Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

               Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačke a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. aprila  2019. godine,     d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

             Utvrđuje se da član 89. stav 3. Odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 8/14 i 12/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11 i 100/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Stanislav Rakić iz Velinog sela, Bijeljina, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 89. stav 3. Odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 8/14 i 12/16), koju je donijela Skupština Opštine Ugljevik. U inicijativi se navodi da osporena odredba predmetne odluke nije u saglasnosti sa članom 16. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11 i 100/17), kojim je propisano da se pružanje i korišćenje komunalnih usluga vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika. Kako je osporenom normom ove odluke određeno da se naplata komunalne usluge prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada vrši i u slučajevima kada nije zaključen ugovor, davalac inicijative smatra da je Skupština Opštine Ugljevik, propisujući ovu obavezu, izašla iz okvira ovlašćenja jedinice lokalne samouprve, te je postupila i suprotno odredbi člana 16. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima. Time su, kako se ističe, narušene norme člana 108. stav 2. i člana 102. tačka 6. Ustava Republike Srpske.

                  U odgovoru na incijativu Skupština Opštine Ugljevik iznosi stav da su navodi inicijative neosnovani, jer prema članu 6. Zakona o komunalnim djelatnositma ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 124/11 i 100/17) jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalne djelatnosti i propisuje uslove i način naplate komunalne usluge, pa time i zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora. Donosilac osporene odluke smatra da je obaveza svih fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica da zaključe ugovor i da plaćaju račune za izvršene komunalne usluge, te da nezaključivanje pismenog ugovora o odvozu komunalnog otpada korisnika ne oslobađa obaveze plaćanja komunalnih usluga. Slijedom navedenog, predlaže da Sud ne prihvati datu inicijativu.  

                  Odluku o komunalnom redu na području opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 8/14 i 12/16) donijela je Skupština Opštine Ugljevik na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 124/11), člana 9. stav 3. Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 28/13) i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14). Osporenom odredbom člana 89. stav 3. ove odluke propisano je da je na teritoriji gdje se obavlja komunalna djelatnost prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada korisnik komunalne usluge obavezan plaćati cijenu odvoza komunalnog otpada i ako nema zaključen ugovor o odvozu komunalnog otpada sa davaocem komunalne usluge.

            U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenog člana 89. stav 3. predmetne odluke Sud je uzeo u obzir da prema odredbi člana 102. stav 1. tačke 2. i 6. Ustava Republike Srpske opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, te obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine. Pored toga, članom 108. stav 2. Ustava utvrđeno je da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

             Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), koji je označen kao pravni osnov za donošenje osporene odluke, prestao je da važi stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16). Članom 12. stav 1. tačka b) alineja 2. ranijeg, odnosno članom 18. tačka 2) podtačka 2. važećeg zakona propisano je da samostalne nadležnosti opštine obuhvataju, između ostalog, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti. Prema članu 30. stav 1. alineja 2. ranijeg, odnosno članom 39. stav 1. i stav 2. tačka 2) važećeg zakona, skupština je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike jedinice lokalne samouprave, koji je, u smislu ovog zakona, nadležan da donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje.   

            Sud je takođe imao u vidu da su Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11 i 100/17) uređene komunalne djelatosti od posebnog javnog interesa, način obezbjeđivanja ovog interesa, kao i organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja. Odredbama ovog zakona, koje su relevantne u konkretnom slučaju propisano je: da se kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa smatra i zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora (član 2. stav 1. tačka g), da zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora obuhvata prikupljanje, odvoženje, deponovanje, uništavanje ili preradu otpada, osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i održavanje deponije, da je davalac komunalne usluge javno komunalno preduzeće ili drugi privredni subjekt kojem su povjereni poslovi obavljanja komunalne djelatnosti, a korisnik komunalne usluge je fizičko lice, preduzetnik, udruženje građana, privredno društvo i druga pravna lica, organi, organizacije i institucije javnih službi koji na zakonit način koriste komunalne proizvode i usluge (član 3. tač. d, š, i t), da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti, da svojom odlukom detaljnije propisuje uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti (član 6. stav 1. tač. a)), da odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština jedinice lokalne samouprave (član 6. stav 2), da korisnik komunalne usluge koristi komunalne usluge koje je jedinica lokalne samouprave organizovala na svom području u skladu sa odredbama ovog zakona (član 9a stav 1), da se izuzetno od stava 1. ovog člana, korisniku komunalne usluge može na njegov zahtjev odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili prestanak njenog korišćenja, odnosno korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisani kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima, vodeći računa o mjerama iz člana 5. ovog zakona (član 9a stav 2), da se uslovi pod kojima se korisniku komunalne usluge može odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili da je prestane koristiti detanjnije propisuju u odluci iz člana 6. stav 2. ovog zakona (član 9a stav 3), da se pružanje i korišćenje komunalnih usluga vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika (član 16. stav 1), te da se, izuzetno, komunalna usluga može uskratiti korisniku ako odbije da zaključi ugovor o korišćenju komunalne usluge (član 19. stav 2. tačka g)).           

            Pored navedenog, Sud je u konkretnom slučaju uzeo u obzir da je Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 63/14 i 18/17) propisano da je usluga od opšteg ekonomskog interesa, između ostalog, i usluga održavanja čistoće i druga javna usluga propisana zakonom, te da se pružanje ekonomske usluge potrošaču zasniva na ugovornom odnosu između potrošača i trgovca (član 46. st. 1. i 2).

            Imajući u vidu naprijed navedene ustavne i zakonske odredbe, Sud je ocijenio da osporeno propisivanje iz člana 89. stav 3. Odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" br. 8/14 i 12/16) nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11 i 100/17).

            Prije svega, Sud je utvrdio da je prema članu 18. tačka 2. podtačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i članu 6. stav 1. tačke a) i d) i stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima, Skupština Opštine Ugljevik bila ovlašćena da donese osporenu odluku, s ciljem sprovođenja u praksi relevantnih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima. Međutim, po ocjeni ovog suda, osporenim propisivanjem, kojim se utvrđuje obaveza plaćanja prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada bez zaključenog ugovora sa davaocem ove usluge, došlo je do povrede načela zakonitosti. Naime, kako iz člana 16. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima nesumnjivo proizlazi, pružanje i korišćenje komunalnih usluga, pa tako i usluge prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, ima obligacioni karakter, jer je zasnovano na ugovornom odnosu između davaoca i korisnika usluge. Zbog toga, po ocjeni Suda, nema zakonskog osnova za naplatu ove usluge bez postojanja zaključenog ugovora. Pored toga, odredbom člana 6. stav 1. tačka g) istog zakona, zakonodavac je dodatno naglasio ugovorni karakter pružanja komunalnih usluga određujući obavezu jedinice lokalne samouprave da svojom odlukom detaljnije propisuje opšte uslove koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge. Imajući u vidu izloženo, Sud je utvrdio da je Skupština Opštine Ugljevik, koja je podzakonskim aktom propisala obavezu plaćanja prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada na način suprotan navedenim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, izašla iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, čime su narušene garancije iz člana 102. stav 1. tačka 2. i 108. Ustava Republike Srpske.

              S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, o ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe Odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

            Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

            Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i   sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-48/18

25. aprila 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.

22.5.2019.

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>