Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

           Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. avgusta 2018. godine, d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

          Utvrđuje se da  Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 2/17) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

           Republička uprava za inspekcijske poslove ‒ Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Doboj dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 2/17). Iz sadržine inicijative proizlazi da je republički urbanističko-građevinski inpektor prilikom vanredne inspekcijske kontrole u predmetu sadržaja i postupka donošenja osporene odluke, koju je Skupština Opštine Teslić donijela na sjednici održanoj 2. marta 2017. godine, utvrdio da u arhiviranom dokumentacionom osnovu nosioca pripreme plana nedostaju dokazi iz kojih bi se, prije svega, utvrdilo da li je  poziv zainteresovanim licima da dostave prijedloge i sugestije za određena planska rješenja objavljen u dnevnom listu "Pres" i TV "Kanal 3" Prnjavor, ali isto tako i da li je akt broj: 03-363-166/15 od 9. decembra 2015. godine dostavljen pravnim licima i organima  od kojih se, saglasno članu 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13 i 106/15), pribavljaju mišljenja. Takođe, iz sadržine navedene inicijative proizlazi da davaocu inicijative prilikom pomenute kontrole nije predočen ni dokaz iz kojeg bi se utvrdilo da je Skupština Opštine Teslić, na prijedlog nosioca pripreme Plana, donijela Rješenje o imenovanju Savjeta plana, kao  ni dokaz  o objavljivanju javnog poziva za javnu raspravu u dnevnom listu "EuroBlic". Uz to, kako to proizlazi iz inicijative,  nema ni dokaza o tome da li je, prije utvrđivanja prijedloga osporenog planskog rješenja, nosilac izrade razmotrio primjedbe, prijedloge i mišljenja  i o njima zauzeo i obrazložio svoj stav i taj stav u pisanoj formi dostavio nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Osim navedenog, u inicijativi se ukazuje da Zaključak broj: 04-363-116/15 od 9. decembra 2015. godine, kojim su određeni  organi i pravna lica od kojih će se  u toku izrade izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću  pribaviti mišljenje na prijedlog planskih rješenja, nije usklađen sa članom 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju, zato što nije određeno pravno lice u čijem je djelokrugu seizmološka djelatnost. Uz to, davalac inicijative navodi da izbor nosioca izrade plana nije izvršen u skladu sa propisima o javnim nabavkama, da pozivanje na stručnu raspravu  o prednacrtu Plana nije izvršeno sedam dana prije održavanja rasprave kao i da  pozivi nisu uručeni svim članovima Savjeta. Davalac inicijative, takođe, ukazuje i na druge nepravilnosti koje su učinjene u postupku donošenja osporenog akta te predlaže da Sud utvrdi da osporena odluka nije u saglasnosti sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13 i 106/15), kojima je propisan postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, te Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 69/13).  

         Donosilac osporenog akta, u odgovoru i njegovoj dopuni, navodi da je Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 2/17) donijela Skupština Opštine Teslić na sjednici održanoj 2. marta 2017. godine i to u okviru ovlašćenja opštine utvrđenog Zakonom o uređenju prostora i građenju. Osporavajući navode iz inicijative donosilac osporenog  akta naglašava da je ovaj postupak proveden u saglasnosti sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, kojima je propisan postupak pripreme, izrade i donošenje dokumenta prostornog uređenja. Takođe, u odgovoru su osporeni navodi davaoca inicijative da Dalibor Knežević, član Savjeta, nije  bio prisutan na stručnoj raspravi održanoj 15. februara 2016. godine, te javnoj raspravi održanoj 16. februara 2017. godine, a kao dokaz za navedeno predložen je uvid u spisak učesnika stručne odnosno javne rasprave. Uz to, donosilac akta izjasnio se i o drugim primjedbama koje je naveo davalac inicijative, te predložio da se  navedena inicijativa ne prihvati.

