Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. октобра 2018. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године и члана 44. Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јанко Вукоје и Александар Вуксан из Бање Луке дали су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године, који је донио генерални директор, и члана 44. Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године, који је донио Управни одбор. Из садржаја иницијативе произлази да се иста односи на оцјењивање уставности чл. 37. и 44. ових аката, које одредбе сматрају супротним члану 109. Устава Републике Српске, јер се њима прописује да ови акти ступају на снагу даном доношења, затим да није прописан начин објаве, а посебно се истиче као одлучујуће да ови акти нису објављени. Такође, наводи се да је овакво ступање на снагу оспорених аката произвело посљедице за даваоце иницијативе, тј. престао им је радни однос, па су заштиту својих права из радног односа затражили код надлежног суда. С тим у вези, указују на чињеницу да и у случају да су наведени акти престали да важе или су усаглашени са Уставом Републике Српске, нису отклоњене посљедице њихове неуставности. Предлаже се да Суд утврди неуставност оспорених одредби поменутих аката.

У одговору, уз достављену документацију, законски заступници Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука у име доносиоца Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka, чији правни сљедник је Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука, наведено је да је поступак спајања уз припајање Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka Друштву за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука окончан рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-16-001624 од 13. септембра 2016. године, те да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka рјешењем Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0Рег-16-001908 од 29. септембра 2016. године брисано из судског регистра. Надаље, да је Правилник о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године, како је наведено, престао да важи 30. септембра 2016. године, тј. прије давања иницијативе, као и да овај акт није произвео посљедицу престанка радног односа давалаца иницијативе, те је предложено да се иницијатива у овом дијелу не прихвати.

Управни одбор Друштва као доносилац Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године, није доставио одговор на иницијативу.

Оспорени Правилник о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године донио је генерални директор на основу чл. 23. и 24. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 92/06 и 82/15), члана 314. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број 127/08) и члана 28. Статута Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka.

Оспорени Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године донио је Управни одбор, на основу члана 47. Статута Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука, у складу са Законом о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 92/06 и 82/15) и Правилником о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске" број 105/15). 

Разматрајући оспорена акта Суд је, прије свега, размотрио питање пречишћеног текста, као претходно питање у овом поступку. Под пречишћеним текстом општег акта сматра се укупност важећих правних норми сабраних и систематизованих у један текст из више важећих и истоврсних општих аката, а израда пречишћеног текста не утиче на њихов садржај или важење, односно пречишћени текст је техничко помагало, које омогућава адресатима сагледавање одређене материје на једном мјесту.

 Суд је утврдио да је Правилник о унутрашњој унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" a.d. Banja Luka, број: 971-01/15 од 21. октобра 2015. године, измијењен Одлуком Управног одбора број: 45-01/16 од 18. јануара 2016. године, којом је допуњен члан 37. поменутог правилника и одлучено да је Правилник о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 45-02/16 од 18. јануара 2016. године, саставни дио ове одлуке. По оцјени Суда, Одлука има карактер правилника о допуни правилника, јер садржи опште одредбе о допуни, те није одлучујући њен назив него садржај. Увидом у текст Правилника и Одлуке Суд је утврдио да пречишћени текст Правилника садржи све одредбе претходног правилника и наведене Одлуке.

 Одлуком Управног одбора број: 836-01/16 од 19. јула 2016. године, такође, допуњен је члан 37. наведеног правилника, одређен датум почетка примјене и одлучено да је пречишћени текст Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 836-01/16 од 19. јула 2016. године, саставни дио ове одлуке. Имајући у виду да Одлука има карактер правилника о допуни правилника, којом је допуњен основни текст Правилника, а који садржи идентичан текст раније усвојених одредби Правилника и измјена, то се ради о пречишћеном тексту.

 Одлуком број: 879-01/16 од 25. јула 2016. године у чл. 17. и 18. основног текста Правилника измијењена је ријеч "Асистент" у "Асистент-аналитичар", измијењен члан 25, те у члану 32. поднаслов Асистент у Back Office-u" у "Асистент-аналитичар у Back office-u", и одлучено да је пречишћени текст Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 879-02/16 од 25. јула 2016. године саставни дио ове одлуке. Како ова одлука има карактер правилника о измјени правилника, те којом је измијењен основни текст Правилника, а који садржи идентичан текст раније усвојених одредби Правилника и њихових измјена, то је у питању пречишћени текст.

Коначно, Одлуком број: 1049-01/16 од 12. септембра 2016. године, у члану 37. предметног правилника измијењен је датум важења, те је одлучено да је пречишћени текст Правилник о унутрашњој унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" a.d. Banja Luka,  број: 971-01/15 од 21. октобра 2015. године, саставни дио ове одлуке. Дакле, оспорени Правилник о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-01/16 од 12. септембра 2016. године израђен је у форми пречишћеног текста, пошто наведене Одлуке имају карактер правилника о измјени или допуни правилника и без обзира на њихов назив, овим одлукама је измијењен или допуњен основни текст Правилника, који садржи идентичан текст раније усвојених одредби Правилника.

Поред тога, Суд је, увидом у достављену документацију, утврдио да је Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 43-У/16 од 08. фебруара 2016. године измијењен Одлуком Управног одбора о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији, број: 207-УО/16 од 08. септембра 2016. године, тако што је у члану 29. овог правилника брисан дио табеле из табеларног прегледа радних мјеста који садржи стручну спрему и број извршилаца, док је назив радних мјеста остао идентичан, као и остале одредбе предметног акта. Како је оспорени Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. фебруара 2016. године и 08. септембра 2016. године израђен у форми пречишћеног текста и пошто наведена Одлука има карактер правилника о измјенама и допунама правилника, то је овом одлуком измијењен и допуњен основни текст Правилника, који садржи идентичан текст раније усвојених одредби основног текста Правилника.

Имајући у виду да је Уставни суд, према члану 115. Устава Републике Српске, надлежан за оцјењивање закона, статута и других општих аката, а да није надлежан за оцјењивање пречишћених текстова закона, статута и других општих аката, Суд, сагласно одредби члана 61. став 1. тачка д) у вези са чланом 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-46/17

31. октобра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>