Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. septembra 2018. godine, d o n i o   j e

                                                                           

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 28/17 i 107/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Milivoje Lazić iz Teslića, zastupan po advokatu Mili Antoniću iz Banje Luke, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/17), koji je donio direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove. U inicijativi se navodi da je osporenom odredbom Pravilnika, iako zakonom nije propisano, sistematizovano radno mjesto "stručni savjetnik direktora" uz uslov "dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja", što je suprotno odredbama člana 33. st. 2. i 3. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/10, 109/12 i 44/16). Naime, kako je ovim zakonom predviđeno da direktor ima pomoćnika, koje poslove može obavljati lice sa pet godina radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme, to davalac inicijative smatra da donosilac Pravilnika nije ovlašćen da sistematizuje radno mjesto stručnog savjetnika direktora uz uslov dvije godine radnog iskustva, sa statusom državnog službenika, jer takvo radno mjesto nije zakonom propisano. Pritom ističe se da su opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika propisani Zakonom o državnim službenicima. Zbog navedenog osporena odredba Pravilnika, po mišljenju davaoca inicijative, nije u saglasnosti sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj, a time ni sa članom 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.

U odgovoru donosioca akta osporeni su navodi davaoca inicijative kao neosnovani, te je, između ostalog, navedeno da je Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj lex specialis, kojim je uređen radnopravni status inspektora, ali da ovim zakonom nisu propisana sva radna mjesta državnih službenika u Inspektoratu, osim izuzetaka, jer je to materija koja je uređena Zakonom o državnim službenicima, te Uredbom o kategorijama i zvanjima državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/09, 131/10 i 8/11). Pored ovoga, smatraju da davalac inicijative pogrešno tumači osporenu odredbu Pravilnika u odnosu na zakonske odredbe u pogledu radnih mjesta i uslova godina radnog iskustva za radno mjesto pomoćnika direktora, odnosno stručnog savjetnika direktora, jer su u pitanju različita radna mjesta. Uz to, ističe se da propisivanje podzakonskim propisima u ovoj oblasti mora biti u pomenutom zakonskom okviru, kao i da je članom 6. stav 6. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj propisano da unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Inspektoratu propisuje direktor pravilnikom, na koji saglasnost daje Vlada. Smatrajući da osporenim propisivanjem nije narušen princip zakonitosti, a time ni ustavnosti, kako to navodi davalac inicijative, predloženo je da Sud inicijativu ne prihvati.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/17) donio je direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove, na osnovu člana 69. stav 1. i člana 81. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), člana 33. stav 4. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 74/10, 109/12, 117/12  i 44/16), člana 28. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 117/11, 37/12  i 57/16), člana 28. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republičkim organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/09 i 105/11), a u skladu sa članom 9. Uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/09, 131/10 i 8/11) i člana 10. Uredbe o radnim mjestima namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/09, 131/10 i 8/11). Ovim pravilnikom utvrđeni su unutrašnja organizacija (organizacione jedinice, njihov djelokrug rada, međusobni odnosi, način rukovođenja i odgovornost za rad organizacionih jedinica), sistematizacija radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta državnih službenika i namještenika, nazivi radnih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvanjima za državne službenike, odnosno namještenike, potreban broj državnih službenika i namještenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa), vrsta visoke stručne spreme za pojedinačna inspekcijska zvanja inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektora koji, uz saglasnost Republičke uprave za inspekcijske poslove, poslove inspekcijskog nadzora obavljaju u jedinicama lokalne samouprave, u zavisnosti od oblasti nadzora, te organizacioni dijagram, tj. šematski prikaz odnosa između osnovnih organizacionih jedinica i osnovnih sa unutrašnjim organizacionim jedinicama (član 1).

Osporenim članom 44. ovog pravilnika sistematizovano je radno mjesto "Stručni savjetnik direktora", sa opisom poslova: analizira razvojne potrebe Inspektorata i učestvuje u definisanju razvojnih aktivnosti institucije, naročito u kontekstu inspekcijskog nadzora; informiše direktora i rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica o dostupnim sredstvima i projektima i mogućnostima uključivanja Inspektorata; učestvuje u iniciranju i pripremi projektnih ideja i materijala neophodnih za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i uključivanja u projekte, te u kandidovanju i apliciranju za sredstva i projekte; za potrebe Inspektorata u kontekstu projekata i institucionalne saradnje izrađuje upravne akte kao što su rješenja i odluke, zatim izrađuje memorandume, sporazume i ugovore, kao i neophodne dokumente za Vladu Republike Srpske; učestvuje u uspostavljanju internih projektnih organizacionih struktura, koordinaciji i izvršavanju projektnih aktivnosti; učestvuje u uspostavljanju saradnje sa donatorima, finansijerima i administratorima projekata u kojima učestvuje Inspektorat, kao i uspostavljanju saradnje sa ostalim učesnicima projekata; prati i po potrebi pruža neophodnu podršku u projektima u kojima učestvuju pojedinačne inspekcije Inspektorata; informiše direktora o realizaciji projekata Inspektorata i projekata u kojima učestvuju pojedinačne inspekcije Inspektorata; učestvuje u organizovanju internih obuka neophodnih za zaposlene radi sticanja neophodnih znanja i vještina za učestvovanje u projektima; učestvuje u rješavanju pitanja koja se odnose na inspekcijski nadzor; učestvuje u izradi internih normativnih akata Inspektorata; učestvuje u rješavanju ostalih ekonomskih pitanja Inspektorata po nalogu direktora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja za koordinaciju rada Inspektorata i opšte poslove.