         Odluku o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 2/17) donijela je Skupština Opštine Teslić na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13 i 106/15) i članova 15. i 34.  Statuta Opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 11/14 ‒ prečišćeni tekst). Ovom odlukom, koju je donijela Skupština Opštine Teslić na sjednici održanoj 2. marta 2017. godine,  usvaja se izmjena dijela Regulacioni plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 8/10 i 5/12), koja izmjena se vrši na jednom lokalitetu čija ukupna površina obuhvata iznosi oko 1,4 ha, u okviru granica prostora označenih u grafičkom dijelu Plana, koji je sastavni dio ove odluke (tačka I), da se Elaborat Plana sastoji od opšte dokumentacije, tekstualnog dijela i grafičkog dijela  i da je sastavni ove odluke (tač. II i III), da je prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću uradio "Atrij" d.o.o Doboj (tačka IV), da je ovaj plan provedbeni dokument na osnovu kojeg će se vršiti privođenje zemljišta utvrđenoj namjeni, u smislu člana 15. Zakona o uređenju prostora i građenju (tačka V), da se o provođenju ove odluke i o realizaciji Plana stara opštinski organ uprave nadležan za prostorno planiranje (tačka VI), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Teslić" (tačka VII).

         U postupku razmatranja osporene Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću Sud je, prije svega,  imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 1. i 3. Ustava Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom donosi program razvoja, urbanistički plan, te uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

          Sud je, takođe, imao u vidu da je ista nadležnost opštine/grada utvrđena i Zakonom  o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16)  kojim je, između ostalog, propisano da je usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave, te uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora samostalna nadležnost jedinice lokalne samouprave (člana 18. tačka 1. podtačke 2. i 4), da jedinica lokalne samouprave u oblasti prostornog planiranja i građenja, između ostalog, usvaja dokumenta prostornog uređenja i obezbjeđuje njihovo sprovođenje, prati stanje uređenja prostora i naselja, te obezbjeđuje korišćenje građevinskog zemljišta (člana  19. tač. 1, 2. i 4. ), da skupština donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje, kao i  strateške dokumetne prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave (član 39. stav 2. tač. 2. i 6).

