Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana člana 60. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine, d o n i o  j e 

                                                             

O  D  L  U  K  U

 

Utvrđuje se da član 43. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 65/08, 92/09 i 59/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Milan Malešević, advokat iz Banje Luke, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 43. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 65/08, 92/09 i 59/13) u odnosu na članove 10. i 108. Ustava Republike Srpske. U inicijativi se navodi da su osporenim propisivanjem članovi i radnici Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) samo po osnovu činjenice da su zaposleni u ovoj komisiji oslobođeni od odgovornosti za štetu koju svojim postupanjem ili nepostupanjem nanesu trećim licima, osim ako se dokaže da su to učinili ili su propustili da učine namjerno. Po mišljenju davaoca inicijative, ovakvim propisivanjem su, suprotno Ustavu, od građanske odgovornosti oslobođeni svi zaposleni u ovoj komisiji. S tim u vezi, ukazuje na odluke Ustavnog suda u predmetima U-38/10 i U-42/12. Predlaže da Sud provede postupak i utvrdi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. 

U odgovoru Narodne skupština Republike Srpske ističe se da navodi inicijative ne stoje i da je prisutno pogrešno tumačenje Ustava. Pored toga, u odgovoru se ukazuje na to da je institut imuniteta prisutan u zakonodavstvu Republike Srpske i šireg okruženja, kao i na član 11. Opšteg sporazuma o povlasticama i imunitetu Savjeta Evrope, te detaljno obrazlaže svrha ovog pravnog instituta u predmetnoj oblasti. Ističe se da je prisutno nezadovoljstvo davaoca inicijative osporenim zakonskim rješenjem, kao i da uređenje predmetne zakonske materije na drugačiji način ne može biti predmet ocjene pred Ustavnim sudom, već nekih drugih procedura. Predlaže se da Sud ne prihvati datu inicijativu.

Osporenim članom 43. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 65/08, 92/09 i 59/13) propisano je da članovi i radnici Komisije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovog zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju koja je prouzrokovala štetu učinili ili propustili učiniti namjerno.

U postupku ocjenjivanja ustavnosti osporene odredbe Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Sud je imao u vidu da prema odredbama tačaka 6, 12. i 18. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava, Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, tržište i planiranje, radne odnose, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom. Pored toga, Sud je takođe imao u vidu temeljno načelo vladavine prava iz člana 5. stav 1. alineja 4. Ustava, kao i ustavne garancije iz člana 49. Ustava, prema kojem se slobode i prava ostvaruju, a dužnosti ispunjavaju neposredno na osnovu Ustava, osim kada je Ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih od njih uređuju zakonom, a zakonom se može propisati način ostvarivanja pojedinih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

Odredbama Ustava Republike Srpske, u odnosu na koje davalac inicijative osporava navedenu odredbu Zakona, utvrđeno je da su građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo (član 10), kao i da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).   

Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, saglasno navedenim ustavnim ovlašćenjima, zakonodavac je uredio postupak preuzimanja akcionarskih društava, uslove za davanje ponude za preuzimanje, prava i obaveze učesnika u postupku, kao i nadzor nad sprovođenjem postupka preuzimanja akcionarskih društava (član 1). Uređujući nadzor nad sprovođenjem postupka preuzimanja akcionarskih društava osporenim članom 43. ovog zakona propisano je da članovi i radnici Komisije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovog zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju koja je prouzrokovala štetu učinili ili propustili učiniti namjerno. 

Polazeći od navedenog Sud je ocijenio da način na koji je osporenom odredbom predmetnog zakona uređeno pitanje odgovornosti za štetu koju pričine članovi i radnici Komisije prilikom obavljanja dužnosti nije u saglasnosti sa ustavnim principom ravnopravnosti građana i jednakosti pred zakonom iz člana 10. Ustava, pa time i načelom vladavine prava koje je garantovano članom 5. stav 1. alineja 4. Ustava. Propisivanjem da članovi i radnici Komisije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja njihove dužnosti, osim ako je šteta pričinjena namjerno, po ocjeni Suda, zakonodavac je znatno ograničio, odnosno umanjio građansku odgovornost navedenih subjekata, čime se ova lica stavljaju u privilegovan položaj u odnosu na ostale građane. Sud je ocijenio da iz osporene odredbe proizlazi da su ova lica samo na osnovu činjenice što su članovi Komisije ili su zaposleni u Komisiji, bez sprovedenog postupka, oslobođena od odgovornosti za štetu koju pričine prilikom obavljanja dužnosti, pod uslovom da to nije rezultat njihove namjere, odnosno da je umanjen stepen građanske odgovornosti članova i radnika ove komisije na način kako je to propisano osporenim članom 43. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Ovakvim propisivanjem su, Sud je ocijenio, u pogledu Ustavom garantovanog prava na jednakost pred zakonom i uživanje iste pravne zaštite, diskrimisani ostali građani u odnosu na subjekte koje tretira predmetna zakonska odredba.

S obzirom na to da su osporenim propisivanjem narušena ustavna načela ravnopravnosti i vladavine prava, time je, po ocjeni Suda, istovremeno došlo do povrede i člana 108. stav 1. Ustava, prema kojem zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom.  

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.     

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-9/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>