Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

   Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra 2019. godine, d o n i o  je

 

 R J E Š E Nj E

 

   Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 1, 3, 11, 12, 13, 14. i 15. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

    Jelena Bulatović i Radmila Medaković iz Banje Luke dale su Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 1, 3, 11, 12, 13, 14. i 15. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine.  U inicijativi se navodi da je osporeni poslovnik donesen od starne neovlašćenog tijela, jer Zakon o notarima ne predviđa mogućnost da se aktima niže pravne snage pobliže uređuju pitanja koje je Konkursna komisija za izbor notara propisala predmetnim poslovnikom. Naime, kako ističu davaoci inicijative, navedni zakon prilikom propisivanja procedure izbora notara nije predvidio pozivanje i obavljanje usmenog razgovora sa kandidatima, kao ni bodovanje kandidata od strane Konkursne komisije nakon obavljenog razgovora. Ova komisija se, kako se dalje navodi, stavila u ulogu zakonodavca, dajući sebi ovlašćenja da propisuje način bodovanja i ocjenjivanje kandidata na način suprotan Zakonu o notarima. Pored navedenog, u inicijativi se ukazuje na povredu članova 109. i 110. Ustava, jer je članom 15. osporenog akta propisano da isti stupa na snagu danom donošenja, te isti, kako se navodi, nije objavljen, i donesen je nakon objavljenog konkursa, tako da prijavljeni kandidati nisu ni bili upoznati o postojanju intervjua pred Konkursnom komisijom, te drugim uslovima koji su predviđeni ovim poslovnikom.

    Naknadno je Jela Morait iz Banje Luke, koju zastupa Mila Baltić, advokat iz Banje Luke, dala ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istog poslovnika, u cijelosti. Međutim, iz obrazloženja ove inicijative i navoda o povredi Ustava i Zakona o notarima proizlazi da se u suštini osporava član 13. st. 2, 3. i 4, član 14. stav 2. i član 15. stav 2. ovog poslovnika. Davalac inicijative iznosi stav da je osporeni poslovnik donesen bez zakonskog osnova, jer odredbe čl. 22. i 23. Zakona o notarima, na koje se njegov donosilac poziva u preambuli ovog akta, ne daje ovlašćenje Konkursnoj komisiji da propisuje način bodovanja i sačinjavanja rang-liste kandidata za notara. Po mišljenju davaoca inicijative, kriterijumi koje su propisani osporenim poslovnikom su, suprotno zakonu, svedeni na subjektivnu i diskrecionu ocjenu članova ove komisije. Pored toga, i u ovoj inicijative se ukazuje na povredu člana 109. Ustava, jer član 15. stav 2. predmetnog poslovnika propisuje njegovo stupanje na snagu danom donošenja, a prema tvrdnji inicijatora, ovaj akt nije objavljen. 

S obzirom na to da je u konkretnim ustavnopravnim stvarima više subjekata posebnim inicijativama tražilo ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istog opšteg akta, Sud je, na osnovu člana 9. st. 1. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/12, 29/13 i 90/14), Rješenjem broj U-81/18 od 20. decembra 2018. godine, spojio ove inicijative radi vođenja jedinstvenog postupka, pripajajući inicijativu koja je zavedena pod brojem U-95/18 inicijativi koja je evidentirana pod brojem U-81/18.

      Poslovnik o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine donesen je na osnovu čl. 22. i 23. Zakona o notarima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/18) a u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine. Osporenim odredbama ovog akta propisano je: da se ovim poslovnikom uređuju prava i obaveze, sastav i organizacija, način rada, odlučivanja i bodovanja i sačinjavanja rang-liste kandidata i druga pitanja koja su od značaja za rad Konkursne komisije za izbor notara, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine (član 1), prava i obaveze Konkursne komisije (član 3), način zakazivanja i održavanja usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa (član 11), sadržina zapisnika sa usmenog razgovora koji je Konkursna komisija obavezna da sačini o održanom razgovoru sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno (član 12), način bodovanja kandidata (član 13), obaveza dostavljanja rang-liste kandidata i prijedloga za izbor kandidata ministru pravde (član 14), te da se izmjene i dopune ovog poslovnika vrše po postupku po kojem se isti donosi, kao i da ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja (član 15).

   Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.  

     Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je ocijenio da osporeni poslovnik nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se radi o aktu koji je donesen povodom određenog javnog konkursa i odnosi se samo na lica koja su se prijavila na ovaj konkurs, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

       Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

       Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.                                                                                                           

Broj: U-81/18

25. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

IRENA MOJOVIĆ, sudija

 

IZDVOJENO MIŠLjENjE

 

Saglasno odredbama člana 31. stav 5. i 6. Poslovnika Ustavnog suda (Službeni glasnik Republike Srpske broj 90/14), nakon glasanja protiv Rješenja Ustavnog suda broj: U- 81/18, donijetog na redovnoj sjednici Suda održanoj dana 25.09.2018.godine, izdvajam svoje mišljenje, kako sljedi: 

Poslovnik o radu Konkursne komisije za izbor notara  od 19.jula 2018.godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara u vezi javnog konkursa objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 43/18 od 22.maja 2018.godine, u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dann 22.maja 2018.godine i dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 23.maja 2018.godine je  opšti akt koji sadrži opšte pravne norme  kojima se na opšti način uređuju prava i obaveze, način rada, odlučivanja i bodovanje kandidata od strane Konkursne komisije za izbor notara. Sadržaj  Poslovnika potvrđuju naslovi iznad pojedinih članova kako slijedi: Predmet Poslovnika ( član 1), Principi rada Konkursne komisije ( član 2), Prava i obaveze Konkursne komisije ( član 3), Mjesto i vrijeme održavanja sjednica Konkursne komisije ( član 4), Sastav Konkursne komisije ( član 5), Izbor predsjednika Konkursne komisije ( član 6), Sukob interesa ( član 7), Rukovođenje radom Konkursne komisije ( član 8), Rad i odlučivanje Komisije ( član 9), Pregled prijava na konkurs (član10), Usmeni razgovor ( član11), Zapisnik sa usmenog razgovora ( član 12), Bodovanje kandidata ( član 13), Rang lista kandidata i prijedlog izbora kandidata ( član 14) i Završne odredbe ( član 15). Ovaj opšti pravni akt  ima četiri sfere važenja i to materijalnu sferu, pošto reguliše određenu vrstu društvenih odnosa, kao što je u ovom slučaju  postupak Komisije i kriteriji radi izbora notara; personalnu sferu važenja što podrazumijeva da opšte pravne norme sadrže odredbe o osnovama i načinu ostvarivanja prava određene grupe  lica; vremensko važenje, koje je u ovom slučaju ograničeno trajanjem postupka izbora  po konkursu i prostorno važenje. Neki opšti akti sadrže i odredbe o sankciji, ali u ovom slučaju one nisu obavezne, pošto se ovaj opšti akt odnosi na postupak i kriterije izbora notara. Odredbe ovog opšteg akta poslužile su kao pravni osnov  za donošenje pojedinačnih rješenja  ministra o izboru notara. Pošto se radi o opštem aktu, smatram da nema mjesta primjeni člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu u smislu da Sud ne bi bio  nadležan za odlučivanje ako se ne radi o opštem aktu,  te da postoje procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje.

