Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

       Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka  g)  i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine,     d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

        Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 247. stav 2. i člana 301b Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Milutin Pejić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 247. stav 2. i člana 301b Zakona o parničnom postupku  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 49/09 i 61/13). Iz navoda inicijative kojima se obrazlaže osporavanje odredbe člana 247. stav 2. Zakona nesporno proizlazi da je u inicijativi omaškom kao jedna od osporenih odredaba Zakona pogrešno označena odredba člana 274. stav 2, umjesto člana 247. stav 2. Zakona.  Prema mišljenju davaoca inicijative osporene odredbe navedenog zakona nisu u saglasnosti sa članovima 10. i  16. stav 1. te članom 48. stav 1. i članom 49. stav 2.  Ustava Republike Srpske. Uz to, po mišljenju  davaoca inicijative osporene zakonske odredbe nisu usaglašene sa odredbom člana 292. istog zakona.

          Inicijativom Zorana Bulatovića iz Banje Luke tražena je ocjena ustavnosti člana 301b Zakona o parničnom postupku i to u odnosu na član 16. stav 2. Ustava. S tim u vezi ovaj davalac inicijative citira odredbe člana 247. stav 2. i  člana 300. stav 1. ovog zakona, kao i navedenu ustavnu odredbu, te zaključuje da iz navedenog proizlazi da se ne može ograničiti pravo stranke da u vlastitoj parnici  lično izjavi žalbu ili lično podnese drugo pravno sredstvo (reviziju) protiv odluke kojom se rješava o nekom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu.

           Rješenjem broj U-17/18 od 30. januara 2019. godine Sud je odlučio da o inicijativama vodi jedinstven postupak, pripajajući inicijativu broj U-99/18 prvoprispjeloj inicijativi U-17/18.

          U odgovoru Narodne skupštine Republike Srpske osporeni su navodi davaoca inicijative kao neosnovani te je, između ostalog, navedeno da Ustavni sud na osnovu člana 115. Ustava nije nadležan da ocjenjuje međusobnu usaglašenost odredaba istog zakona, kao i da je u inicijativi  prisutno pogrešno tumačenje Ustava i osporenih zakonski odredbi, ali  i nezadovoljstvo osporenim zakonskim rješenjima.

         Osporenim članom 247. stav 2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) propisano je da je revizija nedozvoljena ako nije izjavljena preko punomoćnika iz člana 301b ovog zakona, ako je izjavljena od lica koje nije ovlašćeno za podnošenje revizije ili lica koje je odustalo od revizije ili ako lice koje je izjavilo reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije, ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne može izjaviti. Prema osporenom članu 301b ovog zakona u postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat (stav 1), s tim da izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.

         Rješenjem broj U-37/15 od 30. novembra 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 107/16) Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti, pored ostalih,  odredbi člana  247. stav 2. i člana 301b Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), jer je utvrdio da se osporenim propisivanjem ne narušava ustavni princip iz člana 10. Ustava Republike Srpske,  kao ni odredbe člana 16. stav 1. Ustava.

         Imajući u vidu navedeno Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 247. stav 2. i člana 301b Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), jer je već odlučivao o istoj stvari.

         Ustavni sud, saglasno članu 115. Ustava, nije nadležan da ocjenjuje međusobnu saglasnost osporenih odredbi člana 247. stav 2. i člana 301b Zakona o parničnom postupku sa odredbama člana 292. istog zakona.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-17/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>