Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i  člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine,  d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

          Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 1/15).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

          Borisav Vasić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za  pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti čl. 10. i 11. Odluke o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 1/15), koju je donijela Skupština Opštine Ugljevik. U inicijativi se navodi da su osporene odredbe Odluke koje propisuju prioritetne grupe sportova i kriterijume za dodjelu sredstava sportskim udruženjima, u suprotnosti sa članom 20. Zakona o sportu, prema kome je Savjet za sport opštine nadležan za predlaganje pomenutih prioritetnih grupa i kriterijuma. Prema mišljenju davaoca inicijative, Skupština Opštine Ugljevik je, propisujući na osporeni način, preuzela navedena ovlašćenja Savjeta za sport Opštine.

         U odgovoru na navode iz inicijative koji je Sudu dostavio donosilac osporenog akta  ističe se da je članom 10. Odluke, u skladu sa članom 19. Zakona o sportu, izvršena kategorizacija sportova koji su zastupljeni na području opštine Ugljevik. Navodi se da donosilac Odluke nije imao obavezu osnivanja Savjeta za sport kao radnog tijela Skupštine Opštine, kao i da je nakon usvajanja osporene odluke, načelnik Opštine imenovao Komisuju za raspodjelu sredstava u oblasti sporta i fizičke kulture u čijoj je nadležnosti, da saglasno osporenom članu 11. Odluke, raspodijeli sredstva sportskim udruženjima. Donosilac osporenog akta smatra da je Opština ovlašćena da, ukoliko nema formiran Savjet za sport, kategorizaciju sportova na području opštine uredi u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/13). Predlaže se da Sud u skladu sa članom 37. stav 1. tačka a) ne prihvati inicijativu, jer ista ne postavlja pitanja ustavnopravnog već organizacionog karaktera.

       Odluku o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 1/15) donijela je, 27. februara 2015. godine, Skupština Opštine Ugljevik na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), čl. 12, 16. i 19. Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/02) i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14).

Osporenim članom 10. Odluke propisano je da su prioritetne grane sportova na teritoriji opštine Ugljevik, prema kriterijima iz člana 8. i 9. svrstane, po važnosti i značaju, na sljedeći način: 1. kategorija – fudbal, 2. kategorija ‒ košarka, odbojka, rukomet, 3. kategorija ‒ borilački sportovi (džudo, tekvondo, karate), 4. kategorija ‒ streljaštvo, tenis, šah, kuglanje, sportovi invalidnih lica, 5.  kategorija ‒ sportska društva u kojima je udruženo više klubova iste sportske grane i društva u kojima je udruženo više sportskih grana, 6. kategorija ‒ turnirska takmičenja, 7. kategorija ‒ sportovi promotivnog karaktera (motociklizam, reli i dr.), 8. kategorija ‒ sportovi čiji savezi i asocijacije nisu članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta. Sportovi  koji  nisu obuhvaćeni  ovom  kategorizacijom,  a  budu  formirani  nakon donošenja ove Odluke svrstavaju se u kategoriju 8.

            Osporenim članom 11. Odluke propisano je da će se raspodjela sredstava sportskim udruženjima vršiti na osnovu bodovanja,  prema sljedećim kriterijumima: 1.  Stručni rad sa mlađim selekcijama (1‒5 bod.), 2. Broj članova i aktivnih sportista u klubu (5–20 bod.), 3. Tradicija kluba i postignuti rezultati (1–10 bod.), 4. Broj  takmičenja  u  kome  se  takmiče  selekcije  kluba  (mlađi  pioniri,  pioniri, kadeti, juniori, seniori (2–10 bod,), 5. Pripadnost prioritetnoj grani sporta (1–8 bod.), 6.  Klubovi  koji  se  organizuju  u  sportska  društva  i  u  kojima  je  udruženo  više sportskih grana (1–5 bod.), 7. Stepen - rang takmičenja (5–30 bod.), 8. Masovnost grane sporta i broj registrovanih klubova (1–10 bod.), 9. Obavezno takmičenje u nekoj od liga koju organizuje krovni savez ili asocijacija (1–10 bod.), 10. Atraktivnost sporta u Republici Srpskoj i svijetu (1–8 bod.), 11. Učešće kluba na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (1–10 bod.).

            U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporene odluke Sud je imao u vidu da je Ustavom utvrđeno: da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom: izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine (član 102. stav 1. tačka 6), kao i da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, dok propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).

