Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 1. tačka g)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. septembra ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2019.  godine,  d o n i o  je

 

                                                             R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se inicijativa  za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. i  člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/18).

                                                         O b r a z l o ž e nj e

           Veljko Đukić iz Ljubije dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti člana 2. i člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/18). Davalac inicijative smatra da je osporeni član 2. navedenog pravilnika u nesaglasnosti sa odredbama Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18), s tim da u obrazloženju svojih navoda citira samo član 132. ovog zakona, kojim su propisana druga primanja po osnovu rada, odnosno kojim su taksativno navedena primanja koja poslodavac isplaćuje radniku. U inicijativi je, takođe, osporen i član 3. stav 2. tačka 1. ovog pravilnika i to, kako navodi davalac inicijative, zbog nesaglasnosti sa Zakonom o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16), te Zakonom o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17). Obrazlažući navedeno davalac inicijative citira član 3. Pravilnika i s tim u vezi  ukazuje na odredbe člana 73. stav 1. tačka 8. i stav 6,  te  članova 94. i 95.  Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16), kao i na  član 3. stav 1. tačka 3. i član 23. Zakona o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17). Pored navedenih odredbi ovog pravilnika davalac inicijative osporava i tačku 4, te stav 4. člana 3. Pravilnika zbog toga što su, kako navodi davalac inicijative, navedene odredbe nesaglasne sa  odredbom člana 72. stav 1. Zakona o stečaju. Predlaže da Sud utvrdi da osporene odredbe navedenog pravilnika nisu u saglasnosti sa navedenim zakonima.  

         Razmatrajući datu inicijativu Ustavni sud je na sjednici održanoj 28. novembra 2018. godine rješenjem pokrenuo postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  člana 2. i člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/18).

        Donosilac akta je dostavio Sudu odgovor na rješenje o pokretanju postupka u kome je detaljno osporio navode iz inicijative o nesaglasnosti osporenih odredbi Pravilnika sa Zakonom o stečaju, Zakonom o radu i Zakonom o doprinosima. S tim u vezi u odgovoru se, između ostalog, navodi da se osporenim članom 2. Pravilnika propisuje i definiše pojam naknada i pojam nagrada za rad koje se isplaćuju stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima  odbora povjerilaca i drugim angažovanim licima za obavljanje poslova u postupku restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku, kako je to terminološki utvrđeno Zakonom o stečaju, kao i da je Zakon o stečaju  lex specialis u odnosu na isplatu nagrada i naknada za rad stečajnih upravnika zbog čega nisu osnovani navodi davaoca inicijative o nesaglasnosti osporenog člana 2. Pravilnika sa Zakonom o radu. U odgovoru se, takođe, navodi da se osporenim odredbama člana 3. Pravilnika detaljnije razrađuju zakonske odredbe u pogledu načina obračuna naknada i nagrada za rad stečajnim upravnicima, privremenim stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima odbora povjerilaca i drugim angažovanim licima za obavljanje poslova u postupku restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku i  pritom ukazuje na odredbe članova 65. i 72. stav 1, te člana 73. st. 1. i 6. Zakona o stečaju. Uz to, u odgovoru se osporavaju navodi davaoca inicijative o nesaglasnosti osporenog člana 3. stav 2. tačka 1. Pravilnika sa Zakonom o doprinosima i ukazuje, prije svega, na odredbu člana 23. predmetnog pravilnika, iz koje proizlazi da su isplate svih novčanih iznosa nagrada u skladu sa ovim pravilnikom bruto iznosi, koji obuhvataju iznose poreza, doprinosa i drugih naknada po osnovu ovih primanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast, kao i na član 3. stav 3. i  član 10. Zakona o doprinosima, te  član 11. stav 1. Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplati doprinosa ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/18). Iz navedenih razloga donosilac akta predlaže da Sud inicijativu ne prihvati.

         Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/18) donio je ministar pravde, na osnovu člana 73. stav 6. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16). Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i način obračuna naknada i nagrada za rad stečajnim upravnicima, privremenim stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima odbora povjerilaca i drugim angažovanim licima za obavljanje poslova u postupku restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku (član 1).

         Prema  osporenom članu 2. ovog pravilnika naknada je novčana nadoknada za materijalne troškove (kao što su: troškovi prevoza, dnevnica, troškovi smještaja i sl.), koje su stečajni upravnici, privremeni stečajni upravnici, povjerenici i članovi odbora povjerilaca imali u toku postupka (stav 1), a nagrada je novčana nadoknada za rad stečajnih upravnika, privremenih stečajnih upravnika, povjerenika i članova odbora povjerilaca u toku postupka (stav 2). Osporenim  članom 3. stav 2. Pravilnika  propisano je da naknadu i nagradu za obavljene poslove određuje stečajni sudija u skladu sa ovim pravilnikom, nakon što stečajni upravnik, odnosno povjerenik: završi sve poslove za koje su imenovani (tačka 1) i dostavi obrazložen zahtjev za isplatu naknade i nagrade svojih troškova u skladu sa Zakonom o stečaju (tačka 4), te da prije donošenja odluke o troškovima postupka stečajni sudija može odrediti reviziju materijalno-finansijskog poslovanja stečajnog dužnika u stečajnim predmetima u kojima je revizija propisana Zakonom (stav 4).

