Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 3, člana 37. stav 1. tačka d), člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) i d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra  2019. godine, donio je

 

R  J  E  Š  E  Nj  E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09), u vrijeme njihovog važenja.    

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Mile Čajević, advokat iz Foče, dao je  Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09) i Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18, u inicijativi omaškom naveden kao broj 13/18). U inicijativi se navodi da je osporena Odluka o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) donesena na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/03 i 86/03), a Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09) na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 112/06), koji su prestali da važe. Ukazuje se na član 19. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 106/15), kojim je propisana dužnost jedinica lokalne samouprave da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu sa odredbama ovog zakona. Takođe, ističe se da su pomenute odluke prestale da važe stupanjem na snagu Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18). Iz navoda inicijative kojima se obrazlaže osporavanje Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18) proizlazi: da su kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta proizvoljno propisani, tj. da je osnov za obračun naknade isti za sve grupe sprovedbenih dokumenata, dok je za svaku grupu određen različit procenat; da troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta čine stvarni troškovi pripremanja i opremanja zemljišta, pa se ovi troškovi ne mogu utvrđivati na osnovu jedinstvenih parametara, odnosno jedinstvene zone, osnovice i procenta. Zbog toga su, smatra davalac inicijative, kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta propisani ovom odlukom u suprotnosti sa članom 77. st. 1. i 2. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16), čime su povrijeđene garancije iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske. Predlaže da Sud utvrdi da Odluka o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09), u vrijeme njihovog važenja, nisu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, te da Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom. 

U odgovoru na inicijativu Skupštine opštine Foča navodi se da je Odluka o visini  naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 6/18) u saglasnosti sa  članom  76, 77, 78. i 79.  Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), a time i sa  Ustavom. Ističe se da su prilikom propisivanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po sprovedbenim dokumentima uzeti u obzir podaci koji su sadržani u samim sprovedbenim dokumentima, a koji se odnose na troškove pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta koji se odnose na izgradnju komunalne i druge javne infrastrukture čija izgradnja je u nadležnosti opštine Foča. U obzir je uzeta prosječno ostvarena naknada na ime uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama u prethodnoj godini, te su izvršena umanjenja po zonama da se ne bi znatno opteretili investitori, a korišćena su iskustva i iz drugih opština koje su prošle reformu lokalne samouprave. U odgovoru se zaključuje da  je Odluka o visini  naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu usaglašena sa Ustavom, Zakonom o uređenju prostora i građenju i Pravilnikom o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Donosilac Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu predlaže da Sud ne prihvati inicijativu. U odnosu na navode inicijative o neustavnosti i nezakonitosti  Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09) Skupština opštine Foča, takođe, navodi da su ove odluke donesene na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/03 i 86/03) i Zakona o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06), te da je inicijativa u odnosu na ovu odluku u cijelosti neargumentovana i neosnovana, pa predlaže da Sud ne prihvati inicijativu ni u ovom dijelu.

Odluku o visini  naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu („Službeni glasnik Opštine Foča broj 6/18) donijela je Skupština opštine Foča,  na osnovu člana 69. stav 1, člana 73. stav 2. i člana 77.  Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16), člana 9. i 17. stav 2. Pravilnika o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 95/13, 99/13 I 22/14), člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 38. stav 2. Statuta opštine Foča (Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 8/17), a ova odluka je stupila na snagu 9. juna  2018.godine.