                Sud je, isto tako, imao u vidu da je Zakonom o sportu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 4/02, 66/03, 73/08 i 102/08) propisano: da je sport u Republici Srpskoj djelatnost od opšteg interesa, a da se opšti interes ostvaruje donošenjem i realizacijom programa razvoja sporta (član 8), da Republika Srpska, gradovi i opštine donose programe razvoja sporta (član 10. stav 1), da programe od interesa za grad i opštinu, na prijedlog nadležnog organa za sport, donosi skupština grada ili opštine (član 12. stav 2), da ministarstvo nadležno za sport, odnosno nadležni organ grada i opštine, utvrđuju kriterijume i godišnji plan raspodele sredstava u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srpske i vrše nadzor nad realizacijom programa i namjenskog korišćenja odobrenih sredstava, kao i da ministarstvo nadležno za sport i nadležni organ grada ili opštine mogu svoja prava i nadležnosti prenijeti na drugu ustanovu, organizaciju ili organ (član 16), da se kategorizacijom sportova u Republici Srpskoj određuju kriterijumi za rangiranje sportskih grana na osnovu opštih i materijalnih uslova, sportskih dostignuća, tradicije, razvijenosti sportske grane, zdravstvenog i medijskog značaja, atraktivnosti, pristupačnosti i drugih značajnih faktora sportske grane (član 18. stav 1), da u skladu sa republičkom kategorizacijom nadležni organ opštine, odnosno grada određuje rang sportskih grana i sportista na području opštine ili grada (član 19), da kategorizaciju propisuje ministar nadležan za sport na osnovu mišljenja stručnog savjeta Republike Srpske, a za grad ili opštinu ovlašćeno lice na osnovu mišljenja stručnog savjeta grada ili opštine (član 20), da Vlada Republike Srpske, na prijedlog ministarstva nadležnog za sport, obrazuje stručni savjet radi davanja mišljenja u pripremanju odluka o stručnim pitanjima u sportu, stručne pomoći, te izradi programa razvoja, prijedloga programa za olimpijski ciklus i godišnjih programa iz člana 12. ovog zakona, kao i da članove savjeta čine sportski stručnjaci, sportisti i sportski radnici, dok nadležni organi grada, odnosno opštine, obrazuju svoje savjete (član 21), da savjeti u okviru svog djelokruga rada razmatraju, predlažu i daju mišljenja o sportskim aktivnostima koje su od prioritetnog značaja za Republiku Srpsku, grad ili opštinu, kao i kriterijumima za kategorizaciju sportova i sportista (član 22. stav 1. al. 1. i 2).

             Imajući u vidu odredbe čl. 29. i 30. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), koji je važio u vrijeme donošenja osporenog akta, a koje, suštinski,  odgovaraju odredbama čl. 36. i 39. stav 2. tačka 9) važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) prema kojima je Skupština Opštine, kao organ lokalne samouprave, nadležan da, između ostalog, donosi odluke o obavljanju funkcija lokalne samouprave iz oblasti sporta, te uzimajući u obzir propisivanje iz članova 16. i 19. Zakona o sportu, Sud je ocijenio da je Skupština Opštine Ugljevik bila ovlašćena da donese osporenu odluku.  

Sud je utvrdio da je Skupština Opštine Ugljevik osporenom odlukom, u suštini, uredila uslove, kriterijume i način raspodjele sredstava u oblasti sporta i fizičke kulture, te uredila kategorizaciju sportova i rangirala grane sportova na području opštine Ugljevik.

            Takođe, Sud je utvrdio da je Skupština Opštine Ugljevik, kao ovlašćeni organ opštine, propisala saglasno članu 19. Zakona o sportu kada je, pozivajući se na republičku kategorizaciju, osporenim članom 10. Odluke rangirala grane sporta na području opštine. Prema ocjeni Suda, nesumnjivo ovlašćenje donosioca osporenog akta da, u skladu sa republičkom kategorizacijom, rangira grane sporta na području opštine, davalac inicijative, neosnovano stavlja u kontekst člana 20. Zakona o sportu, odnosno obaveze ovlašćenog lica da, na osnovu mišljenja stručnog savjeta, propiše kriterijume za rangiranje sportskih grana, tj. kategorizaciju (član 18. stav 1. ovog zakona). Pored ovoga, s obzirom na različit predmet regulisanja, ni normiranje iz člana 11. Odluke, kojim je utvrđen način raspodjele sredstava sportskim udruženjima,  ne može se dovesti u vezu sa navedenom obavezom ovlašćenog lica iz člana 20. Zakona o sportu, zbog čega su navodi iz inicijative u ovom smislu neosnovani.   

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno, te da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić. 

Broj: U-16/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>