Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 27. marta 2019. godine,  d o n i o   j e

 

                                                             R  J  E  Š  E  Nj  E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III Odluke o obliku realizacije i visini novčanog iznosa prava na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini broj: UO-315/2016-9 od 1. decembra 2016. godine.

 

                                                         O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

         Helena i Bogdan Zakaljuk iz Banje Luke dali su  Ustavnom sudu Republike Srpske zajedničku  inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III Odluke o obliku realizacije i visini novčanog iznosa prava na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini broj:UO-315/2016-9 od 1. decembra 2016. godine, navodeći da osporeni akt nije u saglasnosti sa članom 5. stav 1. al. 1, 3. i 4, članom 36. stav 1, članovima 49, 61. i 108. stav 2. Ustava Republike Srpske,  članom 17. stav 2, članom 70. stav 2. alineja 4. i članom 72. stav 3. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 4/02 ‒ prečišćeni tekst, 17/08 i 1/09), članovima 6, 8, 10. i 17. stav 1. tačka 5. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/14), te članom 26. stav 3. i članom 27. stav 2. Pravilnika o ostvarivanju prava iz dječije zaštite ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/05). Uz to, po mišljenju davalaca inicijative, osporena odredba navedenog akta nije u saglasnosti ni sa članom II Ustava Bosne i Hercegovine i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Obrazlažući navedeno davaoci  inicijative citiraju, između ostalog, član 17.  Zakona o dječijoj zaštiti, kojim je propisano  pravo na pomoć za opremu novorođenčeta kao jedno od prava iz oblasti dječije zaštite, te zaključuju  da je Upravni odbor Fonda dječije zaštite, kome  je dato ovlašćenje da utvrdi oblik, način i iznos navedene pomoći  koja ne može biti manja od 50% prosječne neto plate po zaposlenom u privredi Republike ostvarene u prethodnoj godini, osporenim propisivanjem povrijedio ne samo navedenu zakonsku odredbu nego i umanjio Ustavom i Zakonom zagarantovana prava u oblasti dječije zaštite. Uz to, davaoci  inicijative iznose mišljenje da Zakon o sistemu javih službi (član 17. stav 1. tačka 5) nije mogao biti pravni osnov za osporeno propisivanje, a  navode i razloge zbog kojih osporena odredba Odluke nije u saglasnosti  sa Pravilnikom o ostvarivanju prava iz dječije zaštite koji je, takođe, naveden kao pravni osnov navedene odluke. Polazeći od izloženog davaoci inicijative predlažu da Sud utvrdi da osporena odredba Odluke nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom te da, do donošenja konačne odluke, obustavi izvršenje pojedinačnih akata, odnosno  radnji preduzetih na osnovu osporene odredbe odluke.

         U odgovoru koji je dostavila JU Javni Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske osporeni su navodi davalaca inicijative kao neosnovani te je, između ostalog, navedeno da Fond  zbog nedostatka  finansijskih sredstava nije bio u mogućnosti da obezbijedi ostvarivanje prava u oblasti dječije zaštite na način kako je to propisano članom 17. stav 2. Zakona o dječijoj zaštiti, zbog čega je  Upravni odbor ovog fonda bio prinuđen da, u skladu sa članom 72. stav 2. navedenog  zakona, iznose ovog prava iz dječije zaštite uskladi sa planiranim odnosno ostvarenim sredstvima u Fondu dječije zaštite namijenjenim za njegovu isplatu. Uz to, u odgovoru se ukazuje i na važeći Zakon o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17), prema kojem  se visina pomoći za opremu  novorođenčeta priznaje u novčanom iznosu od 250 KM.

        Odluku o obliku realizacije i visini novčanog iznosa prava na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini broj:UO-315/2016-9 od 1. decembra 2016. godine donio je  Upravni odbor JU Javni Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske na osnovu člana 17. stav 1. tačka 5. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07, 109/12 i 44/14), člana 18. stav 1. tačka d) Statuta JU Javnog fonda za dječiju zaštitu broj: 01-UO-1584-6/16 od 25. maja 2016. godine, te člana 26. stav 3. i člana 27. Pravilnika o ostvarivanju prava iz dječije zaštite ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/05). Ovom odlukom propisano je da pravo na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini, u novčanom obliku, može ostvariti majka koja ima prebivalište u Republici Srpskoj, za svako novorođenče, bez obzira na mjesto rođenja i red rođenja djeteta nezavisno od materijalnog statusa porodice (tačka I). Osporenom tačkom   III ove odluke propisano je da će se pomoć za opremu novorođenčeta ostvariti u novčanom obliku, u iznosu od 250 KM za svako novorođeno dijete, u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju ovog prava u tekućoj godini (član 72. Zakona o dječijoj zaštiti), na osnovu podnesenog zahtjeva u toj godini, uključujući i djecu rođenu u prethodnoj godini za koju je podnesen zahtjev u tekućoj poslovnoj godini. Tačkom IV Odluke propisano je da se primjenjuje od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine.

          Ustavni sud je, prije svega, utvrdio da  je osporena Odluka o obliku realizacije i visini novčanog iznosa prava na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini broj: UO-315/2016-9 od 1. decembra 2016. godine akt temporalnog karaktera, dakle akt vremenski ograničenog trajanja koji je prestao da važi istekom kalendarske godine  na koji se odnosio.

         Sud je, takođe,  utvrdio da je stupanjem na snagu Zakona o dječjoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17) prestao da važi Zakon o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 i 1/09)  za čije je izvršavanje predmetna odluka bila donesena i u odnosu na koji je tražena ocjena zakonitosti osporenog akta, kao i da je važećim zakonom propisana, između ostalog, visina pomoći za opremu novorođenčeta.

         Imajući u vidu da je Odluka o obliku realizacije i visini novčanog iznosa prava na pomoć za opremu novorođenčeta u 2017. godini broj: UO-315/2016-9 od 1. decembra 2016. godine, kao akt temporalnog karaktera, prestala da važi prije podnošenja inicijative, kao i Zakon o dječijoj zaštiti za čije je izvršavanje navedena odluka  bila donesena,  Sud je  ocijenio da, saglasno  članu 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.

         U odnosu na dio inicijative kojim se traži ocjena saglasnosti osporene tačke III Odluke sa članom  II  Ustava Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o ostvarivanju prava iz dječije zaštite ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/05) Sud je utvrdio da, saglasno članu 115. Ustava Republike Srpske, nije nadležan da odlučuje.

         Odlučivanje o zahtjevu za obustavu izvršenja pojedinačnih akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu osporene odluke je bespredmetno, budući da Sud nije prihvatio  inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporene Odluke jer nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.

          Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

         Ovo rješenje  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-29/18

27. marta 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>