Ovom odlukom je utvrđena visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 1 m2 korisne površine objekta po zonama  gradskog građevinskog zemljišta, te je propisano da se sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja grupišu u tri grupe, prema zonama i planiranom nivou infrastrukturnih objekata i drugom komunalnom opremanju (tačka I), tako da prvu grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja čine sprovedbeni dokumenti unutar I zone gradskog građevinskog zemljišta, koji su dokumenti citirani ovom odredbom (tačka II); da drugu grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja čine sprovedbeni dokumenti unutar II zone gradskog građevinskog zemljišta, koji su dokumenti citirani  ovom odredbom (tačka III); da treću grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja čine sprovedbeni dokumenti unutar III zone gradskog građevinskog zemljišta, koji su dokumenti citirani ovom odredbom (tačka IV); da troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta izračunati prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13,106/15 i 3/16), Pravilnika o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 95/13,99/13 i 22/14) i Uredbe o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/13 i 23/16) za prvu grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja, uzimajući u obzir i prosječnu cijenu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini za istu zonu, iznose od  49,33 KM/m² korisne površine (tačka V podtačka 1); da se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za prvu zonu obračunava i plaća  u iznosu od 35%  od iznosa navedenog u podtački 1. ove tačke i iznosi 17,27 KM/ m² korisne površine (tačka V podtačka 2); da će se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrđena podtačkama 1. i 2. ove tačke primjenjivati i za sve objekte koji se grade u obuhvatu I zone gradskog građevinskog zemljišta, a za čiji lokalitet nije donesen važeći sprovedbeni dokument prostornog uređenja (tačka V podtačka 3); da troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta izračunati prema odredbama Zakona, Pravilnika i Uredbe  za drugu grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja, uzimajući u obzir i prosječnu cijenu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini za istu zonu, iznose 45,33 KM/m² korisne površine (tačka VI podtačka 1); da se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za drugu zonu  gradskog građevinskog zemljišta obračunava i plaća  u iznosu od 25%  od iznosa navedenog u podtački 1. ove tačke i iznosi 11,33 KM/ m² korisne površine (tačka VI podtačka 2); da će se visina visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrđena podtačkama 1. i 2. ove tačke primjenjivati i za sve objekte koji se grade u obuhvatu druge zone gradskog građevinskog zemljišta, a za čiji lokalitet nije donesen važeći sprovedbeni dokument prostornog uređenja (tačka VI podtačka 3); da troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta izračunati prema odredbama Zakona, Pravilnika i Uredbe  za treću grupu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja, uzimajući u obzir i prosječnu cijenu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini za istu zonu, iznose 61,05 KM/m² korisne površine (tačka VII podtačka 1); da se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za treću zonu  gradskog građevinskog zemljišta obračunava i plaća  u iznosu od 15%  od iznosa navedenog u podtački 1. ove tačke i iznosi 9,16 KM/ m² korisne površine (tačka VII podtačka 2); da će se visina visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrđena podtačkama 1. i 2. ove tačke primjenjivati i za sve objekte koji se grade u obuhvatu treće zone gradskog građevinskog zemljišta, a za čiji lokalitet nije donesen važeći sprovedbeni dokument prostornog uređenja (tačka VII podtačka 3); da se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za četvrtu zonu obračunava i plaća u iznosu od 50% od iznosa navedenog u podtački 2. tačke VII ove odluke i iznosi 4,58 KM/m2 korisne površine (tačka VIII); da su za izgradnju proizvodnih objekata u drugoj, trećoj i četvrtoj zoni gradskog građevinskog zemljišta investitori oslobođeni plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (tačka IX); da će se upravni postupci pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ove odluke okončati po odredbama odluke, koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka, osim ako je ova odluka povoljnija za investitora ( tačka X); da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Foča“( tačka XI).

Odluku o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 6/05) donijela Skupština opštine Foča, na osnovu članova 14, 16, 46, 63 i 73. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/03 i  86/03 ) i člana 12. Statuta opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 2/00), a stupila je na snagu 14. juna 2005. godine. Ovom odlukom se određuju granice i zone gradskog građevinskog zemljišta, način dodjele na korišćenje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja, osnovi i mjerila za određivanje visine naknade za dodjelu zemljišta, uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta kao i način raspoređivanja i usmjeravanja sredstava naknade.  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 7/09) donijela je Skupština opštine Foča na osnovu članova 3, 17, 20, 22 i 30. Zakona o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06) i člana 13. Statuta opštine Foča ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/05), stupila je na snagu 8. avgusta 2009. godine, s tim što je članom 19. ove odluke propisano da će se odredbe o naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta primjenjivati od 1. januara 2010. godine.

Razmatrajući navode inicijative u odnosu na osporavanje saglasnosti osporene Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu sa  Zakonom, a time i sa Ustavom Republike Srpske, Sud je imao u vidu član 108. Ustava Republike Srpske, na koji se ukazuje inicijativom, a kojim je utvrđeno da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom (stav 1), kao i  da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (stav 2). Odredbama Ustava koje su, po ocjeni Suda, od značaja za ocjenu ustavnosti ove odluke utvrđeno je da se zakonom, između ostalog, uređuje plaćanje naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa i gradskog građevinskog zemljišta (član 59), da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog, korišćenje prostora, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom (tač. 8. i 18. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava), te da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora (član 102. stav 1. tačka 3).

Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) propisano je da jedinica lokalne samouprave, između ostalog, ima nadležnost obezbjeđivanja korišćenja građevinskog zemljišta, davanja građevinskog zemljišta na korišćenje, utvrđivanja naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i brigu o njegovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti (član 19. tačka 4), da skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje (član 39. stav 2. tačka 2), te da skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom (član 39. stav 2. tačka 10).

Odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13,106/15 i 3/16), na koje ukazuje davalac inicijative, propisano je: da  naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, odnosno stvarne troškove planirane izgradnje komunalne i druge infrastrukture i uređenja javnih površina prema sprovedbenom dokumentu prostornog uređenja koji se odnosi na područje predmetne izgradnje ili prema urbanističkom planu jedinice lokalne samouprave, stručnom mišljenju i urbanističko-tehničkim uslovima, do donošenja sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, izračunata po kvadratnom metru korisne površine ukupno planiranih objekata (član 77. stav 1). Iznos naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se saglasno programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta, troškovniku radova komunalne i druge infrastrukture i uređenja javnih površina koji je sastavni dio dokumenta prostornog uređenja iz stava 1. ovog člana i planiranom obimu ukupne izgradnje za način korišćenja zemljišta određen dokumentom prostornog uređenja (član 77. stav 2). Sud je, osim navedenih zakonskih odredbi, imao u vidu i druge relevantne  odredbe  ovog Zakona kojima je propisano da se dokumentima prostornog uređenja određuje organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Republike, da u sprovedbene dokumente prostornog uređenja, između ostalog, spada i zoning plan (član  25. stav 1. i stav 4 tačka a); da se gradsko građevinsko zemljište određuje odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o uređenju prostora i građevinskom zemljištu i može se odrediti kao: a) zemljište koje je pretežno izgrađeno i čini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera, b) zemljište obuhvaćeno granicama urbanističkog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera, kao i ono koje je predviđeno za proširenje grada, odnosno naselja gradskog karaktera, v) zemljište na drugim područjima predviđenim za stambenu i drugu izgradnju, kao što su prigradska naselja ili druga veća naselja, rekreaciono-turistički centri, područja predviđena za izgradnju kuća za odmor i oporavak i druge slične namjene (član 69. stav 1); da finansiranje uređenja gradskog građevinskog zemljišta i izrade dokumenata prostornog uređenja vrši jedinica lokalne samouprave, a obezbjeđuje se iz sredstava ostvarenih od naknade na osnovu prirodnih i lokacijskih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korišćenja tog zemljišta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta (člana 72. tačke a) i b); da je investitor izgradnje objekata na gradskom građevinskom zemljištu dužan da prije dobijanja građevinske dozvole plati  rentu i naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta (član 73. stav 1); da se naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje u skladu sa odredbama ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave iz člana 69. stav 1. ovog zakona (član 73.stav 2), kao i da se rješenje iz stava 1. ovoga člana donosi i za objekte za koje na osnovu ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola na osnovu idejnog projekta i lokacijskih uslova, a prije iskolčavanja objekta (član 73. stav 3). U prilogu rješenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja i zapisnik obračuna troškova uređenja zemljišta i rente sa svim parametrima na osnovu kojih su obračunati (član 73. stav 4);  da  rješenje o iznosu naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i iznosu rente na zahtjev investitora donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za komunalne poslove nakon izdavanja lokacijskih uslova, odnosno urbanističko-tehničkih uslova, a izračunava se kako je propisano odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega, a da se iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i iznos rente utvrđuje po jedinici korisne površine objekta (KM/m²) sadržane u projektu na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola (član 74. stav 1. i 2); da naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta plaća investitor pod uslovima iz člana 75. ovog zakona (član 77. stav 3), da je investitor na čiji zahtjev se vrši izmjena dokumenta prostornog uređenja dužan da, osim troškova iz stava 1. ovog člana, u potpunosti finansira i uređenje građevinskog zemljišta u dijelu nastalih izmjena u odnosu na važeći dokument prostornog uređenja koji se mijenja (član 77. stav 4).

Ocjenjujući osporenu Odluku o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18) Sud je utvrdio da je jedinica lokalne samouprave Ustavom i zakonom ovlašćena da, preko svojih organa, uređuje i obezbjeđuje vršenje poslova uređenja građevinskog zemljišta, kao i da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave ovlašćen da utvrdi visinu naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, koju investitor izgradnje objekta plaća prije dobijanja građevinske dozvole. Takođe, iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da se naknadom za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta pokrivaju stvarni troškovi koji su učinjeni za uređenje zemljišta, kao i da je organ jedinice lokalne samouprave obavezan da se prilikom određivanja visine naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta kreće u okvirima koji su određeni Zakonom o uređenju prostora i građenju i pravilnikom kojim se reguliše struktura, elementi i način obračuna naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, a koji pravilnik donosi nadležni ministar. Donosilac osporenog akta je, prema ocjeni Suda, saglasno svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, bliže utvrdio visinu naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine objekta, sadržane u projektu na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola, a po zonama  gradskog građevinskog zemljišta za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja, što podrazumijeva i plan pojedinačnih zona unutar urbanog područja. Prilikom propisivanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, donosilac Odluke je, po ocjeni Suda, bio ovlašćen da, u cilju pokrivanja stvarnih troškova uređenja građevinskog zemljišta, uzme u obzir  podatke koji su sadržani u sprovedbenim dokumentima, te prosječno ostvarenu naknadu koja se odnosi na troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama u prethodnoj godini, radi izgradnje komunalne i druge javne infrastrukture u cilju pripremanja i opremanja zemljišta. Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da je osporena odluka  saglasna sa  Ustavom i Zakonom.

 Razmatrajući navode osporavanja Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09) Sud je utvrdio da su ove odluke prestale da važe stupanjem na snagu Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18), kako je to propisano članom 106. ove odluke.

Iako od prestanka važenja navedenih odluka do dana podnošenja inicijative nije proteklo više od godinu dana, te Ustavni sud Republike Srpske, saglasno članu 3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, ima mogućnost da ocjenjuje njihovu ustavnost i zakonitost, Sud je utvrdio da je Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 86/03) prestao da važi na osnovu člana 50. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 112/06), te da je i ovaj zakon prestao da važi na osnovu člana 198. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16), čime je prestao da važi pravni osnov na temelju kojega su donesene osporene odluke.

Imajući u vidu navedeno, Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih odluka, utvrdivši da ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.     

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.  

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.   

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-65/18

25. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>