          Osim navedenog, Sud je imao u vidu Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16), kojim je propisan postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (čl. 38. do 52). S tim u vezi Sud je, prije svega,  imao u vidu član 52. stav 3. ovog zakona, kojim je propisano da se revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenta prostornog uređenja vrši na način i po postupku za donošenje ovog dokumenta. Tako je članom 40. ovog zakona propisano da odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja donosi nadležna skupština, koja treba da sadrži vrstu dokumenta prostornog uređenja čijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa, granice područja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja, period za koji se utvrđuju, procjenjuju ili izračunavaju planski parametri, smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, rok izrade, sadržaj planskog akta, odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu, način osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog uređenja i druge elemente zavisno od specifičnosti područja za koje se dokument donosi, kao i da se odluka o pristupanju izradi odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave (st. 1, 3. i 9), a članom 41. stav 2. Zakona da je nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom iz člana 40. ovog zakona. Prema članu 42. Zakona, nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja dužan je da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, a naročito onu koja je taksativno navedena u t. a) do z), zatim da nakon donošenja odluke iz člana 40. ovog zakona, u najmanje dva sredstva javnog informisanja, objavi poziv zainteresovanim licima, koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu ovog dokumenta, da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, te da pribavi mišljenje organa i pravnih lica nadležnih za vodoprivredu, energetiku, telekomunikacije, saobraćaj, zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, protivpožarnu zaštitu, upravljanje komunalnim otpadom, zaštitu životne sredine, poljoprivredno zemljište i seizmološku djelatnost. Pored toga, članom 43. stav 1. Zakona propisano je da nadležna skupština, na prijedlog nosioca pripreme, imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta, dok je članom 44. stav 1. propisano da se izrada dokumenta prostornog uređenja povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova. Prema članu 46. Zakona, prije utvrđivanja nacrta, nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravni lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (stav 1), a poziv za stručnu raspravu, na kojoj se razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija, dostavlja se subjektima iz stava 1. ovog člana najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga (st. 2. i 3), a prema članu 47. Zakona, nadležna skupština na prijedlog nosioca pripreme utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja tog nacrta na javni uvid (stav 1), da se trajanje javnog uvida utvrđuje odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja (stav 2), da se o mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumetna prostornog uređenja na javni uvid (stav 3). Uz to, članom 48. Zakona propisano je da je nosilac izrade obavezan da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljene tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga dokumenta o njima zauzme i obrazloži svoj stav i da taj stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila primjedbe, prijedloge i mišljenja (stav 1), da se prijedlog dokumenta utvrđuje na osnovu nacrta koji je objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt (stav 2), da se u prijedlogu dokumenta ne mogu mijenjati rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena osnovana primjedba, prijedlog i mišljenje (stav 3), da se stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, te članovi savjeta plana (stav 4), a ako javnoj raspravi iz stava 4. ovog člana ne prisustvuju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, smatra se da su prihvatili prijedlog dokumenta. Prema članu 49. Zakona, ako se prijedlog dokumenta prostornog uređenja na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da ponovo organizuje javni uvid (stav 1), da značajne razlike iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju nova rješenja koja nisu u skladu sa smjernicama za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta iz odluke iz člana 40. ovog zakona, kada se promijeni granica građevinskog zemljišta ili kada promjena izaziva promjenu vlasničkih odnosa (stav 2), kao i da se nacrt dokumenta prostornog uređenja koji je na ponovljenom javnom uvidu, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, mogu podnositi novi prijedlozi, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni nakon prvog javnog uvida (stav 5). Po održanoj javnoj raspravi nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta u skladu sa zaključcima sa rasprave (član 50. stav 1).

