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, te korisnici prava iz navedenog zakona mogu tokom intervjua dostavljati dokaze o statusu borca, ratnog vojnog invalida ili člana porodice poginulog borca, a isti imaju, pod jednakim uslovima, prioritet pri sačinjavanju lista uspješnih kandidata. Pored toga, donosilac osporenog akta smatra da je u toku postupka javne konkurencije kandidatima obezbijeđena potpuna pravna zaštita putem osporavanja zaključka i rješenja, kao i sudska zaštita kada su u pitanju akti Vlade koji se tiču radnopravnog stausa kandidata. Ističe se da nezadovoljstvo predlagača određenim normativnim rješenjima kao i njegovo nepotpuno i pogrešno tumačenje osporenih odredaba, ne može biti predmet ocjene Ustavnog suda, te se predlaže odbijanje prijedloga.

Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09, 31/12 i 24/15) donio je direktor Agencija za državnu upravu, uz saglasnost Vlade, na osnovu člana 37. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08) i člana 69. st. 1. i 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08 i 11/09).

Osporenim članom 18. stav 3. Pravilnika propisano je da Komisija vodi zapisnik o toku razgovora za svakog kandidata i da se u isti upisuju pitanja i bodovi dodijeljeni od svakog člana Komisije.

Osporenim članom 19. st. 1. i 2. Pravilnika  propisano je da nakon završenog ulaznog intervjua svaki član Komisije vrši bodovanje tako što kandidatima dodjeljuje od pet do deset bodova, te da konačan rezultat konkurencije predstavlja ukupan zbir bodova dodijeljenih od svakog člana Komisije.

Osporenim članom 20. Pravilnika je propisano da nakon utvrđivanja konačnih rezultata javne konkurenicije, Komisija sačinjava listu uspješnih kandidata i istu sa kompletnom dokumentacijom dostavlja Agenciji.

Osporenim članom 21. stav 1. Pravilnika je propisano da ukoliko Agencija, po prijemu kompletne dokumentacije, ocijeni da je Komisija postupila u skladu sa odredbama ovog pravilnika, potvrđuje listu uspješnih kandidata i sačinjava prijedlog za zapošljavanje i postavljenje najuspješnijeg kandidata sa liste.

U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti Pravilnika Sud je imao u vidu tač. 10, 12. i 18.  Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava, a kojima je utvrđeno da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog, organizaciju, nadležnosti i rad državnih organa, radne odnose i zapošljavanje, druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom, te član 108. Ustava prema kome zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom. Pored toga, Sud je uzeo u obzir da je odredbama Ustava u odnosu na koje predlagač osporava Pravilnik propisano: da su građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo (član 10), da građani imaju pravo da učestvuju u obavljanju javnih poslova i da pod jednakim uslovima budu primljeni u javnu službu (član 33), da svako ima pravo na rad i slobodu rada, da je prinudni rad  zabranjen, da je svako slobodan u izboru zanimanja i zaposlenja i pod jednakim uslovima mu je dostupno radno mesto i funkcija, da zaposlenima može prestati radni odnos protivno njihovoj volji na način i pod uslovima koji su utvrđeni zakonom i kolektivnim ugovorom, da svako po osnovu rada ima pravo na zaradu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom (član 39), da je svako dužan da se pridržava Ustava i zakona, te da je svako dužan da savesno i odgovorno vrši poverenu mu javnu funkciju (član 45).

Sud je uzeo u obzir da je Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) propisano: da u republičkom organu uprave na radnom mjestu državnog službenika može biti zaposleno lice koje ispunjava  opšte uslove: da je državljanin Republike Srpske ili BiH, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republičkom organu uprave i posebne uslove: odgovarajuća školska sprema, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja, te da pri zapošljavanju u republički organ uprave kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mjesta državnog službenika (član 29. st. 1. i 2), da se zasnivanje radnog odnosa u republičkim organima uprave vrši putem javnog konkursa (član 31), da, na zahtjev i u ime republičkog organa uprave, javni konkurs raspisuje i objavljuje Agencija u sredstvima javnog informisanja (član 32. stav 1), da su uz prijavu na javni konkurs kandidati dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (član 33. stav 1), da za sprovođenje postupka izbora državnog službenika putem javnog konkursa Agencija imenuje komisiju za izbor kandidata, a da postupak za prijem državnog službenika podrazumijeva provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ulazni intervju sa kandidatom (član 34. st. 1. i 7), da u sprovođenju postupka za izbor državnog službenika komisija vrši izbor kandidata na isti način za sve kandidate koji se prijavljuju za isto upražnjeno radno mjesto (član 36. stav 1), da se bliža pravila i procedure javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika uređuju pravilnikom koji donosi Agencija uz saglasnost Vlade (član 37. stav 1), te da se pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže uređuju postupak sprovođenja javne konkurencije, sadržaj i obrazac prijave na javni konkurs i interni oglas, postupak izbora, utvrđivanje i potvrđivanje liste uspješnih kandidata, kao i prijedloga za zapošljavanje i postavljenje (član 37. stav 2).

