Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 11. jula 2018. godine,  d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni sistematizacije  radnih mjesta u A.D. "Gradska čistoća" Bratunac broj: 02-020-138-5/17 od 24. marta 2017. godine i Odluke o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta broj 02-020-138-5/17 od 24. marta 2017. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

          Branislav Trišić iz Bratunca dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni sistematizacije radnih mjesta u A.D. "Gradska čistoća" Bratunac broj: 02-020-138-5/17 i Odluke  o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta broj: 02-020-138-5/17, koji su donijeti na vanrednoj Skupštini akcionara A.D. "Gradska čistoća" Bratunac održanoj 24. marta 2017. godine. S tim u vezi davalac inicijative citira odredbe člana 268, člana 275. stav 1, člana 281. i člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), članova 5. i 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), te članove 30. i 41. Statuta ovog društva broj 577/2011 od 24. avgusta 2011. godine i  zaključuje da su, suprotno navedenim odredbama zakona i Statuta,  u postupku donošenja osporenog pravilnika, koji je usvojen osporenom odlukom na vanrednoj Skupštini akcionara,  učinjene brojne nezakonitosti i to, prije svega,  zbog toga  što  prijedlog Pravilnika nije utvrđen od strane ovlašćenog predlagača, dakle Nadzornog odbora ovog akcionarskog društva, ali i zbog toga što je vanrednu Skupštinu akcionara na kojoj je usvojen osporeni akt sazvao i dnevni red utvrdio predstavnik kapitala Opštine Bratunac, koji nije ovlašćen za sazivanje vanredne Skupštine akcionara. Davalac inicijative, takođe, ukazuje i na druge nezakonitosti koje su, po njegovom mišljenju, učinjene u postupku donošenja osporenih akata, odnosno u postupku sazivanja i održavanja vanredne Skupštine akcionara, detaljno obrazlažući na koji je način utvrđen dnevni red vanredne skupštine te predlaže da Sud, s obzirom na izložene nezakonitosti, utvrdi da osporeni akti nisu u saglasnosti sa navedenim zakonima, kao ni sa  Statutom ovog društva.

         U odgovoru donosioca ovih akata osporeni  su navodi davaoca inicijative kao neosnovani te, prije svega, navedeno da  je predstavnik kapitala Opštine Bratunac,  koja je osnivač i većinski akcionar A.D. "Gradska čistoća" Bratunac, podnio Nadzornom odboru ovog preduzeća zahtjev za sazivanje vanredne skupštine i to, u pisanoj formi sa prijedlogom dnevnog reda koji o navedenom nije odlučio u zakonom propisanom roku, nakon čega je podnesen prijedlog za zakazivanje vanredne Skupštine akcionara ovog akcionarskog društva Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, koji je o tom prijedlogu odlučio rješenjem broj: 59 0 V 0030679 17 B od 23. februara 2017. godine, a potvrdio Viši privredni sud u Banjoj Luci rješenjem broj: 59 0 V 030679 17 Gž od 27. marta 2017. godine. Navedenim rješenjem je, kako se dalje navodi u odgovoru, usvojen prijedlog Opštine Bratunac  i naloženo održavanje vanredne Skupštine akcionara, sa dnevnim redom  koji je naveden u izreci tog rješenja, a imenovan je i predstavnik kapitala ove opštine za privremenog zastupnika sa ovlašćenjima koja su taksativno navedena u rješenju. Nakon toga je, prema navodima iz odgovora, stručna služba Skupštine Opštine Bratunac pripremila prijedloge akata o kojima će se raspravljati na vanrednoj Skupštini akcionara, a dnevni red utvrđen pomenutim rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini proširen je zbog hitnosti, primjenom člana 275. Zakona o privrednim društvima. U odgovoru se, takođe, navodi da je vanredna Skupština akcionara A.D. "Gradska čistoća" Bratunac održana 24. marta 2017. godine na kojoj je, prije svega, donesena Odluka o razrješenju Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac, broj: 02-020-138-9/17, a nakon toga i Odluka o imenovanju članova vršioca dužnosti Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac broj: 02-020-138-2/17, kao i da je nakon toga, na pauzi vanredne Skupštine akcionara, održana sjednica novoizabranih vršioca dužnosti Nadzornog odbora koji su, kako se navodi, prihvatili pripremljene prijedloge akata, o čemu je sačinjen i zapisnik, te je u nastavku vanredne skupštine usvojen, pored ostalih, i osporeni pravilnik odnosno osporena Odluka  o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta.