          U postupku razmatranja navoda iz inicijative Sud je , prije svega, imao u vidu Zakon o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16) kojim se uređuje postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedice  otvaranja i sprovođenja postupka restrukturiranja i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj (član 1).  Ovim zakonom, članom 15. propisano je, između ostalog, da je povjerenik operativni organ postupka restrukturiranja koga imenuje stečajni sudija iz reda stečajnih upravnika sa zadatkom da prati poslovanje dužnika, ispita materijalno i finansijsko stanje dužnika, prijavi potraživanja povjerilaca i sa tim upozna stečajnog sudiju, dužnika i povjerioce da bi imali uvid u ekonomsko i finansijsko stanje dužnika prije donošenja odluke o zaključenju sporazuma (tačka 4); da je stečajni sudija sudija nadležnog suda i organ stečajnog postupka koji sprovodi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom (tačka 12), da je privremeni stečajni upravnik organ prethodnog stečajnog postupka, koga imenuje stečajni sudija  sa zadatkom da obezbijedi imovinu dužnika i utvrdi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka (tačka 13); da je stečajni upravnik organ stečajnog postupka koji pod nadzorom stečajnog sudije i povjerilaca obavlja poslove organa stečajnog dužnika, prikuplja i unovčava imovinu stečajnog dužnika, te priprema i sprovodi namirenje povjerilaca (tačka 14), a da je odbor povjerilaca organ stečajnog postupka koji u stečajnom postupku zastupa interese povjerilaca, prateći i usmjeravajući rad stečajnog upravnika i uopšte odvijanje stečajnog postupka (tačka 16);  članom 39. stav 2. da se odredbe ovog zakona koje uređuju imenovanje, nadzor nad njegovim radom, odgovornost, nagrade i naknade troškova za rad stečajnog upravnika primjenjuju i na povjerenika;  članom 58. stav 14. da privremeni stečajni upravnik ima pravo na naknadu koja se određuje u skladu sa tarifom; članom 65. stav 1. da stečajni sudija vodi i upravlja stečajnim postupkom od podnošenja prijedloga za otvaranje do završetka stečajnog postupka; članom 73. da nagradu i naknadu za rad stečajnog upravnika određuje stečajni sudija u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju naknade i nagrade za rad stečajnih upravnika (stav 6), te  da pravilnik iz st. 1, 6. i 7. ovog člana donosi ministar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona (stav 8);  članom 83. da  naknadu za članove odbora povjerilaca, kao i za članove privremenog odbora povjerilaca Sud određuje u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju  naknade i nagrade za rad stečajnog upravnika iz člana 95. stav 2. ovog zakona (stav 1); članom 94. da se iz stečajne mase prije stečajnih povjerilaca namiruju troškovi stečajnog postupka i dugovi stečajne mase;  članom 95. stav 1. da su troškovi stečajnog postupka, između ostalog, nagrade i izdaci vještaka, privremenog upravnika, stečajnog upravnika i članova privremenog odbora i odbora povjerilaca (tačka 2), a da troškove stečajnog postupka iz stava 1. tačka 2) ovog člana Sud određuje u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju naknade i nagrade za rad stečajnih upravnika (stav 2).  Pored toga, ovim zakonom,  članom 294. stav 1. propisano je da ministar pravde u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnih upravnika i članova odbora (član 73. stav 1).

         Pored navedenih odredaba Zakona o stečaju Sud je imao u vidu i odredbe Zakona o radu i Zakona o doprinosima na koje ukazuje  davalac inicijative.  

         Članom 132.  stav 1. Zakona o radu  propisano je da poslodavac radniku isplaćuje: dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u inostranstvu (tačka 1), naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca (tačka 2), naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu (tačka 3), troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika (tačka 4), otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju (tačka 5), naknadu troškova za korišćenje sopstvenog akutomobila u obavljanju službenog posla, po nalogu poslodavca (tačka 6) i druga primanja utvrđena opštim aktom i ugovorom o radu (tačka 7).