Uslovi za obavljanje ovih poslova su: VSS – 240 ECTS bodova, diplomirani ekonomista, dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Status i kategorija radnog mjesta su: državni službenik četvrte kategorije. 

Broj izvršilaca jedan (1).

Članom 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 107/17) u članu 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/17) riječi "Stručni savjetnik direktora" zamijenjene su riječima "Stručni savjetnik za međunarodne projekte i finansijska pitanja".

Prilikom ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe Pravilnika Sud je imao u vidu da je Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16) uređeno obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora prema važećim propisima na području Republike Srpske (član 1). S tim u vezi Sud je utvrdio da je ovim zakonom, članom 6, propisano da je Inspektorat samostalna republička uprava koja vrši inspekcijske, upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa (stav 1), da se Inspektorat organizuje u sjedištu, područnim odjeljenjima, odsjecima i drugim organizacionim jedinicama utvrđenim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Inspektoratu ( stav 3), da Inspektoratom rukovodi direktor, u skladu sa čl. 86. i 87. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09 i 74/10), koji pravilnikom propisuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Inspektoratu, na koji saglasnost daje Vlada (st. 4. i 6), a članom 33. da poslove glavnog republičkog inspektora može obavljati lice koje uz opšte i posebne uslove propisane za obavljanje poslova inspektora ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima inspektora u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme (stav 2), dok poslove pomoćnika direktora za inspekcijske poslove može obavljati lice koje, uz opšte i posebne uslove propisane za obavljanje poslova inspektora, ima pet godina radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme (stav 3).    

Pored toga, Zakonom o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 i 31/18) propisano je da organi uprave, između ostalog, donose pravilnike kojim se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade (član 69. st. 1. i 2), kao i da organi uprave mogu donositi propise iz člana 69. ovog zakona samo kada su za to izričito ovlašćeni zakonom ili propisom Vlade, te da organi uprave ne mogu aktima iz člana 69. ovog zakona određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom ili propisom Vlade (član 70. st. 1. i 2).

Ocjenjujući ustavnost i zakonitost osporene odredbe Pravilnika Sud je uzeo u obzir i odredbe člana 27. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), kojim su utvrđena radna mjesta državnih službenika u rupubličkim organima uprave, među kojima su: rukovodilac republičke uprave (tačka a), zamjenik i pomoćnik rukovodioca republičke uprave (tačka b) i stručni savjetnik (tačka d), te da Vlada uredbom propisuje kategorije državnih službenika i njihova zvanja i kriterijume za analitičku procjenu radnih mjesta, dok je članom 28. stav 3. propisano da se pravilnikom o unutrašnjoj organizacija i sistematizaciji radnih mjesta u  republičkom organu uprave, a u skladu sa uredbom Vlade iz člana 27. stav 2. utvrđuju, između ostalog, osnovne i unutrašnje organizacione jedinice, radna mjesta, potreban broj državnih službenika i namještenika na svakom radnom mjestu i opšti i posebni uslovi za radno mjesto državnog službenika i namještenika.

Polazeći od navedenog Sud je ocijenio da je zakonodavac dao ovlašćenje direktoru Republičke uprave za inspekcijske poslove da propiše unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, utvrdi opis poslova i propiše uslove za obavljanje tih poslova. Dakle, donosilac osporenog akta je, po ocjeni Suda, na ovaj način, primjenom člana 6. stav 6. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, propisao unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Inspektoratu. Tako je ovim aktom sistematizovano radno mjesto glavnog republičkog inspektora i pomoćnika direktora za inspekcijske poslove, kako to i navodi davalac inicijative, a što je saglasno propisivanju iz člana 33. Zakona. U okviru istog sistematizovano je i radno mjesto stručnog savjetnika direktora, tj. stručnog savjetnika za međunarodne projekte i finansijska pitanja uz uslov dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, što davalac inicijative, pogrešnim tumačenjem zakonskih odredbi, dovodi u vezu sa rukovodećim radnim mjestima državnih službenika u republičkom organu uprave. Sud je, uzimajući u obzir da su Zakonom o državnim službenicima utvrđena radna mjesta državnih službenika u republičkim organima uprave, dakle pomenuta radna mjesta, kao i radno mjesto stručnog savjetnika (član 27), ocijenio da je propisivanjem na osporeni način donosilac Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 28/17 i 107/17) postupio u granicama svojih zakonskih ovlašćenja kada je, u skladu sa načelima unutrašnje organizacije, stručnog i racionalnog obavljanja poslova, sistematizovao radno mjesto "Stručni savjetnik direktora", tj. "Stručni savjetnik za međunarodne projekte i finansijska pitanja", utvrdio opis ovih poslova i propisao uslove za njihovo obavljanje, među kojim i dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja. Shodno navedenom, Sud je ocijenio da osporenim propisivanjem nije povrijeđeno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.   

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-100/17

26. septembra 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>