Sud je uzeo u obzir da je Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 115/18) propisano: da Agencija za državnu upravu obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se, između ostalog, odnose na: ustanovljavanje i sprovođenje jedinstvenih pravila i procedura za zapošljavanje, imenovanje, postavljanje, ocjenjivanje i napredovanje državnih službenika (član 41. stav 1), da je Agencija za državnu upravu samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica (član 41. stav 2), da organi uprave donose pravilnike, naredbe, uputstva i druge opšte akte (član 63. stav 1), da samostalnom upravom i upravnom organizacijom koja nije u sastavu ministarstva rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara Vladi (član 80. stav 2), da direktor iz st. 1. i 2. ovog člana rješava u upravnim stvarima iz djelokruga organa i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u organu (član 80. stav 3).

Sud je imao u vidu da je odredbom člana 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12, 40/12), u odnosu na koju predlagač osporava Pravilnik, propisano: da će or­ga­ni re­pu­blič­ke upra­ve i or­ga­ni je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, jav­na pred­u­ze­ća i dru­ga pri­vred­na dru­štva ko­ja su u cje­li­ni vla­sni­štvo Re­pu­bli­ke ili ve­ćin­skom vla­sni­štvu Re­pu­bli­ke, op­šti­ne ili gra­da, kao i dru­gi su­bjek­ti ko­ji su osno­va­ni za­ko­nom ili ih je osno­va­la Vla­da, obez­bi­je­diti pri­li­kom pri­je­ma no­vih rad­ni­ka da član po­ro­di­ce po­gi­nu­log bor­ca ima, pod istim uslo­vi­ma, pred­nost u za­po­šlja­va­nju u od­no­su na osta­la li­ca, uklju­ču­ju­ći rat­ne voj­ne in­va­li­de bor­ce, u skla­du sa pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­je oblast ra­da i za­po­šlja­va­nja, te da se pred­nost iz sta­va 1. ovog za­ko­na ne od­no­si na iza­bra­na i po­sta­vlje­na li­ca (član 73).

Sud je isto tako uzeo u obzir da je osporenim pravilnikom propisano: da kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs i interni oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove, i to: a) opšti uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa; b) posebni uslovi: odgovarujuća školska sprema, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, potrebno radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta republičkog organa uprave u kome se vrši popuna upražnjenog radnog mjesta (član 7. stav 1), da uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu foto-kopije sljedećih dokumenata, i to: a) diplome o završenoj stručnoj spremi, b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske, v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i g) lične karte ili pasoše (član 10. stav 1).

Takođe, Sud konstatuje da je Komisija, u smislu člana 11. stav 1. osporenog akta, konkursna komisija, koju imenuje Agencija za državnu upravu, za sprovođenje postupka izbora državnog službenika putem javnog konkursa i internog oglasa.

Uzimajući u obzir navedene ustavne i zakonske odredbe Sud je utvrdio da je osporeni pravilnik donesen saglasno ovlašćenju Agencije za državnu upravu iz člana 37. Zakona o državnim službenicima, a njime su, s ciljem provođenja tog zakona, detaljnije razrađene njegove odredbe.

