Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. марта 2019. године, д о н и о  је

 

 О Д Л У К У

 

             Утврђује се да члан 14. у дијелу којим је табеларно приказана систематизација Територијалне ватрогасне јединице и чланови 99. до 104. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске администартивне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 9/16) и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 1/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 71/12).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

               Славица Лазић, адвокат из Приједора, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 9/16) и Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 1/17), које је донио начелник Општине Козарска Дубица. Међутим, из садржаја иницијативе и навода о повреди начела законитости произлази да иницијатор у суштини оспорава само норме ових аката које се односе на организацију и систематизацију радних мјеста у  Територијалној ватрогасној јединици која је у саставу Административне службе Општине Козарска Дубица. Конкретно, ради се о одредбама члана 14. у дијелу којим је табеларно приказана систематизација Територијалне ватрогасне јединице и чланова 99. до 104. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 9/16) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 1/17), јер се овај акт у цијелости односи на систематизацију радних мјеста у организационој јединици Територијална ватрогасна јединица. У иницијативи се наводи да оспорени општи акти нису у сагласности са одредбом члана 42. став 2. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 71/12), којим је за доношење акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској ватрогасној јединици предвиђено прибављање претходног мишљења надлежног министарства, што у конкретном случају, како се истиче, није учињено. Сходно наведеном, предлаже се да Суд утврди да је доношењем оспорених правилника дошло до повреде наведене законске одредбе.

               У одговору на инцијативу који је доставила Општина Козараска Дубица износи се став да су наводи иницијативе неосновани, јер су акти који се оспоравају правилници којима су извршене измјене и допуне основног текста Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске администартивне службе Козарска Дубица. Оспореним правилницима је, како се даље наводи, извршена допуна у погледу стручне спреме старјешине ватрогасне јединице и броја извршилаца ради ефикаснијег и функционалнијег рада Територијалне ватрогасне јединице. У вези с тим, доносилац предметних правилника истиче да је на основни правилник о систематизацији радних мјеста прибављено мишљење надлежног министарства, тако да у конкретном случају није дошло до повреде Закона о заштити од пожара. У прилогу одговора на иницијативу достављено је Мишљење на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ПВЈ "Козарска Дубица" које је дало Министарство унутрашњих послова Републике Српске - Инспекторат за заштиту од пожара дана 19. септембра 2007. године под бројем К/Б-4-215-655/07 и Мишљење број 06/1-1-215-170/18 од 26. марта 2018. године које Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску подршку, Јединица за координацију, Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара дало на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Козарска Дубица, поступајући по захтјеву начелника Општине Козарска Дубица број 07-215-6/18 од 13. марта 2018. године.  

               Оспорени Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 9/16) донио је начелник Општине Козаска Дубица на основу члана 59. тачка 8, а у вези са чланом 82. став 3. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), те члана 54. алинеја 8. Статута Општине Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" бр. 3/14 и 2/15). Овим актом је, између осталог, извршена измјена и допуна систематизације радних мјеста у Општинској управи, односно прописан је број радних мјеста  и извршилаца, те њихов статус, уз табелатни приказ ове систематизације (члан 14. овог правилника). Одредбама чланова 15. до 98. Правилника одређени су услови за обављање сваког од систематизованих радних мјеста у општинским одјељењима и одсјецима, те опис послова и радних задатака извршилаца. Члановима 99. до 104. прописана је систематизација радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици, стручна спрема која је потребна за поједина радна мјеста, те опис послова и радних задатака.

               Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 1/17) донесен је на основу члана 59. тачка 8, у вези са са чланом 82. став 3. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), те члана 54. алинеја 8. Статута Општине Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" бр. 3/14 и 2/15). Овим правилником измијењене су и допуњене одредбе које се односе на Територијалну ватрогасну јединицу ове општине (члан 99, 101. и 102). 

              У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених правилника Суд је имао у виду одредбу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) којим је прописано да је надлежност начелника општине, између осталог, да доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе, затим члана 60. истог закона, према којем начелник општине утврђује структуру и унутрашњу организацију општинске управе, те члана 82. став 3. којим је одређено да начелник општине доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и програме.

  Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 71/12) уређен је систем заштите од пожара, права и обавезе привредних друштава и других правних лица, републичких органа управе, јединица локалне самоуправе, предузетника и других субјеката заштите од пожара, планирање, организовање и мјере заштите од пожара, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем мјера заштите и финансирање заштите од пожара. Овим законом прописано је да је заштита од пожара дјелатност од посебног интереса за Републику Српску (члан 3), да је територијална ватрогасна јединица врста професионалне ватрогасне јединице која се оснива на подручју општине или града (члан 4. тачка г), да се територијална ватрогасна јединица оснива одлуком скупштине општине или града, као посебна организациона јединица административне службе општине, односно града (члан 40. став 1), те да надлежни орган општине, односно града доноси пропис о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста у општинској, односно градској ватрогасној јединици након прибављеног мишљења Министарства унутрашњих послова у сједишту (члан 42. став 2).

  Како из наведених законских одредаба произлази, начелник Општине Козарска Дубица је био овлашћен да донесе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица, којим је, с циљем спровођења релевантних одредаба Закона о локалној самоуправи, уредио унутрашњу организација и систематизацију послова и радних мјеста из дјелокруга Општинске администартивне службе Козарска Дубица. Сагласно члану 40. став 1. Закона о заштити од пожара, овим актом је обухваћена и Територијална ватрогасна јединица, односно прописана је њена организација и систематизација радних мјеста, са условима које је потребно да испуњавају извршиоци на појединим радним мјестима и описом њихових послова и радних задатака.

               Увидом у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" бр. 8/13, 11/13, 15/13, 21/13, 6/14, 7/14, 6/15, 12/15, 6/16, 9/16 и 1/17) који је достављен уз одговор на иницијативу, Суд је утврдио да је систематизација радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици ове општине први пут овим актом нормирана у његовим измјенама и допунама објављеним у "Службеном гласнику Општине Козарска Дубица" број 21/13, тако да основни текст овог правилника не садржи одредбе у том смислу. Сходно наведеном, Суд је оцијенио неоснованим наводе доносиоца овог акта изнесене у одговору на иницијативу да је мишљење из члана 42. став 2. Закона о заштити од пожара прибављено на основни текст Правилника, те да због тога није било потребно прибављати мишљење на оспорене правилнике објављене у "Службеним гласницима Општине Козарска Дубица" бр. 9/16 и 1/17, којима су вршене измјене и допуне одредаба о систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици.

               У вези са наведеним, уз одговор на иницијативу Суду достављено је Мишљење на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ПВЈ "Козарска Дубица" које је дало Министарство унутрашњих послова  Републике Српске - Инспекторат за заштиту од пожара дана 19. септембра 2007. године под бројем К/Б-4-215-655/07 и Мишљење број 06/1-1-215-170/18 од 26. марта 2018. године, које Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску подршку, Јединица за координацију, Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара дало на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Козарска Дубица, поступајући по захтјеву начелника Општине Козарска Дубица број 07-215-6/18 од 13. марта 2018. године. Увидом у ове акте, односно у њихов садржај, као и датум када су сачињени, Суд је утврдио да се исти не односе на предметни правилник, па се не могу сматрати "мишљењем" које је било потребно претходно прибавити у смислу одредбе члана 42. став 2. Закона о заштити од пожара. Ради се, наиме, о актима из 2007. и 2018. године, а систематизација радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Општине Козарска Дубица је нормирана актима о измјенама и допунама основног текста предметног правилника које су извршене 2013, 2015, 2016. и 2017. године.

                Дакле, како из наведног произлази, начелник Општине Козарска Дубица приликом нормирања систематизације радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Општине Козарска Дубица није прибавио претходно мишљење Министарства унутрашњих послова, како је то предвиђено чланом 42. став 2. Закона о заштити од пожара.

                Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је оспореним прописивањем из члана 14. у дијелу којим је табеларно приказана систематизација Територијалне ватрогасне јединице и чл. 99. до 104. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 9/16) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске администартивне службе Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица" број 1/17), дошло до повреде одредбе члана 42. став 2. Закона о заштити од пожара, јер доносилац ових аката приликом њиховог доношења није претходно прибавио мишљење Министарства унутрашњих послова. Тиме је истовремено нарушено и начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

             С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспорених правилника одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

            Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Број: У-35/18

27. марта 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>