         Pravilnik o izmjeni i dopuni sistematizacije radnih mjesta u A.D. "Gradska čistoća" Bratunac broj: 02-020-138-5/17 od 24. marta 2017. godine donijela je Skupština ovog akcionarskog društva na  osnovu članova 10. i  30. Statuta A.D. Gradska čistoća" Bratunac. Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija sa nazivima radnih mjesta - poslova u A.D. "Gradska čistoća" Bratunac, kao jedinstvene organizacije, a naročito: potrebni uslovi za obavljanje poslova na radnim mjestima (stručna sprema, radno iskustvo, specijalističko znanje i drugi posebni uslovi, radna i zdravstvena sposobnost radnika i dr., opis posla radi obavljanja poslova na utvrđenim radnim mjestima ‒ poslovi i odgovornost za obavljanje poslova radi nesmetanog obavljanja registrovanih djelatnosti u društvu i radi stvaranja preduslova za utvrđivanje osnovne plate zaposlenih radnika u društvu sa odredbama Opšteg i Posebnog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti Republike Srpske (član 1).

         Odluku o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta donijela je vanredna Skupština akcionara A.D. "Gradska čistoća" Bratunac, pod brojem 02-020-138-5/17,  na osnovu  člana 10. Statuta A.D. "Gradska čistoća" Bratunac.  Ovom odlukom usvaja se izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji  radnih mjesta u A.D. "Gradska čistoća" Bratunac koja je sastavni dio ove odluke (tabela sa opisom poslova zaposlenih i ostalim detaljima neophodnim za zasnivanje radnog odnosa) (tačka I), te propisano da stupa na snagu danom donošenja (tačka II).

          Odredbama člana 268. st. 1, 2. i 7, člana  275. stav 1, te člana 281. stav 1. tačka z) i člana 304. stav 1. tač. đ) i g) Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) u odnosu na koje davalac inicijative osporava predmetne akte propisano je, između ostalog, i to članom 268. da akcionarsko društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akconara, i to: a) na zahtjev 1/3 članova upravnog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašćeno osnivačkim aktom da sazove vanrednu skupštinu, b) na zahtjev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji i v) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu (stav 1), da zahtjev iz stava 1. tačka v) ovog člana mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o: identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svaki od njih posjeduje, cilju ili ciljevima zbog kojih se skupština saziva (stav 2), da vanredna skupština može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu podnesenim u skladu sa stavom 1. tačka v) i st. 2. do 4. ovog člana (stav 7); članom 275. stav 1. da se na sjednici skupštine akcionara može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvršćene u dnevni red u skladu sa ovim zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima; članom 281. stav 1. tačka z) da skupština akcionara odlučuje o  pitanjima podnesenim skupštini akcionara na odlučivanje od upravnog odbora društva, u skladu sa ovim zakonom,  a članom 304. stav 1. tač. đ) i g) da je upravni odbor akcionarskog društva nadležan naročito za sazivanje sjednice skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda, te odlučivanje o pitanjima koja se odnose na utvrđivanje prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja.

         Članovima 5. i 7. Zakona  o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11) koji su, po mišljenju davaoca inicijative, od značaja za ocjenu zakonitosti osporenih akata propisano je, članom 5, da je skupština nadležna da,  pored ostalog, donosi poslovnik o svom radu i druge poslovne akte u skladu sa zakonom (tačka b), imenuje i razrješava nadzorni odbor (tačka đ), te odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom preduzeća (tačka m), a  članom 7. da  je nadzorni odbor nadležan da, pored ostalog, predlaže statut, etički kodeks i druge akte skupštini (tačka v), saziva sjednice skupštine javnog preduzeća, osim javnih preduzeća u kojima Vlada vrši funkciju skupštine i utvrđuje prijedlog dnevnog reda (tačka l), utvrđuje prijedlog odluka skupštine javnog preduzeća i vrši kontrolu sprovođenja usvojenih odluka (tačka lj), a obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima preduzeća (tačka m).