Prema ocjeni Suda, donosilac osporenog akta je propisivanjem iz člana 18. stav 3, člana 19. st. 1. i 2, te čl. 20. i 21. stav 1. Pravilnika, saglasno članu 37. Zakona o državnim službenicima,  bliže uredio proceduru javne konkurencije za zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta državnih službenika na način što je standardizovao, kako postupanje Komisije prilikom provođenja konkretnih postupka izbora državnih službenika, tako i postupanje Agencije prilikom potvrđivanja liste uspješnih kandidata i sačinjavanja prijedloga za zapošljavanje državnog službenika, obezbjeđujući pravednost i javnost konkurencije.  Obavezujući Komisiju da vodi zapisnik o toku razgovora sa svakim pojedinim kandidatom, te utvrđujući obaveznu sadržinu tog zapisnika (član 18. stav 3. Pravilnika), propisujući način bodovanja kandidata po završetku ulaznog intervjua, te način utvrđivanja konačnog rezultata javne konkurencije (član 19. st. 1. i 2. Pravilnika), kao i određujući obavezno postupanje Komisije po njihovom utvrđivanju (član 20. Pravilnika), donosilac osporenog akta je, prema stanovištu Suda, konkretizovao odredbe člana 34. stav 7. i člana 36. stav 1. Zakona o državnim službenicima, čime je omogućio njihovu primjenu.

Nadalje, propisivanjem na način kao u osporenom članu 21. stav 1. Pravilnika, donosilac osporenog akta je, prema ocjeni Suda, u potpunosti isključio mogućnost diskrecione odluke Agencije kada je riječ o sačinjavanju prijedloga za zapošljavanje, čime je obezbijedio normativne pretpostavke za jednakopravan tretman kandidata u postupku izbora državnog službenika. Naime, predmetnim propisivanjem donosilac osporenog akta je, u prvom redu, ustanovio objektivan kriterijum na osnovu kojeg Agencija može da cijeni rad Komisije, a koji podrazumijeva provjeru, isključivo, saglasnosti postupanja Komisije sa odredbama osporenog pravilnika. Ukoliko ocijeni da je Komisija postupala saglasno Pravilniku, Agencija mora da potvrdi listu uspješnih kandidata i sačini prijedlog za zapošljavanje najuspješnijeg kandidata sa liste, čime je, prema ocjeni Suda, obezbijeđen normativni okvir za otklanjanje uticaja subjektivnih preferencija.

Takođe, imajući u vidu da u republičkom organu uprave na radnom mjestu državnog službenika može biti zaposleno lice koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 29. stav 1. Zakona o državnim službenicima, kao i da su uz prijavu na javni konkurs kandidati dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (član 33. stav 1. istog zakona), a da je propisivanje iz navedenih zakonskih odredaba konkretizovano članom 7. stav 1. i članom 10. stav 1. Pravilnika, Sud je utvrdio da nisu osnovani navodi predlagača prema kojima se državni službenik prima u radni odnos samo na osnovu zbirnih bodova koji dodjeljuju članovi Komisije, a na osnovu ličnog utiska po obavljenom ulaznom razgovoru sa kandidatom.

S obzirom na to da je svrha podzakonskog normiranja u bližem razrađivanju hijerarhijski više zakonske norme, te da je u funkciji njene praktične primjene, donosilac osporenog pravilnika je, propisujući na način kao osporenim članovima Pravilnika, prema mišljenju Suda, postupio saglasno svojim ovlašćenjima jer nije izmijenio smisao zakonskog regulisanja, te nije doveo do nepouzdanosti kada je riječ o njegovoj primjeni.

Imajući u vidu izloženo Sud je utvrdio da nisu osnovani navodi predlagača prema kojima je propisivanje iz osporenih odedaba Pravilnika u suprotnosti sa članovima 10, 33, 39, 45. i 108. Ustava.

Nadalje, uzimajući u obzir da je pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika sadržan u članu 37. Zakona o državnim službenicima, to predmet i obim propisivanja osporenog pravilnika podrazumijeva razradu isključivo odredaba Zakona o državnim službenicima. Kako iz navedene zakonske odredbe, ali ni iz drugih odredaba tog zakona, ne proističe obaveza podzakonske razrade prava adresata Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, navodi predlagača o neusaglašenosti odredaba osporenog opšteg akta sa članom 73. ovog zakona, prema ocjeni Suda, nisu od značaja za odlučivanje u konkretnoj ustavnopravnoj stvari.

Pored toga, imajući u vidu standard ocjene u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti iz člana 115. Ustava,  Sud je utvrdio da ni navodi predlagača kojima se ukazuje na moguće zloupotrebe u postupku sprovođenja javne konkurencije, kao i propuštanje donosioca osporenog opšteg akta da relevantnu materiju uredi na način koji predlagač smatra optimalnim, nisu od ustavnopravnog značaja.

Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-83/19

28. oktobra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>