Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 16. septembra 2020. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

         Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 119. st. 2. i 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         "Mozzart" d.o.o Banja Luka, zastupano po punomoćniku dr Predragu Barošu, advokatu iz Banje Luke, podnijelo je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 119. st. 2. i 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19), u odnosu na član 5. stav 1. al. 4. i 5. i čl. 50, 52, 54. i 66. stav 2. Ustava Republike Srpske, te član 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i član 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. U prijedlogu se, prije svega, navodi da je propisivanjem mogućnosti da licence i odobrenja za priređivanje elektronskih igara važe do kraja roka na koji su date, uprkos stupanju na snagu novog zakona, uspostavljeno istovremeno važenje dva zakona o igrama na sreću koji sadrže suprotne odredbe u pogledu prava pojedinih lica da priređuju elektronske igre. Pored toga, osporenim propisivanjem se, kako se dalje navodi, pravi diskriminacija između priređivača elektronskih igara koji su produžili licencu po ranije važećem zakonu i priređivača koji licencu treba da pribave po odredbama novog zakona, te se na taj način isključuje postojanje ravnopravne tržišne utakmice i dugoročno dovodi do gašenja svih priređivača kojima je onemogućeno da nastave sa priređivanjem elektronskih igara na sreću, a sa druge strane uvećava profit onih priređivača koji su produžili licencu po ranije važećem zakonu i koji će moći da nastave sa radom. Smatrajući da je ovakvo propisivanje suprotno pomenutim ustavnim odredbama, predlaže Sudu utvrdi da osporene zakonske odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom.

          U odgovoru na prijedlog koji je dostavila Narodne skupština Republike Srpske osporavaju se izneseni navodi i ističe da osporene odredbe Zakona o igrama na sreću nisu  u nesaglasnosti sa navedenim odredbama Ustava Republike Srpske. Naglašava se da je zakonodavac, usvajajući predmetno zakonsko rješenje, uzeo u obzir opštedruštveni kontekst, kao i ulogu predmetne djelatnosti u njemu, njenu društvenu opravdanost, opšti interes te zakonitosti tržišta u okviru koga se ista obavlja. Uz to, u odgovoru se ističe da  Zakon o igrama na sreću po pitanju priređivanja elektronskih igara na sreću potpuno jednako tretira sve subjekte u odnosu na Javno preduzeće "Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka, jer od njegovog stupanja na snagu niko Lutrije ne može dobiti licencu za elektronske igre na sreću niti dobiti odobrenje za priređivanje tih igara u poslovnim jedinicama. Takođe, ističe se da je stupanjem na snagu ovog Zakona o igrama na sreću prestao da važi Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/12), kao i da je propisana obaveza usklađivanja svih priređivača sa odredbama novog zakona. Imajući u vidu da je predmetnim propisivanjem zakonodavac postupio u najboljem interesu, cijeneći razloge cjelishodnosti i opšteg intersa, kao i da podneseni prijedlog suštinski odražava nezadovoljstvo njegovog podnosioca sa predmetnim zakonskim rješenjem, u odgovoru se predlaže da se prijedlog odbije.

          Prema osporenom članu 119. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19) licence i odobrenja data na osnovu odredaba zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona ostaće na snazi ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, u suprotnom, istekom roka iz stava 1. ovog člana licence po zakonu prestaju važiti bez vođenja posebnog upravnog postupka (stav 2), te da će, izuzetno od stava 2. ovog člana, licence i odobrenja za priređivanje elektronskih igara na sreću data na osnovu odredaba zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostati na snazi do isteka roka na koji su date, nakon čijeg isteka licence po zakonu prestaju da važe bez vođenja posebnog upravnog postupka (stav 4).

         Prilikom razmatranja navoda iz prijedloga Sud je imao u vidu da je odredbama Ustava Republike Srpske u odnosu na koje je osporena ustavnost člana 119. st. 2. i 4. Zakona o igrama na sreću utvrđeno: da se ustavno uređenje Republike temelji na vladavini prava i tržišnoj privredi (član 5. stav 1. al. 4. i 5), da se ekonomsko i socijalno uređenje zasniva na ravnopravnosti svih oblika svojine i slobodnom privređivanju, samostalnosti preduzeća i drugih oblika privređivanja u sticanju i raspodjeli dobiti i slobodnom kretanju robe, rada i kapitala u Republici kao jedinstvenom privrednom prostoru (član 50), da se slobodno preduzetništvo može zakonom ograničiti radi zaštite interesa Republike, čovjekove okoline, zdravlja i bezbjednosti ljudi i da su zabranjeni monopoli (član 52), da svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu (član 54), te da su ljudska prava i slobode, jednakost pred zakonom, samostalnost i jednak položaj preduzeća i drugih organizacija, ustavni položaj i prava jedinica lokalne samouprave osnova i mjera ovlašćenja i odgovornosti republičkih organa (član 66. stav 2).

