Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. aprila 2019. godine,      d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 12. stav 7. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16), te člana 5. stav 7, člana 6. stav 4, člana 7. stav 5, člana 8. stav 4. i člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17), u vrijeme njihovog važenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini dalo je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka  za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 12. stav 7. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16), te člana 5. stav 7, člana 6. stav 4, člana 7. stav 5, člana 8. stav 4. i člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17). Davalac inicijative smatra da je osporeno propisivanje iz člana 5. stav 7, člana 6. stav 4, člana 7. stav 5, člana 8. stav 4. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17) u suprotnosti sa čl. 41. stav 1. i 42. stav 2. Zakona o veterinarstvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 42/08 i 6/12) i članom 51. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/14), jer određuje rok u kome su vlasnici životinja ubijenih prilikom realizacije mjera za suzbijanje zaraznih bolesti obavezni da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podnesu zahtjev za naknadu štete, dok navedeni zakon ne sadrži ovakvo vremensko ograničenje. Takođe, ističe se da ni osporeni član 9. ovog pravilnika nije saglasan navedenim odredbama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj, kao i da suprotno članu 110. Ustava i principima pravne sigunosti i vladavine prava, te članovima 4, 29. stav 2. i članu 39. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, propisuje retroaktivnu primjenu ovog opšteg akta, čime se na vlasnike životinja primjenjuje propis s čijim odredbama oni nisu bili upoznati u momentu podnošenja zahtjeva za naknadu. Takođe  navodi se da propisivanjem kao u članu 9. Pravilnika donosilac osporenog akta protivno zakonu skraćuje rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava po osnovu naknade štete. Isto tako, davalac inicijative smatra da je odredba člana 12. stav 7. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16), u vrijeme važenja, bila neprovodiva, jer propisuje krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade štete, koji se podudara sa danom stupanja na snagu ovog pravilnika, zbog čega navedena odredba nije bila u saglasnosti sa Ustavom, zakonom, te Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske. Davalac inicijative predlaže da Sud navedene osporene odredbe navedenih pravilnika utvrdi neustavnim i nezakonitim.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Sudu dostavilo odgovor u kome se navodi da nisu osnovani navodi o neprovodivosti odredbe člana 12. stav 7. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16), posebno imajući u vidu da je osporenom odredbom člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17) omogućeno svim licima koji zahtjeve za naknadu nisu podnijeli do 15. decembra 2016. godine, to učine do 15. marta 2017. godine, na koji način je rok za podnošenje zahtjeva za naknadu štete produžen, a ne skraćen. Ističe se da su osporenim odredbama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17) razrađene odredbe člana 41. stav 2. i člana 42. stav 2. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj, čime je utvrđen način i postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete. U odgovoru se navodi da je određivanje krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za naknadu štete neophodno kako bi oni mogli biti riješeni u toku budžetske godine, a kako bi se obaveza isplate uskladila sa Budžetom i Zakonom o izvršenju budžeta. Na ovaj način omogućeno je da se isplata šteta nastalih u jednoj godini vrši u toku te budžetske godine.  Predlaže se da Sud ne prihvati inicijativu.

Rješavajući u predmetu Sud je utvrdio da je Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16) donio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu člana 43. stav 5. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 42/08 i 6/12) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16). Osporenim članom 12. stav 7. propisano je da se zahtjev za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Sud je utvrdio da je ovaj  pravilnik  prestao da važi 29. aprila 2017. godine na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  39/17).

Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 57/17) donio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu člana 43. stav 5. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 42/08 i 6/12) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16). Osporenim odredbama Pravilnika je određeno: da se zahtjev za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi najkasnije do 15. decembra za tekuću godinu (član 5. stav 7), da se zahtjev za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi najkasnije do 15. decembra za tekuću godinu (članom 6. stav 4), da se zahtjev za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine (član 7. stav 5), da se zahtjev za isplatu sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine (član 8. stav 4) i da će se zahtjevi za isplatu sredstava iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika za životinje uginule i eutanazirane u 2016. godini zbog bolesti plavog jezika, primljeni do 15. marta 2017. godine, obraditi i razmatrati u skladu sa odredbama ovog pravilnika (član 9).

Sud je utvrdio da je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  donio važeći Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu štete („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 14/18), koji je stupio na snagu 1. marta 2018. godine, a kojim se uređuje ista materija kao i u osporenom  Pravilniku o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 57/17), te da je na osnovu člana 7. važećeg prvilnika prestao da važi Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17).

         Iako od prestanka važenja navedenih pravilnika do dana podnošenja inicijative nije proteklo više od godinu dana, te Ustavni sud Republike Srpske, saglasno članu 3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, ima mogućnost da ocjenjuje njihovu ustavnost i zakonitost, Sud je utvrdio da je Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 42/08 i 6/12) prestao da važi na osnovu člana 125. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/17), koji je stupio na snagu 18. avgusta 2017. godine, čime je prestao  da važi pravni osnov na temelju kojega su doneseni osporeni pravilnici.

Imajući u vidu navedeno, Sud na osnovu  člana  37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12) nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih odredaba pravilnika, utvrdivši da ne  postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.

Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-42/18

25. aprila 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.

22.5.2019.

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>