         Iz pribavljene dokumentacije Sud je utvrdio  da je Skupština Opštine Teslić, na sjednici održanoj 30. novembra 2015. godine, donijela Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana  blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 8/15). Ovom odlukom, koja je donesena sa pozivom na član 40. stav 1. i član 41. stav 4.  Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13), te član 30. stav 1. al. 5. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), odlučeno je da se pristupi izradi izmjene dijela Regulacionog plana  blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću (tačka I), određena površina obuhvata izmjene Plana, planski period, nosilac pripreme izrade ovog plana, smjernice za izradu, te utvrđena obaveza nosioca izrade plana da omogući učešće u postupku zainteresovanim licima, kao i obaveza izlaganja ovog dokumetna na javni uvid (tač. II do VI). Nakon toga se Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosilac pripreme plana, pozivom broj: 04-363-116/15 od 7. decembra 2015. godine,  obratilo vlasnicima nekretnina i korisnicima prostora u granicama obuhvata Plana da u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa dostave,  u pisanoj formi, svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu i objektima u njihovom vlasništvu. Ovaj poziv objavljen je u dnevnom listu „Pres“ dana 9. decembra 2015. godine i na TV "Kanal 3" Prnjavor, 5 (pet) puta u periodu od 9. decembra 2015. godine do 24. decembra 2015. godine. Nadalje, Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić je, kao nosilac pripreme plana, Zaključkom broj: 04-363-116/15 od 8. decembra 2015. godine, odredilo organe i pravna lica od kojih je, u toku izrade izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću, potrebno pribaviti mišljenje na prijedlog planskih rješenja, te iste pozvalo da dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja. Rješenjem broj: 01-111-121/15 od 29. decembra 2015. godine, koje je objavljeno u "Službenom glasniku Opštine Teslić" broj 9/15,  Skupština Opštine Teslić je, na prijedlog načelnika Opštine Teslić, imenovala Savjet plana za praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT  4 u Tesliću. Nakon toga je, prema dostavljenoj dokumentaciji, Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić održalo 15. februara 2016. godine stručnu raspravu o prednacrtu izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću, i o navedenom sačinilo Zapisnik broj: 04-363 od 15. februara 2016. godine, čiji je sastavni dio spisak učesnika navedene rasprave. Nakon održane stručne rasprave o prednacrtu Plana Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosilac pripreme, donijelo je Zaključak broj: 04-363-116/15 od 25. novembra 2016. godine,  kojim utvrđuje nacrt izmjene i dopune Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću i isti upućuje Skupštini Opštine Teslić  na usvajanje. U daljem toku postupka, prema dostavljenoj dokumentaciji, Skupština Opštine Teslić je, na sjednici održanoj 8. decembra 2016. godine, donijela Odluku o utvrđivanju nacrta izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 12/16), sa pozivom na  član 47. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i 106/15). Ovom Odlukom utvrđen je nacrt izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4, u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 8/10 i 5/12) (tačka I),  određeno vrijeme i mjesto izlaganja Nacrta na javni uvid (tačka IV), utvrđena obaveza Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Teslić, kao nosioca pripreme Plana, da obavijesti javnost i vlasnike nepokretnosti o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta na javni uvid, te da po završetku javnog uvida organizuje stručnu raspravu o stavovima nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima koji su izneseni tokom javne rasprave na Nacrt (tačka V). Nakon toga je, prema pribavljenoj dokumentaciji, Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić obavijestilo javnost opštine Teslić i vlasnike nepokretnosti u obuhvatu Plana da se nacrt Plana izlaže na javni uvid u periodu od 21. decembra 2016. godine do 21. januara 2017. godine, mjestu gdje će Plan biti izložen, kao i da primjedbe, prijedloge i mišljenja na planska rješenja mogu staviti najkasnije do 29. januara 2017. godine. Ovaj oglas je, prema dostavljenoj dokumentaciji, objavljen u dnevnom listu "EuroBlic" Banja Luka 12. decembra 2016. godine i 4. januara 2017. godine, te TV "Kanal 3" Prnjavor 17. januara  2017. godine i  8. februara  2017. godine.  Javna  rasprava o nacrtu Plana zakazana je za 16. februar 2016. godine, o čemu su predstavnici nosioca pripreme Plana, nosioca izrade Plana, te organi i organizacije ‒ učesnici u toku izrade Plana, članovi Savjeta, vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana i druga zainteresovana lica obaviješteni pozivom broj: 04-363-116/15 od 9. februara 2017. godine. Pored navedenog, iz dostavljene dokumentacije utvrdili smo da  javna rasprava o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću održana 16. februara 2017. godine, o čemu je Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić sačinilo zapisnik broj: 04-363-116/15, nakon čega je Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić Zaključkom broj: 04-363-116/15 od 27. februara 2017. godine utvrdilo prijedlog izmjene i dopune Regulacionog plana  blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću. Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću donesena je na sjednici Skupštine Opštine Teslić održanoj 2. marta 2017. godine.

         Imajući u vidu sadržaj inicijative, te dostavljenu dokumentaciju Sud je utvrdio  da donosilac akta u postupku donošenja osporene odluke nije postupao saglasno  odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16), kojima je propisan postupak pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. Ovo zato što je zakonom propisan način pripreme i donošenja, između ostalog, i regulacionih planova, koji je obavezan i kod usvajanja njihovih izmjena i dopuna, strogo formalan postupak i koji, kao takav  podrazumijeva da je organ nadležan za donošenje planova obavezan da postupa saglasno zakonom propisanom postupku, dakle  da nije ovlašćen da postupa mimo propisane procedure.

