Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d), člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) i d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. juna 2018. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Branko Lazarević i Perica Gligić iz Bijeljine dali su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu (u podnesku označena kao prijedlog) za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi broj: 01-022-46/11 od 18. maja 2011. godine („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12), koju je donijela Skupština Opštine Bijeljina, i člana 16. Odluke o komunalnoj naknadi broj: 01-022-26/17 od 09. marta 2017. godine („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17), koju je donijela Skupština Grada Bijeljina. U obrazloženju je navedeno da je Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12) donesena na osnovu člana 15. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02), koji je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11), te da je nadležni organ uprave, shodno članu 8. ove odluke, obveznicima plaćanja komunalne naknade rješenjem određivao visinu ove naknade od maja 2011. godine do marta 2017. godine. Takođe, istaknuto je da je pomenuta odluka prestala da važi donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17). Stoga, davaoci inicijative smatraju da je ovakvo postupanje donosioca osporenih odluka nezakonito, odnosno da su rješenja o visini komunalne naknade donesena u navedenom periodu nezakonita, jer je donosilac osporenih akata bio dužan da stupanjem na snagu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11), saglasno članu 41. ovog zakona, uskladi svoje propise u ovoj oblasti sa odredbama tog zakona. S tim u vezi, davaoci inicijative smatraju da su propisivanjem iz člana 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17) narušene garancije iz člana 110. Ustava Republike Srpske. Predlažu da Sud utvrdi da osporeno normiranje nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i članom 108. Ustava Republike Srpske.

U odgovoru uz dostavljenu dokumentaciju, koji je Ustavnom sudu dostavila Skupština Grada Bijeljina osporeni su navodi iz inicijative. Pritom se, ukazuje na sadržinu člana 15. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02) i člana 22. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11), te zaključuje da je u pitanju propisivanje obaveze plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, koja je Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12) i propisana, pa smatraju da nije bilo potrebe za njenim usklađivanjem sa Zakonom. Naglašava se da je zakonodavac potonjim zakonom propisao obavezu jedinica lokalne samouprave da u određenom roku donesu odluke koje se odnose na oblasti i novine ustanovljene novim zakonom, te da se ta obaveza odnosi na jedinice lokalne samouprave koje ovu materiju nisu regulisale. Takođe se, ističe da je prema članu 43. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11) prestao da važi Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02), kao i da zakonodavac ovim zakonom nije propisao da prestaju da važe i podzakonski akti doneseni na osnovu njega. Smatrajući da su rješenja donesena na osnovu Odluke koja je prestala da važi zakonita, te da član 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17) nije nesaglasan sa Zakonom, predlažu da Sud ne prihvati datu inicijativu.    

Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12) donijela je Skupština Opštine Bijeljina na osnovu člana 15. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 35. Statuta opštine Bijeljina („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 5/05, 6/05 i 6/06).

Ovom odlukom utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade i korišćenje sredstava ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području opštine Bijeljina (član 1). Odredbama ove odluke određeni su obveznici plaćanja komunalne naknade (član 2), osnov za njen obračun (član 3), način utvrđivanja visine komunalne naknade za jedan mjesec (čl. 4. i 5), prikupljanje i utrošak tih sredstava (član 6), te definisan program održavanja i modernizacije komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i komunalnih usluga (član 7). Zatim, propisano je: da visinu komunalne naknade utvrđuje rješenjem opštinski organ uprave nadležan za stambeno-komunalne poslove, protiv kojeg je dopuštena žalba i podnosi se načelniku opštine u roku od 15 dana od dana prijema rješenja (član 8), način plaćanja naknade i prestanak ove obaveze (čl. 9. do 11), način utvrđivanja korisne površine objekata i granica građevinskih zona (čl. 12. i 13), objekti i lica koji ne podliježu ovoj obavezi (član 14), nadzor nad provođenjem odluke, te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Bijeljina", a primjenjivaće se od 1. januara 2012. godine (čl. 15. do 17). 

Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17) donijela je Skupština Grada Bijeljina na osnovu člana 22. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11), člana 39. stav 2. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 38. stav 2. tačka b) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina" br. 8/13, 27/13 i 30/16).

Ovom odlukom utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade i korišćenje sredstava ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području grada Bijeljina (član 1). Obveznici plaćanja komunalne naknade određeni su članom 2. Odluke, a članom 3. kada nastaje obaveza plaćanja ove naknade i dužnosti obveznika naknade. Osnov za obračun i mjerila za plaćanje komunalne naknade propisani su članom 4. ove odluke. Način utvrđivanja visine komunalne naknade za jedan mjesec propisan je čl. 5. i 6. Odluke. Prikupljanje i utrošak prikupljenih sredstava predviđen je članom 7. ove odluke, dok je članom 8. definisan program održavanja i modernizacije komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i komunalnih usluga. Prema članu 9. Odluke, visinu komunalne naknade rješenjem utvrđuje opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove, protiv kojeg se može izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u roku od 15 dana od dana prijema rješenja putem Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Grada Bijeljina. Način plaćanja komunalne naknade i dužnost obveznika komunalne naknade regulisani su čl. 10. i 11. Odluke, dok je način utvrđivanja korisne površine objekata i granica građevinskih zona regulisan čl. 12. i 13. Odredbama člana 14. Odluke propisano je koji objekti i lica ne podliježu ovoj obavezi. Provođenje ove odluke i nadzor nad njenom primjenom, prema članu 15. vrši organ gradske uprave nadležan za komunalne poslove. Osporenim članom 16. Odluke propisano je da sva rješenja koja su ranije izdata obveznicima plaćanja komunalne naknade u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12), a koja nisu u suprotnosti sa ovom odlukom, ostaju na snazi. Odredbama članova 17. i 18. Osporene odluke, propisano je da njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12), i da ova odluka stupa  na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bijeljina".             