          Iz  dostavljene dokumentacije  Sud je utvrdio  da je osporeni pravilnik usvojen Odlukom  o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta broj 02-020-138-5/17 na VI vanrednoj skupštini A.D. "Gradska čistoća" Bratunac održanoj 24. marta 2017. godine. Naime, iz navedene dokumentacije proizlazi da je održavanje vanredne Skupštine akcionara  A.D. "Gradska čistoća" Bratunac naloženo rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini  broj: 59 0 V 0030679 17 B od 23. februara 2017. godine, koje je potvrđeno rješenjem Višeg privrednog sud u Banjoj Luci broj: 59 0 V 030679 17 Gž od 27. marta 2017. godine, sa sljedećim dnevnim redom: (1) donošenje odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac i (2) donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac, te  je  imenovan  predstavnik kapitala Opštine Bratunac Petko Rankić iz Bratunca za privremenog zastupnika sa ovlašćenjima: da sazove i predsjedava sjednicom Skupštine akcionara (tačka 1), da utvrdi mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine akcionara (tačka 2) i da utvrdi dnevni red sjednice Skupštine u skladu sa postavljenim prijedlogom (tačka 3). Nadalje, da je predstavnik kapitala Opštine Bratunac Petko Rankić uputio 1. marta 2017. godine poziv akcionarima A.D. "Gradska čistoća" Bratunac za VI (šestu) vanrednu Skupštinu akcionara ovog akcionarskog društva, u kojem je navedeno da će se sjednica održati 17. marta 2017. godine, odnosno 24. marta 2017. godine, ukoliko se prva zakazana ne održi zbog nedostatka kvoruma, te predložen dnevni red: izbor predsjednika Skupštine (tačka 1), izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje (tačka 2), usvajanje zapisnika sa V (pete) vanredne Skupštine akcionara (tačka 4), razrješenje Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac (tačka 5), imenovanje vršilaca dužnosti Nadzornog odbora (tačka 6), određivanje naknade članovima Nadzornog odbora (tačka 7), izvještaj o radu direktora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac (tačka 8), izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta i donošenje odluka (tačka 9) i razmatranje plana rada za 2017. godinu (tačka 10). Takođe, iz sadržine zapisnika sa VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara A.D. "Gradska čistoća" Bratunac i zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora ovog akcionarskog društva proizlazi  da je na navedenoj vanrednoj Skupštini akcionara, kojoj je predsjedavao predstavnik kapitala Opštine Bratunac, raspravljano o dnevnom redu koji je predložen u pomenutom pozivu za ovu sjednicu, kao i da je istog dana, za vrijeme pauze vanredne Skupštine akcionara, održana sjednica Nadzornog odbora A.D. "Gradska čistoća" Bratunac koji je prihvatio prijedloge akata pripremljene od strane  stručne službe Skupštine Opštine Bratunac i predložio da se oni usvoje na vanrednoj skupštini.

         Polazeći od izloženog, a imajući pritom u vidu sadržinu podnesene inicijative kojom je osporen predmetni pravilnik, a u vezi s njim i osporena odluka Sud je utvrdio da se ocjena zakonitosti ovih akata traži zbog učinjenih nezakonitosti u postupku njihovog donošenja odnosno  zbog toga što je VI (šestu) vanrednu Skupštinu akcionara A.D. "Gradska čistoća" Bratunac sazvao i dnevni red utvrdio predstavnik kapitala Opštine Bratunac koji, prema navodima  davaoca inicijative, nije ovlašćen za sazivanje vanredne Skupštine akcionara, kao i zbog toga što prijedlog osporenog pravilnika nije utvrdio ovlašćeni organ (Nadzorni odbor ovog akcionarskog društva). Dakle, bez obzira na to što su formalno navedene odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima, u odnosu na koje se traži ocjena zakonitosti, Sud je  utvrdio da podnesena inicijativa ne predstavlja stvarni zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti u smislu nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske utvrđene članom 115. Ustava Republike Srpske, već predstavlja zahtjev za ocjenu pravilnosti primjene navedenih zakona u postupku sazivanja vanredne Skupštine akcionara i donošenja osporenog pravilnika, za šta Ustavni sud, nije nadležan. Pri tome, Ustavni sud, saglasno odredbama navedenog člana 115. Ustava, nije nadležan za utvrđivanje činjenica i ocjenu eventualnih nepravilnosti u postupku sazivanja i održavanja vanredne Skupštine akcionara na koje ukazuje davalac inicijative.

          Uz to, Ustavni sud saglasno navednim odredbama člana 115. Ustava nije nadležan da ocjenjuje saglasnost postupka donošenja osporenog pravilnika sa odredbama Statuta ovog akcionarskog društva, jer je u pitanju međusobna saglasnost opštih akata istog donosioca.

        U pogledu zahtjeva za ocjenu zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta broj 02-020-138-5/17 od 24. marta 2017. godine Sud je imao u vidu odredbe člana 115. Ustava, prema kojim Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom. Polazeći od navedenog Sud je utvrdio da osporeni akt, s obzirom na svoju sadržinu, nema karakter opšteg akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud.

         S obzirom na to da se ne  radi o opštem aktu Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), zbog nenadležnosti nije  prihvatio inicijativu u ovom dijelu.

         Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-87/17

11. jula 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>