Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačke a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. marta 2019. godine, d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

             Utvrđuje se da član 14. u dijelu kojim je tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice i članovi 99. do 104. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administartivne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 9/16) i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 1/17) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/12).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

               Slavica Lazić, advokat iz Prijedora, dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 9/16) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 1/17), koje je donio načelnik Opštine Kozarska Dubica. Međutim, iz sadržaja inicijative i navoda o povredi načela zakonitosti proizlazi da inicijator u suštini osporava samo norme ovih akata koje se odnose na organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u  Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici koja je u sastavu Administrativne službe Opštine Kozarska Dubica. Konkretno, radi se o odredbama člana 14. u dijelu kojim je tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice i članova 99. do 104. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 9/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 1/17), jer se ovaj akt u cijelosti odnosi na sistematizaciju radnih mjesta u organizacionoj jedinici Teritorijalna vatrogasna jedinica. U inicijativi se navodi da osporeni opšti akti nisu u saglasnosti sa odredbom člana 42. stav 2. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/12), kojim je za donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj vatrogasnoj jedinici predviđeno pribavljanje prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva, što u konkretnom slučaju, kako se ističe, nije učinjeno. Shodno navedenom, predlaže se da Sud utvrdi da je donošenjem osporenih pravilnika došlo do povrede navedene zakonske odredbe.

               U odgovoru na incijativu koji je dostavila Opština Kozaraska Dubica iznosi se stav da su navodi inicijative neosnovani, jer su akti koji se osporavaju pravilnici kojima su izvršene izmjene i dopune osnovnog teksta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administartivne službe Kozarska Dubica. Osporenim pravilnicima je, kako se dalje navodi, izvršena dopuna u pogledu stručne spreme starješine vatrogasne jedinice i broja izvršilaca radi efikasnijeg i funkcionalnijeg rada Teritorijalne vatrogasne jedinice. U vezi s tim, donosilac predmetnih pravilnika ističe da je na osnovni pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva, tako da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede Zakona o zaštiti od požara. U prilogu odgovora na inicijativu dostavljeno je Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u PVJ "Kozarska Dubica" koje je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske - Inspektorat za zaštitu od požara dana 19. septembra 2007. godine pod brojem K/B-4-215-655/07 i Mišljenje broj 06/1-1-215-170/18 od 26. marta 2018. godine koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku podršku, Jedinica za koordinaciju, Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara dalo na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Kozarska Dubica, postupajući po zahtjevu načelnika Opštine Kozarska Dubica broj 07-215-6/18 od 13. marta 2018. godine.  

               Osporeni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 9/16) donio je načelnik Opštine Kozaska Dubica na osnovu člana 59. tačka 8, a u vezi sa članom 82. stav 3. i člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), te člana 54. alineja 8. Statuta Opštine Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" br. 3/14 i 2/15). Ovim aktom je, između ostalog, izvršena izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta u Opštinskoj upravi, odnosno propisan je broj radnih mjesta  i izvršilaca, te njihov status, uz tabelatni prikaz ove sistematizacije (član 14. ovog pravilnika). Odredbama članova 15. do 98. Pravilnika određeni su uslovi za obavljanje svakog od sistematizovanih radnih mjesta u opštinskim odjeljenjima i odsjecima, te opis poslova i radnih zadataka izvršilaca. Članovima 99. do 104. propisana je sistematizacija radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, stručna sprema koja je potrebna za pojedina radna mjesta, te opis poslova i radnih zadataka.

               Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 1/17) donesen je na osnovu člana 59. tačka 8, u vezi sa sa članom 82. stav 3. i člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), te člana 54. alineja 8. Statuta Opštine Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" br. 3/14 i 2/15). Ovim pravilnikom izmijenjene su i dopunjene odredbe koje se odnose na Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu ove opštine (član 99, 101. i 102). 

              U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenih pravilnika Sud je imao u vidu odredbu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16) kojim je propisano da je nadležnost načelnika opštine, između ostalog, da donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave, zatim člana 60. istog zakona, prema kojem načelnik opštine utvrđuje strukturu i unutrašnju organizaciju opštinske uprave, te člana 82. stav 3. kojim je određeno da načelnik opštine donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja, zaključke, planove i programe.