         Takođe, Sud je imao u vidu da Ustav u drugim odredbama koje su od značaja za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba Zakona o igrama na sreću utvrđuje: da se slobode i prava ostvaruju, a dužnosti ispunjavaju neposredno na osnovu Ustava, osim kada je Ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih od njih utvrđuju zakonom, te da se zakonom može propisati način ostvarivanja pojedinih prava i sloboda samo kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje (član 49. st. 1. i 2),  da su sredstva budžeta porezi, takse i drugi zakonom utvrđeni prihodi (član 62. stav 2), da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog,  pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, poreski sistem, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom  (tač. 6, 7. i 18. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava), te da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte (član 70).

          Ocjenjujući osnovanost razloga sadržanih u prijedlogu Sud je utvrdio da se Zakonom o igrama na sreću, čije su odredbe prijedlogom osporene, uređuje sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za priređivanje tih igara, porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara, nagradne i zabavne igre, kao i nadzor nad izvršavanjem obaveza iz ovog zakona, prekršaji i sankcije iz oblasti igara na sreću (član 1), te je, između ostalog, propisano da je priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa i isključivo je pravo Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), ako ovim zakonom nije drugačije određeno, te da Republika pravo priređivanja svih igara na sreću iz ovog zakona ostvaruje posredstvom Lutrije (član 7. st. 1. i 3), da Lutrija ima pravo priređivanja svih igara na sreću i ima isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara na sreću i elektronskih igara na sreću, osim klasične tombole (član 25. stav 1), kao i da su priređivači igara na sreću dužni da usklade svoje poslovanje i status sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 119. stav 1).

          Polazeći od navedenog Sud je  ocijenio da osporenim odredbama člana 119. st. 2. i 4. Zakona o igrama na sreću, koje se nalaze u okviru prelaznih i završnih odredbi, zakonodavac nije prekoračio svoja ustavna ovlašćenja iz tač. 6, 7. i 18. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava, niti je narušio ustavne garancije iz člana 5. stav 1. al. 4. i 5. i čl. 50, 52, 54. i 66. stav 2. Ustava Republike Srpske, na koje ukazuje predlagač. Prilikom ovakve ocjene Sud je imao u vidu da je uređivanje prelaznog i završnog režima svakog (pa i ovog zakona) sastavni dio ovlašćenja zakonodavnog organa da, na osnovu ustavnopravnog ovlašćenja, uređuje određenu oblast društvenih odnosa. Imajući u vidu da je Republika Srpska Ustavom ovlašćena da uređuje sistem i uslove priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, Sud je ocijenio da su osporene odredbe Zakona, koje imaju cilj da zatečeno stanje nastalo primjenom normi koje više nisu u pravnom poretku prilagode novom pravnom režimu, odnosno da regulišu ostvarivanje prava i obaveza koje su nastale u vrijeme važenja zakona koji se stavlja van snage, izraz određene zakonodavne politike u ovoj oblasti, o čemu Ustavni sud nije nadležan da odlučuje, u smislu člana 115. Ustava. U tom smislu zakonodavac je, po ocjeni Suda, imao ovlašćenje i da propiše izuzetak za priređivače elektronskih igara na sreću u smislu da licence i odobrenja za priređivanje elektronskih igara na sreću data na osnovu odredaba zakona koji je važio do dana stupanja na snagu novog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su date. Zakonodavac je na ovaj način, a imajući pritom u vidu da  je novim zakonom pravo priređivanja elektronskih igara na sreću isključivo pravo Republike Srpske, koje Republika Srpska ostvaruje posredstvom Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka, dakle vodeći računa o pravnoj sigurnosti, stabilnosti i pravičnosti ‒ omogućio da se prava i obaveze iz pojedinačnog pravnog akta (licence i odobrenja), koji je zasnovan na ranije važećem zakonu, nastave do isteka važenja pojedinačnog akta.

         Po ocjeni Suda, osporenim odredbama Zakona ne dovode se u pitanje ustavna načela vladavine prava i tržišne privrede, niti se ograničavaju slobodno privređivanje svim oblicima  svojine i samostalnost preduzeća i drugih oblika organizovanja, slobodno preduzetništvo, jednaka pravna zaštita svih oblika svojine, te samostalnost i jednak položaj preduzeća i drugih organizacija, već se samo reguliše zatečeno stanje, odnosno ostvarivanje prava i obaveza koji su nastali u vrijeme važenja zakona koji je stavljen van snage. Imajući u vidu navedeno, kao i da je novim zakonom stavljen van snage ranije važeći Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/12), Sud je ocijenio da nisu osnovani navodi predlagača o istovremenom važenju dva zakona o igrama na sreću. Pri tome, ukazivanje predlagača na eventualne probleme u vezi sa rješenjima sadržanim u osporenim odredbama Zakona, po ocjeni Suda, stvar je primjene Zakona, o čemu Ustavni sud, saglasno odredbi člana 115. Ustava, nije nadležan da odlučuje. 

        Navode predlagača da je osporenim zakonskom odredbama povrijeđen član 7.  Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i član 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima Sud nije razmatrao   iz razloga što su paušalni i ne sadrže obrazloženje u čemu se, u konkretnom slučaju, sastoji povreda ovih odredaba.

       Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u  izreci ove odluke.

       Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić

Broj: U-43/19

16. septembra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
28.10.2020.
Саопштење за јавност са 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.10.2020.
Дневни ред 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.9.2020.
Саопштење за јавност са 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.9.2020.
Дневни ред 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>