Odredbama Ustava Republike Srpske u odnosu na koje davaoci inicijative osporavaju navedene opšte akte utvrđeno je da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom i da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108), te da zakoni, drugi propisi i opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo, dok se samo zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahtijeva opšti interes utvrđen u postupku donošenja zakona, imaju povratno dejstvo (član 110. st. 1. i 2).    

Prilikom ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenog člana 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17), Sud je, pored citiranih ustavnih odredbi, imao u vidu da je odredbom člana 102. stav 1. tač. 2. i 6. Ustava utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini. Nadalje, prema članu 39. stav 2. tačka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) u nadležnosti skupštine jedinice lokalne samuprave je i da donosi odluke o komunalnim  taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom, a članom 74. tačka 3. podtačka 4. istog zakona je propisano da su naknade prihodi i primici jedinice lokalne samuprave, koji uključuju i naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje. 

Pored toga, Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11) propisano je: da se djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje, u smislu ovog zakona, smatraju: čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima i djelatnost zoohigijene (član 2. stav 1. tač. k), l), lj), m), n) i nj), koje su definisane kao komunalne usluge i proizvodi koji se mogu definisati i izmjeriti, ali koje nije moguće posebno naplatiti od svakog korisnika komunalne usluge prema količini stvarno izvršene komunalne usluge ili korišćenju (član 3. tačka r); da skupština jedinice lokalne samuprave, u skladu sa ovim zakonom, propisuje obavezu plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje (član 22. stav 1); da se odlukom skupštine jedinice lokalne samuprave kojom se uvodi obaveza plaćanja komunalne naknade određuju osnovi i mjerila kojima se utvrđuje visina naknade, zavisno od stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje i kvaliteta i standarda komunalnih proizvoda i usluga (član 22. stav 2); da se komunalna naknada određuje prema jedinici izgrađene korisne površine (m2) za stambeni, poslovni i pomoćni prostor i objekte društvenog standarda (član 23); da su obveznici naknade iz člana 23. ovog zakona vlasnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora, nosioci stanarskog prava, zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje (član 24); te da se visina komunalne naknade utvrđuje rješenjem organa jedinice lokalne samuprave nadležnog za komunalne poslove, i da se protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (član 25). 

Polazeći od navedenog Sud je ocijenio da je osporeni član 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17), u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11) i Ustavom Republike Srpske. Naime, po ocjeni Suda, donosilac ove odluke je ovlašćen da u skladu sa zakonom propiše obavezu plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje za obveznike ove naknade, tj. vlasnike stambenog, poslovnog i pomoćnog prostora i objekta društvenog standarda, i da visinu te naknade utvrdi rješenjem organa jedinice lokalne samuprave nadležnog za komunalne poslove, prema osnovima i mjerilima regulisanim ovom odlukom, protiv kojeg se može izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u roku od 15 dana od dana prijema rješenja putem Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredina Grada Bijeljina. Na osnovu navedenog Sud je ocijenio da je donosilac, saglasno navedenim zakonskim ovlašćenjima, članom 16. predmetne odluke uredio zatečenu pravnu situaciju u vrijeme donošenja Odluke, kojom se isključivo reguliše dužnost obveznika u pogledu visine   komunalne naknade na dan stupanja na snagu Odluke. Stoga, imajući u vidu da prema odredbi člana 110. Ustava zakoni, drugi propisi i opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo i da se samo zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahtijeva opšti interes utvrđen u postupku donošenja zakona, imaju povratno dejstvo, Sud je ocijenio da normiranjem iz osporene odredbe člana 16. Odluke nije povrijeđen ustavni princip zabrane povratnog dejstva norme.  

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu o ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe člana 16. ove Odluke odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

U prethodnom postupku razmatranja inicijative i osporene Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12) Sud je utvrdio da je Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02), koji je označen kao pravni osnov ove odluke, prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11), kao i da je osporena odluka prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Bijeljina" broj 5/17).

S obzirom na to da su Zakon o komunalnim djelatnostima, koji je naznačen kao pravni osnov za donošenje osporene odluke, kao i Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Opštine Bijeljina" br. 10/11, 24/11 i 9/12) prestali da važe prije podnošenja inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti ove odluke, Sud je ocijenio da, saglasno članu 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje.  

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.                                                                         

Broj: U-75/17

27. juna 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>