         Članom 3. stav 1. Zakona o doprinosima propisano je da je obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječije zaštite fizičko lice-rezident Republike Srpske koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, a članom 23. ovog zakona da je uplatilac doprinosa iz čl. 17, 18. i 19. ovog zakona dužan prijaviti obavezu doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec za svakog obveznika doprinosa na obrascu mjesečne prijave poreza po odbitku, koji je utvrđen propisima o porezu na dohodak (stav 1), te da je izuzeto od stava 1. ovog člana, uplatilac doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 4. tačka 3) i člana 5. tač. 1) i 2) ovog zakona dužan, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu dostaviti Poreskoj upravi godišnji obračun doprinosa koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa (stav 2).

          Polazeći od navedenog nesporno je, po ocjeni Suda, da je stečajni postupak posebna vrsta građanskog sudskog postupka koji sud sprovodi radi utvrđivanja da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad određenim subjektima i prikupljanja i unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika da bi se obezbijedilo istovremeno i ravnomjerno namirenje svih njegovih povjerilaca, kao i da privremeni stečajni upravnici, povjerenici, stečajni upravnici, članovi odbora povjerilaca i druga angažovana lica za obavljanje poslova u postupku restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku imaju pravo na naknadu troškova koje imaju u obavljanju poslova, te nagradu za rad. Takođe, nesporno je i da je ministar pravde ovlašćen da opštim aktom propiše naknade i nagrade za rad stečajnim upravnicima, privremenim stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima odbora povjerilaca i drugim angažovanim licima za obavljanje poslova u postupku restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku. Polazeći od navedenog, te imajući u vidu da Zakon o stečaju nije bliže odredio kriterijume i način obračuna naknada i nagrada za rad navedenim licima, Sud je ocijenio da osporenim propisivanjem iz člana 2. Pravilnika, kojim se u cilju primjene u praksi precizira značenje pojmova naknade i nagrade za rad, donosilac akta nije prekoračio zakonom utvrđeno ovlašćenje.

         U odnosu na navode davaoca inicijative koji se odnose na nesaglasnost člana 2. Pravilnika sa Zakonom o radu, Sud ocjenjuje da ti navodi nisu osnovani zbog toga što je pravni osnov za donošenje osporenog pravilnika sadržan u Zakonu o stečaju, kao zakonu kojim se uređuje postupak restrukturiranja i stečajni postupak, a u okviru toga i pravni položaj povjerenika, privremenog stečajnog upravnika i stečajnog upravnika kao organa stečajnog postupka koje sa liste stečajnih upravnika rješenjem  imenuje stečajni sudija za potrebe postupka restrukturiranja, prethodnog stečajnog postupka  i stečajnog postupka koje sud sprovodi nad određenim subjektima i čija prava i obaveze prestaju okončanjem postupka restrukturiranja odnosno zaključenjem stečajnog postupka. Nasuprot tome,  Zakonom o radu uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno, pri čemu je radni odnos, saglasno članu 1. stav 2. ovog zakona, odnos između poslodavca i radnika, koji se zasniva: zaključenjem ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim osnovom uređenim posebnim zakonom.

         U pogledu ocjene zakonitosti osporenih odredbi  člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika, prema ocjeni Suda, navedene odredbe Pravilnika su donesene u okviru ovlašćenja ministra pravde iz člana 73. stav  6.  Zakona o stečaju.  Naime, na osnovu ovlašćenja iz navedene zakonske odredbe, ministar pravde je donio predmetni podzakonski akt s ciljem da  omogući primjenu odgovarajućih zakonskih rješenja koja se tiču naknada i nagrada za rad povjerenicima, privremenim stečajnim upravnicima i stečajnim upravnicima. Osporenim odredbama se, po ocjeni Suda, ne mijenjaju zakonska rješenja u ovoj oblasti, već se njihovom razradom i konkretizacijom, u okviru zakonskih ovlašćenja, omogućava njihova primjena.

        Navodi davaoca inicijative o nesaglasnosti osporene odredbe člana 3. stav 2. tačka 1. Pravilnika sa Zakonom o doprinosima, bez navođenja konkretnih odredaba zakona u odnosu na koje se osporava zakonitost, prema ocjeni Suda, nisu od značaja za ocjenu zakonitosti osporene odredbe Pravilnika, jer je pravni osnov za donošenje Pravilnika i uređivanja konkretnog spornog pitanja Zakon o stečaju.

         Pitanja na koja ukazuje davalac inicijative, a koja se tiču primjene pojedinih zakonskih rješenja, te stručnosti stečajnog sudije da odlučuje o troškovima stečajnog postupka, nisu u nadležnosti Ustavnog suda utvrđenoj članom 115. Ustava.

           Imajući u vidu da je odredbama člana 108. Ustava propisano da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, kao i da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, Sud je ocijenio da su odredbe člana 2. i  člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca, koji je donio ministar pravde u granicama zakonskih ovlašćenja, u saglasnosti i sa Ustavom Republike Srpske.

        Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović,  prof. dr Marko Rajčević  i akademik prof. dr Snežana Savi

Broj: U-83/18

25. septembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>