         U konkretnom slučaju Sud je, prije svega,  utvrdio da postupak donošenja osporenog dokumenta prostornog uređenja nije u saglasnosti sa članom 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju, budući da nosilac pripreme nije Zaključkom, broj: 04.363.116/15 od 9. decembra 2015. godine, kojim su određeni organi i pravna lica od kojih će se u toku izrade plana pribaviti mišljenje na planska rješenja, obuhvatio sve organe i pravna lica od kojih se, saglasno navedenoj zakonskoj odredbi,  obavezno mora pribaviti mišljenje, odnosno nije odredio pravno lice u čijem je djelokrugu seizmološka djelatnost. Pored toga, po ocjeni Suda, postupak donošenja osporenog dokumenta prostornog uređenja nije u saglasnosti ni sa članom 43. stav 1. Zakona s obzirom na to da je Skupština Opštine Teslić donijela Rješenje o imenovanju Savjeta na prijedlog načelnika opštine, a ne na prijedlog nosioca pripreme. Takođe, Sud je ocijenio da postupak donošenja osporenog plana nije u saglasnosti ni sa članom 46. st. 1. i 2. Zakona budući da pozivi za stručnu raspravu o Prednacrtu ovog dokumenta članovima Savjeta, kao i nosiocu izrade plana, te subjektima predviđenim članom 42. stav 3. Zakona  nisu dostavljeni najkasnije sedam dana prije rasprave. Naime, kako iz dostavljene dokumentacije proizlazi, stručna rasprava o Prednacrtu ovog dokumenta je zakazana za 15. februar 2016. godine, a poziv za ovu raspravu je nosiocu izrade plana "Atrij" d.o.o Doboj dostavljen 10. februara 2016. godine, kada je dostavljen i MUP-u RS, Jedinici za kordinaciju - Odjeljenju za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove Opštine Teslić, Javnom preduzeću komunalnih djelatnosti "Rad" a.d. Teslić, Telekomunikacije RS AD Banja Luka IJ Doboj, Komunalnom preduzeću "Komunalac" a.d. Teslić, ZP "Elektro-Doboj" a.d. Doboj ‒ Radna jedinica Teslić, te članu Savjeta Ljubislavki Vukojević, dok je članu Savjeta Željku Perišiću i Ljubinku Tešiću dostavljen 11. februara 2016. godine, odnosno 13. februara 2016. godine. Što se tiče ostalih članova Savjeta ‒ Zorana Vasića i Dalibora Kneževića ‒ u dostavljenoj dokumentaciji nema dokaza da su im pozivi za stručnu raspravu dostavljeni, s tim da je Dalibor Knežević dopisom od 25. jula 2017. godine obavijestio Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić da je primio pismeni poziv za stručnu raspravu koja je održana 15. februara 2015. godine, te javnu raspravu koja je održana 16. februara 2017. godine, ali bez navođenja datuma kada su mu navedeni pozivi uručeni. Osim navedenog, Sud je ocijenio da postupak donošenja osporenog plana nije u saglasnosti ni sa članom 48. stav 1. Zakona, s obzirom na to da  donosilac odluke nije dostavio dokaz da je nosilac izrade razmotrio sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida, te da je, prije utvrđivanja prijedloga osporenog planskog rješenja, o njima zauzeo i obrazložio svoj stav i taj stav u pisanoj formi dostavio kako nosiocu pripreme tako i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja, kao ni sa članom 48. stav 6. ovog zakona, budući da nije dostavljen  dokaz da je nosilac pripreme objavio javni poziv za javnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave, kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.  Budući da davalac inicijative u ovom ustavno-sudskom postupku ukazuje na pomenute nezakonitosti osporenog Plana, a da donosilac akta nije pružio odgovarajuće dokaze, Sud je ocijenio da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom, a činjenica da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom čini je neustavnom i sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava, prema kojoj propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglsnosti sa zakonom.

         Ustavni sud, saglasno članu 115. Ustava Republike Srpske, nije nadležan da ocjenjuje saglasnost osporene odluke sa Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 69/13).

         Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudud Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

         Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

          Ovu odluku  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-83/17

29. avgusta 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>