Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

              Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. јануара 2019. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

        Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање у уставности и законитости Одлуке о избору и коначном именовању директора Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Сoколац број НО-10/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове број НО-11/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за правне, кадровске и опште послове број НО-12/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за план, анализу и информатику број НО-13/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за производњу број НО-14/17 од 2. фебруара 2017. године и Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за комерцијалне послове број НО-15/17 од 2. фебруара 2017. године («Службени гласник Републике Српске» број 16/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

      Мира Чајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о избору и коначном именовању директора Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Сoколац број НО-10/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове број НО-11/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за правне, кадровске и опште послове број НО-12/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за план, анализу и информатику број НО-13/17 од 2. фебруара 2017. године, Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за производњу број НО-14/17 од 2. фебруара 2017. године и Одлуке о избору и коначном именовању извршног директора за комерцијалне послове број НО-15/17 од 2. фебруара 2017. године («Службени гласник Републике Српске» број 16/17), које је донио Надзорни одбор ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац. У иницијативи се наводи да оспорене одлуке нису у сагласности са чланом 3. став 1. алинеја 3. и чланом 7. став 1. тачка д) Закона о јавним предузећима, члановима 45, 108. и 109. Устава Републике Српске, те са чланом 40. став 1. тачка 9), чланом 48. и чланом 49. став 1. тачка 1) Статута ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац. Давалац иницијативе истиче да су предметне одлуке донесене на основу члана 37. Сататута овог предузећа број 01/1-020-759 од 16. јуна 2005. године, који је престао да важи ступањем на снагу Статута број 04/1-012-2-852/17 од 6. априла 2017. године. Такође указује на повреду члана 109. Устава, јер је оспореним актима одређено да ступају на снагу даном доношења.    

      Оспорене одлуке донио је Надзорни одбор ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац на основу члана 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» бр. 75/04 и 78/11), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 41/03) и члана 37. Статута ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац. 

        Одлуком о избору и коначном именовању директора Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Сoколац број НО-10/17 од 2. фебруара 2017. године одређено је да се Ристо Марић, дипломирани економиста из Модриче, именује за директора овог предузећа на период од четири године, почевши од 3. фебруара 2017. године, те је уређено питање његовог овлашћења за заступање Предузећа (члан 1), прописано је да ће се ближи услови рада, права, обавезе и одговорности директора овог предузећа утврдити посебним уговором, који ће се закључити са именованим у складу са законом и Статутом Јавног предузећа (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

       Одлуком о избору и коначном именовању извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове број НО-11/17 од 2. фебруара 2017. године одређено је да се Стојанка Борковић, дипломирани економиста из Хан Пијеска, именује за извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, на период од четири године (члан 1), да ће именована обављати дужност почевши од 3. фебруара 2017. године, од када јој теку сва права, обавезе и одговорности по основу вршења функције извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове, што ће се регулисати посебним уговором (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

        Одлуком о избору и коначном именовању извршног директора за правне, кадровске и опште послове број НО-12/17 од 2. фебруара 2017. године одређено је да се Драгана Томић, дипломирани правник из Сокоца, именује за извршног директора за правне, кадровске и опште послове у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, на период од четири године (члан 1), да ће именована обављати дужност почевши од 3. фебруара 2017. године, од када јој теку сва права, обавезе и одговорности по основу вршења функције, што ће се регулисати посебним уговором (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

      Одлуком о избору и коначном именовању извршног директора за план, анализу и информатику број НО-13/17 од 2. фебруара 2017. године утврђено је да се Зоран Стојичић, дипломирани инжењер шумарства из Бање Луке, именује за извршног директора за план, анализу и информатику у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, на период од четири године (члан 1), да ће именовани обављати дужност почевши од 3. фебруара 2017. године, од када му теку сва права, обавезе и одговорности по основу вршења функције, што ће се регулисати посебним уговором (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

       Одлуком о избору и коначном именовању извршног директора за производњу број НО-14/17 од 2. фебруара 2017. године одређено је да се Милан Тепић, дипломирани инжењер шумарстава из Челинца, именује за извршног директора за производњу у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, на период од четири године (члан 1), да ће именовани обављати дужност почевши од 3. фебруара 2017. године, од када му теку сва права, обавезе и одговорности по основу вршења функције, што ће се регулисати посебним уговором (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

        Одлуком о избору и коначном именовању извршног директора за комерцијалне послове број НО-15/17 од 2. фебруара 2017. године одређено је да се Славен Гојковић, дипломирани инжењер шумарства из Дервенте, именује за извршног директора за комерцијалне послове у Управи ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, на период од четири године (члан 1), да ће именовани обављати дужност почевши од 3. фебруара 2017. године, од када му теку сва права, обавезе и одговорности по основу вршења функције, што ће се регулисати посебним уговором (члан 2), те да ова одлука ступа на снагу даном доношења (члан 3).

                Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

      Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је оцијенио да предметне одлуке немају карактер општих акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачним актима који се односе на индивидуално одређена лица и на конкретне правне ситуације, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

     На основу изложеног одлучено је као у изрециовог рјешења.

     Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-10/18

30. јануара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.9.2019.
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2019.
Дневни ред 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>