Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5, člana 42. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra 2019. godine, d o n i o  j e 

 

O  D  L  U  K  U

 

Utvrđuje se da Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 3/18 i 7/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Stanojević Stanislav je dao Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o platama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih  u Opštinskoj upravi opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“ broj 3/18), (u daljem tekstu: Pravilnik). Davalac inicijative navodi da je načelnik opštine donio Pravilnik mimo njegovih zakonskih nadležnosti, koje su propisane članom 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16). Navodi da  prema članu 82. Zakona načelnik opštine ima ovlašćenje za donošenje pravilnika kao opšteg akta, ali u granicama nadležnosti propisanih članom 59. stav 1. Zakona. Ukazuje  na to da je članovima 8. i 9. Pravilnika propisana različita plata za rad iste vrijednosti,  da je  plata  nekim službenicima u odnosu na druge za isti rad veća, čime su zaposleni dovedeni u neravnopravan položaj suprotno članovima 19. i 20. Zakona o radu, a da je ovakvo propisivanje, takođe, suprotno članu 120. Zakona o radu. Takođe navodi da  je osporeno propisivanje nesaglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/17) i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u Opštinskoj upravi Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić broj 10/17). Ukazuje na raniju odluku Ustavnog suda Republike Srpske broj U-7/17, kojom je utvrđeno da donošenje ovakvog akta od strane načelnika opštine nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom. Predlaže da Sud utvrdi osporenu odluku nesaglasnom Zakonu o lokalnoj samoupravi, a time i Ustavu, čime ukazuje na nesaglasnost sa članom  108. stav 2.Ustava.

U odgovoru na inicijativu načelnik opštine Teslić navodi da je članom 36. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“ broj 10/17) propisano da poslodavac može svojim aktom  bliže određivati pojedina prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i način njihovog ostvarivanja, pri čemu ne može utvrditi manji obim prava od onog utvrđenog kolektivnim ugovorom. Načelnik opštine u odgovoru  osporava navode iz inicijative o neravnopravnosti zaposlenih i propisivanju različite plate za iste poslove. Predlaže da Sud ne prihvati inicijativu.

U smislu odredbe člana 42. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, Sud je osim ocjene u odnosu na Pravilnik o platama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih  u Opštinskoj upravi Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“ broj 3/18), proširio ocjenu ustavnosti i zakonitosti i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić  („Službeni glasnik Opštine Teslić broj 7/18), koji opšti akti predstavljaju jedinstvenu pravnu cjelinu. 

Osporeni Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 3/18) donio je načelnik opštine Teslić, pozivajući se na član 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) i člana 88. Statuta opštine Teslić ("Službeni glasnik opštine Teslić" broj 4/17). Ovim pravilnikom utvrđuju se koeficijenti za obračun plata i način obračuna plata, naknada i drugih ličnih primanja zaposlenih u Opštinskoj upravi Teslić, te da se odredbe ovog pravilnika odnose i na zaposlene u stručnoj službi Skupštine opštine Teslić osim ako zakonom, Statutom opštine Teslić i ovim pravilnikom nije drugačije određeno (član 1).

Sud je utvrdio da je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 7/18), donio načelnik Opštine Teslić, pozivajući se na član 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), član 271b Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18) i član 88. Statuta opštine Teslić ("Službeni glasnik opštine Teslić" broj 4/17). Ovim pravilnikom su izvršene izmjene čl. 3, 4, 6, 7. kao i određene riječi u čl. 15, 16, 17, 18, 22, 27. i 29. osnovnog teksta Pravilnika o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 3/18).

U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenog pravilnika u cjelini Sud je imao u vidu da je Ustavom Republike Srpske utvrđeno da Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje radne odnose i zapošljavanje (tačka 12. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava), da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom: izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine (član 102. stav 1. tačka 6), kao i da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, dok propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108. stav 2).

Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19), kojim je uređen sistem lokalne samouprave, propisano je da gradonačelnik/načelnik opštine donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja, zaključke, planove i programe (član 82), te da je nadležnost gradonačelnika/načelnika opštine kojima je ovlašćen za, između ostalog, donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske, odnosno opštinske uprave (član 59. stav 1. tačka 8).

Polazeći od sadržaja odredbe člana 59. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19), Sud je utvrdio da ove zakonske odredbe daju ovlašćenje načelniku da donosi određene opšte akte, pa tako i pravilnike, ali u granicama nadležnosti člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi. Kako ova zakonska odredba ne sadrži ovlašćenje za donošenje osporenog pravilnika, jer je isključivo propisana nadležnost za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske, odnosno opštinske uprave (član 59. stav 1. tačka 8), to je Sud utvrdio da je načelnik opštine Teslić, prisvajanjem nepostojeće nadležnosti, dakle izlazeći iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, donošenjem osporenog opšteg akta povrijedio odredbu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i time ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. Ustava stav 2, kojim je utvrđeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, što ovaj akt sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim.

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

                                                                                                                                                                                             

Broj: U-73/18

25. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>