Osporeni poslovnik je donijet od strane Komisije za sprovođenje konkursa, koju saglasno članu 23. stav 4. Zakona o notarima formira ministar. Prema ovoj zakonskoj odredbi ova komisija isključivo je nadležna da utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom. S obzirom na to, Komisija  za sprovođenje konkursa nije bila  Zakonom ovlaštena da propisuje usmeni razgovor, sačinjavanje zapisnika sa usmenog razgovora, bodovanje rezultata usmenog razgovora sa kandidatima, niti sačinjavanje rang liste  kandidata  sa bodovima na osnovu usmenog razgovora, pošto su to  dodatni uslovi  za izbor notara, koje  ne sadrži Zakon o notarima.Ova komisija  je ovlaštena  samo  za  utvrđivanje liste kandidata za  notara po konkursu, isključivo  u skladu sa kriterijima koji su propisani Zakonom. Ova komisija, po Zakonu, ne daje prijedlog ministru za izbor notara, nego obavlja samo Zakonom navedeni tehnički posao. Prema članu 23. stav 5. Zakona o notarima ministar donosi rješenje o izboru notara na prijedlog druge Komisije,  a to je Komisija za polaganje notarskog ispita čija ovlaštenja i postupak su uređeni članom 8. Zakona o notarima. Time što je Komisija propisala bodovanje kandidata na osnovu intervjua, koji nije predviđen Zakonom, izišla je iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o notarima, čime je izvršena  povreda odredbe člana 69. stav 1. Ustava o podjeli vlasti.

Radi se o temporalnom opštem aktu koji je prestao da važi 31.jula 2018. godine, a  inicijative za ocjenjivanje saglasnosti opšteg akta sa Ustavom i zakonom podnesene su 25.septembra i 18. novembra 2018.godine. Prema odredbi člana 115. stav 1. dopunjenog Amandmanom XLII tačka  2. Ustava, Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine, a  identična je  odredba člana 3. Zakona o Ustavnom sudu. Na postupanje Suda po navedenim odredbama Ustava i Zakona ne  može da utiče temporalnost opšteg akta, ako je taj akt proizveo  pravne posljedice.

Opšti akti donijeti u organu uprave podliježu obaveznom objavljivanju u „Službenom glasniku Republike Srpske“ kako bi bili dostupni javnosti, te kako bi se sa njihovom sadržinom upoznali svi subjekti u Republici Srpskoj na koje se odnose. Ne radi se o aktu internog karaktera, pošto se odnosi na izbor  lica na osnovu javnog konkursa, radi obavljanja notarske javne službe. S obzirom na činjenicu da su se osporene procedure rada  i kriteriji primjenjivali i proizveli pravne posljedice, a nisu objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srpske“, došlo je do povrede ustavnih principa iz člana 109. Ustava. U vezi sa navedenim, treba  imati u vidu da je  primarna uloga Ustavnog suda  zaštita ustavnosti i zakonitosti, odnosno zaštita vitalnih vrijednosti na kojima počiva ustavni sistem u cjelini, te da se neobjavljivanjem opštih akata na propisani način narušava integritet ustavnopravnog sistema Republike Srpske. Smatram  da Sud treba intervenisati u slučaju kada se postavlja pitanje ustavnosti opšteg akta koji nije objavljen, a primjenjivao se i proizvodio pravne posljedice. Stoga, prihvatajući nadležnost za ocjenu opšteg akta koji nije objavljen, Sud treba  imati u vidu da se pravne  posljedice koje su nastale primjenom ovakvog opšteg akta, shodno čl. 68. do 71. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, mogu otkloniti donošenjem utvrđujuće odluke, što je i praksa Ustavnog suda.

Prilikom donošenja Zakona o notarima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04)  zakonodavac je imao u vidu obrazloženje predlagača Zakona da se radi o jednom  od reformskih zakona u uspostavi sistema pravne sigurnosti i da Zakonom propisani objektivni ispitni postupak izbora notara omogućava  potrebne kvalifikacije notara. Vladavina prava  je osnov uspostavljanja i postojanja notarijata, kao jedinstvene  djelatnosti  sa javnim ovlaštenjima i od javnog interesa, no, u konkretnom slučaju osporenim poslovnikom je povrijeđeno načelo vladavine prava utvrđeno članom 5. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srpske .

 

Banja Luka, 25.9.2019.godine                                                              IRENA MOJOVIĆ

                                                                                                              Sudija Ustavnog suda

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>