Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

               Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла  2019. године,     д о н и о  је

 

 О Д Л У К У

 

             Утврђује се да члан 89. став 3. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 8/14 и 12/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Станислав Ракић из Велиног села, Бијељина, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 89. став 3. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 8/14 и 12/16), коју је донијела Скупштина Општине Угљевик. У иницијативи се наводи да оспорена одредба предметне одлуке није у сагласности са чланом 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17), којим је прописано да се пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника. Како је оспореном нормом ове одлуке одређено да се наплата комуналне услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада врши и у случајевима када није закључен уговор, давалац иницијативе сматра да је Скупштина Општине Угљевик, прописујући ову обавезу, изашла из оквира овлашћења јединице локалне самоупрве, те је поступила и супротно одредби члана 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима. Тиме су, како се истиче, нарушене норме члана 108. став 2. и члана 102. тачка 6. Устава Републике Српске.

                  У одговору на инцијативу Скупштина Општине Угљевик износи став да су наводи иницијативе неосновани, јер према члану 6. Закона о комуналним дјелатноситма ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 124/11 и 100/17) јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналне дјелатности и прописује услове и начин наплате комуналне услуге, па тиме и збрињавање отпада из стамбених и пословних простора. Доносилац оспорене одлуке сматра да је обавеза свих физичких лица, предузетника и правних лица да закључе уговор и да плаћају рачуне за извршене комуналне услуге, те да незакључивање писменог уговора о одвозу комуналног отпада корисника не ослобађа обавезе плаћања комуналних услуга. Слиједом наведеног, предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.  

                  Одлуку о комуналном реду на подручју општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 8/14 и 12/16) донијела је Скупштина Општине Угљевик на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11), члана 9. став 3. Закона о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Српске" број 28/13) и члана 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Оспореном одредбом члана 89. став 3. ове одлуке прописано је да је на територији гдје се обавља комунална дјелатност прикупљања и одвожења комуналног отпада корисник комуналне услуге обавезан плаћати цијену одвоза комуналног отпада и ако нема закључен уговор о одвозу комуналног отпада са даваоцем комуналне услуге.

            У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 89. став 3. предметне одлуке Суд је узео у обзир да према одредби члана 102. став 1. тачке 2. и 6. Устава Републике Српске општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, те обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине. Поред тога, чланом 108. став 2. Устава утврђено је да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

             Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је означен као правни основ за доношење оспорене одлуке, престао је да важи ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16). Чланом 12. став 1. тачка б) алинеја 2. ранијег, односно чланом 18. тачка 2) подтачка 2. важећег закона прописано је да самосталне надлежности општине обухватају, између осталог, уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности. Према члану 30. став 1. алинеја 2. ранијег, односно чланом 39. став 1. и став 2. тачка 2) важећег закона, скупштина је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, надлежан да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење.   

            Суд је такође имао у виду да су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) уређене комуналне дјелатости од посебног јавног интереса, начин обезбјеђивања овог интереса, као и организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. Одредбама овог закона, које су релевантне у конкретном случају прописано је: да се као комунална дјелатност од посебног јавног интереса сматра и збрињавање отпада из стамбених и пословних простора (члан 2. став 1. тачка г), да збрињавање отпада из стамбених и пословних простора обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или прераду отпада, осим индустријског отпада и опасних материја, као и одржавање депоније, да је давалац комуналне услуге јавно комунално предузеће или други привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности, а корисник комуналне услуге је физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне производе и услуге (члан 3. тач. д, ш, и т), да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, да својом одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности (члан 6. став 1. тач. а)), да одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина јединице локалне самоуправе (члан 6. став 2), да корисник комуналне услуге користи комуналне услуге које је јединица локалне самоуправе организовала на свом подручју у складу са одредбама овог закона (члан 9а став 1), да се изузетно од става 1. овог члана, кориснику комуналне услуге може на његов захтјев одобрити да не користи неку комуналну услугу или престанак њеног коришћења, односно корисник има право на раскид уговора ако давалац те услуге не може обезбиједити прописани квалитет, ако техничке карактеристике система не омогућавају њено коришћење или ако за корисника постоје боља техничка и економски повољнија рјешења, под условом да то не шкоди другим корисницима, водећи рачуна о мјерама из члана 5. овог закона (члан 9а став 2), да се услови под којима се кориснику комуналне услуге може одобрити да не користи неку комуналну услугу или да је престане користити детањније прописују у одлуци из члана 6. став 2. овог закона (члан 9а став 3), да се пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника (члан 16. став 1), те да се, изузетно, комунална услуга може ускратити кориснику ако одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге (члан 19. став 2. тачка г)).           

            Поред наведеног, Суд је у конкретном случају узео у обзир да је Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17) прописано да је услуга од општег економског интереса, између осталог, и услуга одржавања чистоће и друга јавна услуга прописана законом, те да се пружање економске услуге потрошачу заснива на уговорном односу између потрошача и трговца (члан 46. ст. 1. и 2).

            Имајући у виду напријед наведене уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да оспорено прописивање из члана 89. став 3. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 8/14 и 12/16) није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

            Прије свега, Суд је утврдио да је према члану 18. тачка 2. подтачка 2. Закона о локалној самоуправи, као и члану 6. став 1. тачке а) и д) и став 2. Закона о комуналним дјелатностима, Скупштина Општине Угљевик била овлашћена да донесе оспорену одлуку, с циљем спровођења у пракси релевантних одредаба Закона о комуналним дјелатностима. Међутим, по оцјени овог суда, оспореним прописивањем, којим се утврђује обавеза плаћања прикупљања и одвожења комуналног отпада без закљученог уговора са даваоцем ове услуге, дошло је до повреде начела законитости. Наиме, како из члана 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима несумњиво произлази, пружање и коришћење комуналних услуга, па тако и услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада, има облигациони карактер, јер је засновано на уговорном односу између даваоца и корисника услуге. Због тога, по оцјени Суда, нема законског основа за наплату ове услуге без постојања закљученог уговора. Поред тога, одредбом члана 6. став 1. тачка г) истог закона, законодавац је додатно нагласио уговорни карактер пружања комуналних услуга одређујући обавезу јединице локалне самоуправе да својом одлуком детаљније прописује опште услове које садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге. Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да је Скупштина Општине Угљевик, која је подзаконским актом прописала обавезу плаћања прикупљања и одвожења комуналног отпада на начин супротан наведеним одредбама Закона о комуналним дјелатностима, изашла из оквира својих уставних и законских овлашћења, чиме су нарушене гаранције из члана 102. став 1. тачка 2. и 108. Устава Републике Српске.

              С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспорене одредбе Одлуке о комуналном реду на подручју општине Угљевик одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

            Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-48/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>