Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine, donio je

 

R  J  E  Š  E  Nj  E

 

 Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke II Odluke o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine, odjeljak 4. pododjeljak 4.3, pod 4.3.1. („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Gradonačelnik Grada Doboja dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke II Odluke o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine broj: 02/1-021-1315/17 od 13. decembra 2017. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/17), koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Iz sadržaja inicijative proizlazi da davalac inicijative osporava Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine, koji je sastavni dio pomenute odluke, odnosno odredbe odjeljka 4., pododjeljak 4.3, pod 4.3.1. "Upravljanje javnim finansijama" (u daljem tekstu: Program) u odnosu na član 17. stav 1. u vezi sa članom 18. stav 1. tačka 6, član 94. stav 3, čl. 150. i 151. u vezi sa članom 35. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), član 2. stav 1. i član 3. stav 2. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16), kao i član 102. Ustava Republike Srpske. Kako je pomenutim programom predviđeno smanjenje fiskalnih potreba javnog sektora kroz mjeru reforme inspekcija, to davalac inicijative smatra da osporeni Program dovodi do oduzimanja zakonom propisanih prava i utvrđenih nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u konkretnom slučaju Grada Doboja. Zbog navedenog predlaže da Sud utvrdi da odjeljak 4, pododjeljak 4.3, pod 4.3.1. Programa nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonom, te da Sud donese privremenu mjeru, kojom bi se onemogućila njegova primjena.    

           Narodna skupština Republike Srpske dostavila je odgovor u kome se navodi da je inicijativa neosnovana, da u suštini izražava neslaganje davaoca inicijative sa razlozima donošenja osporenog Programa, kao i da navodi iz inicijative nisu ustavnopravnog karaktera, pa zbog toga ne može biti predmet ocjene pred Sudom. Predlaže se da Sud datu inicijativu ne prihvati. 

Odluku o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/17) donijela je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset petoj posebnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine. Ovom odlukom usvojen je Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine (tačka I), ovaj Program je sastavni dio ove odluke (tačka II), a odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (tačka III). 

 Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018‒2020. godine iz tačke II ove odluke predstavljene su mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske, i to: sveukupni okvir i ciljevi politike (tačka 1), makroekonomski okvir (tačka 2), fiskalni okvir (tačka 3), prioriteti strukturnih reformi Republike Srpske u periodu 2018‒2020. godine, sa analizom po oblastima i prioritetima strukturnih reformi, uključujući upravljanje javnim finansijama i smanjenje fiskalnih potreba javnog sektora kroz mjeru reforme inspekcija (tačka 4), te institucionalna pitanja i uključenost zainteresovanih strana (tačka 5), sa tabelarnim pregledima.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

Imajući u vidu navedenu ustavnu odredbu, Sud je ocijenio da osporeni akt po svojoj sadržini i predmetu regulisanja nema karakter opšteg akta, za koji je, saglasno članu 115. Ustava, obezbijeđena ocjena ustavnosti i zakonitosti u ustavnosudskom postupku. Naime, po ocjeni Suda, osporeni Program predstavlja akt sprovedbenog karaktera, kojim su utvrđene konkretne mjere ekonomske politike za realizaciju ciljeva Programa.

S obzirom na to Sud je ocijenio da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje ustavnost i zakonitost ovog akta.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.   

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-6/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>