  Zakonom o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/12) uređen je sistem zaštite od požara, prava i obaveze privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave, preduzetnika i drugih subjekata zaštite od požara, planiranje, organizovanje i mjere zaštite od požara, organizacija vatrogasne službe, nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite i finansiranje zaštite od požara. Ovim zakonom propisano je da je zaštita od požara djelatnost od posebnog interesa za Republiku Srpsku (član 3), da je teritorijalna vatrogasna jedinica vrsta profesionalne vatrogasne jedinice koja se osniva na području opštine ili grada (član 4. tačka g), da se teritorijalna vatrogasna jedinica osniva odlukom skupštine opštine ili grada, kao posebna organizaciona jedinica administrativne službe opštine, odnosno grada (član 40. stav 1), te da nadležni organ opštine, odnosno grada donosi propis o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta u opštinskoj, odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova u sjedištu (član 42. stav 2).

  Kako iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi, načelnik Opštine Kozarska Dubica je bio ovlašćen da donese Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica, kojim je, s ciljem sprovođenja relevantnih odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, uredio unutrašnju organizacija i sistematizaciju poslova i radnih mjesta iz djelokruga Opštinske administartivne službe Kozarska Dubica. Saglasno članu 40. stav 1. Zakona o zaštiti od požara, ovim aktom je obuhvaćena i Teritorijalna vatrogasna jedinica, odnosno propisana je njena organizacija i sistematizacija radnih mjesta, sa uslovima koje je potrebno da ispunjavaju izvršioci na pojedinim radnim mjestima i opisom njihovih poslova i radnih zadataka.

               Uvidom u Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" br. 8/13, 11/13, 15/13, 21/13, 6/14, 7/14, 6/15, 12/15, 6/16, 9/16 i 1/17) koji je dostavljen uz odgovor na inicijativu, Sud je utvrdio da je sistematizacija radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici ove opštine prvi put ovim aktom normirana u njegovim izmjenama i dopunama objavljenim u "Službenom glasniku Opštine Kozarska Dubica" broj 21/13, tako da osnovni tekst ovog pravilnika ne sadrži odredbe u tom smislu. Shodno navedenom, Sud je ocijenio neosnovanim navode donosioca ovog akta iznesene u odgovoru na inicijativu da je mišljenje iz člana 42. stav 2. Zakona o zaštiti od požara pribavljeno na osnovni tekst Pravilnika, te da zbog toga nije bilo potrebno pribavljati mišljenje na osporene pravilnike objavljene u "Službenim glasnicima Opštine Kozarska Dubica" br. 9/16 i 1/17, kojima su vršene izmjene i dopune odredaba o sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici.

               U vezi sa navedenim, uz odgovor na inicijativu Sudu dostavljeno je Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u PVJ "Kozarska Dubica" koje je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova  Republike Srpske - Inspektorat za zaštitu od požara dana 19. septembra 2007. godine pod brojem K/B-4-215-655/07 i Mišljenje broj 06/1-1-215-170/18 od 26. marta 2018. godine, koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku podršku, Jedinica za koordinaciju, Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara dalo na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Kozarska Dubica, postupajući po zahtjevu načelnika Opštine Kozarska Dubica broj 07-215-6/18 od 13. marta 2018. godine. Uvidom u ove akte, odnosno u njihov sadržaj, kao i datum kada su sačinjeni, Sud je utvrdio da se isti ne odnose na predmetni pravilnik, pa se ne mogu smatrati "mišljenjem" koje je bilo potrebno prethodno pribaviti u smislu odredbe člana 42. stav 2. Zakona o zaštiti od požara. Radi se, naime, o aktima iz 2007. i 2018. godine, a sistematizacija radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Opštine Kozarska Dubica je normirana aktima o izmjenama i dopunama osnovnog teksta predmetnog pravilnika koje su izvršene 2013, 2015, 2016. i 2017. godine.

                Dakle, kako iz navednog proizlazi, načelnik Opštine Kozarska Dubica prilikom normiranja sistematizacije radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Opštine Kozarska Dubica nije pribavio prethodno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, kako je to predviđeno članom 42. stav 2. Zakona o zaštiti od požara.

                Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da je osporenim propisivanjem iz člana 14. u dijelu kojim je tabelarno prikazana sistematizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice i čl. 99. do 104. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 9/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administartivne službe Kozarska Dubica ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica" broj 1/17), došlo do povrede odredbe člana 42. stav 2. Zakona o zaštiti od požara, jer donosilac ovih akata prilikom njihovog donošenja nije prethodno pribavio mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Time je istovremeno narušeno i načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

             S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, o ustavnosti i zakonitosti osporenih pravilnika odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

            Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

            Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i   sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Broj: U-35/18

27. marta 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>