Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

   Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 60. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. juna 2018. godine, d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

     Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

             Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16) (u daljem tekstu: Zakon) i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16), koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske. U prijedlogu se navodi da je osporeni zakon objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 116, od 31. decembra 2016. godine, a stupio je na snagu 1. januara 2017. godine. U vezi s tim, Narodna skupština je, kako se dalje navodi, 24. decembra 2017. godine donijela osporenu Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, te predlagač smatra da ovi akti ‒ zakon i odluka predstavljaju cjelinu, te bi ih na taj način i Sud trebao posmatrati i ocijeniti njihovu ustavnost. Predlagač, naime, smatra da osporeni zakon nije stupio na snagu u skladu sa članom 109. Ustava Republike Srpske, jer je njime propisano da stupa na snagu 1. januara 2017. godine, odnosno dan nakon objavljivanja, a istovremeno ni u ovom zakonu, kao ni u osporenoj odluci nije navedeno koji su to naročito opravdani razlozi za njegovo ranije stupanje na snagu. U prijedlogu se iznosi stav da naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu zakona, koju mogućnost, kao izuzetak, predviđa član 109. stav 1. Ustava, moraju biti navedeni u samom zakonu čije stupanje na snagu nastupa prije osmog dana od dana objavljivanja ili u odluci o njegovom prijevremenom stupanju na snagu, jer se na taj način derogira opšta ustavna norma o stupanju na snagu propisa i opštih akata. Predlagač smatra da paušalno navođenje u osporenoj odluci da postoje opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu Zakona i njegovo uvođenje u pravni poredak na ovakav način nije u saglasnosti sa članom 109. Ustava. Smatra da osporena odluka treba da sadrži konkretne razloge zbog kojih predmetni zakon stupa na snagu prije roka utvrđenog Ustavom, a ne samo da se parafrazira ustavna norma koja zahtijeva postojanje naročito opravdanih razloga za ranije stupanje na snagu Zakona, kako je to navedeno u članu 1. predmetne odluke. 

         U odgovoru koji je na prijedlog dostavila Narodna skupština Republike Srpske iznosi se stav da su navodi prijedloga neutemeljeni i da sadrži pogrešno tumačenje odredbe člana 109. stav 1. Ustava, kao i akata koji se osporavaju. Donosilac osporenih akata smatra da argumentacija iznesena u prijedlogu predstvalja pokušaj osporavanja procedure njihovog donošenja koja je propisana Poslovnikom Narodne skupštine. Ističe da je ovaj zakonodavni organ, shodno svojim nadležnostima, proveo propisani postupak, te je 24. decembra 2016. godine usvojen osporeni zakon, koji je Vlada Republike Srpske dostavila u formi prijedloga, po hitnom postupku. Na istoj sjednici je, kako se dalje navodi, usvojena i osporena odluka na osnovu koje je Zakon prijevremeno stupio na snagu. U odgovoru se ukazuje na to da je Vlada nadležna da ocijeni da li je neophodno da se Zakon razmatra po hitnom postupku, te je u okviru obrazloženja Prijedloga ovog zakona taksativno navela razloge za njegovo donošenje po hitnom postupku. Takav tekst Prijedloga je bio predmet razmatranja skupštinskih odbora, prevashodno Zakonodavnog odbora, koji su, putem svojih izvještaja, Zakon u predloženoj formi proslijedili u dalju proceduru. Narodna skupština ističe da je Ustavom uređeno pitanje proglašenja zakona, njihovog objavljivanja, kao i utvrđivanja opšteg interesa u postupku donošenja zakona, ali da Ustav ne sadrži detaljne odredbe o samom postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, već daje ovlašćenja Narodnoj skupštini da to pitanje autonomno uredi svojim aktom. Takođe iznosi stav da predmetni prijedlog ne predstavlja pitanje ustavnopravog, već prvenstveno procesnog karaktera, te kao takav ne daje mogućnost da se ocjenjuje u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Na traženje Suda, Narodna skupština je dostavila i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske sa Obrazloženjem predloženih rješenja ovog zakona. U tački VII ovog obrazloženja navedeno je da je razlog za ranije stupanje na snagu predmetnog zakona stvaranje pretpostavki za isplatu plata zaposlenih u skladu sa finansijskim okvirom koji je planiran budžetom za 2017. godinu.   

       Osporenim Zakonom o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16) propisano je: da se u Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/14) u članu 5. stav 3. mijenja i glasi: "Osnovna plata za svaku navršenu godinu staža osiguranja uvećava se:

     a) do navršenih 25 godina 0,3%

     b) nakon navršenih 25 godina svaka naredna godina 0,5%"  (član 1),

     te da se ovaj zakon objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa snagu  1. januara 2017. godine.

       Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16) Narodna skupština Republike Srpske je donijela na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 109. Ustava Republike Srpske, te člana 182. i člana 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11). Ovom odlukom propisano je da je u postupku donošenja Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da navedeni zakon ranije stupi na snagu (član 1), te da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske" (član 2).   

U postupku razmatranja osporenog zakona i odluke Sud je, prije svega, imao u vidu da predlagač osporava predmetne akte isključivo u odnosu na član 109. stav 1. Ustava, smatrajući da, s obzirom na to da je Zakon stupio na snagu prije roka utvrđenog ovom odredbom Ustava, te da ni Zakon ni osporena odluka ne sadrže navedene konkretne razloge za njegovo ranije stupanje na snagu, ovi akti nisu u saglasnosti sa navedenom ustavnom normom.

Ocjenjujući ustavnost predmetnog zakona i odluke, Sud je uzeo u obzir da je članom 109. stav 1. Ustava Republike Srpske utvrđeno je da zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu. Pored toga, u konkretnom slučaju relevantna je i norma člana 90. tačka 1. Ustava, prema kojem Vlada predlaže zakone, druge propise i opšte akte, kao i člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

Kako iz odredbe člana 109. stav 1. Ustava proizlazi, Ustav u pravilu predviđa da zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Međutim, ista ustavna norma sadrži i izuzetak od ovog pravila, jer daje mogućnost i njihovog ranijeg stupanja na snagu ukoliko postoje naročito opravdani razlozi. Ustav pri tome ne određuje koji su to naročito opravdani razlozi, niti način na koji se ovi razlozi utvrđuju.

Imajući u vidu navedene ustavne odredbe, Sud je ocijenio da osporeni zakon i odluka nisu u suprotnosti sa članom 109. stav 1. Ustava. Sud smatra da činjenica da ni Zakon, ni Odluka ne sadrže konkretne naročito opravdane razloge za ranije stupanje na snagu predmetnog zakona ne dovodi do povrede navedene ustavne norme, jer su ovi razlozi utvrđeni u postupku njegovog donošenja. Naime, Vlada Republike Srpske je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 90. tačka 1. Ustava, kao predlagač osporenog Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz Prijedlog ovog zakona u zakonodavnu proceduru proslijedila i Obrazloženje predloženih zakonskih rješenja. U tački VII ovog obrazloženja navedeno je da je razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona stvaranje pretpostavki za isplatu plata zaposlenih u skladu sa finansnijskim okvirom planiranim budžetom za 2017. godinu. Dakle, u postupku donošenja predmetnog zakona utvrđeno je koji su to konkretni naročito opravdani razlozi koji zahtijevaju njegovo stupanje na snagu prije proteka vremenskog perioda od osam dana nakon objavljivanja, slijedom čega je zakonodavac donio i osporenu odluku kako bi adresati ovog zakona bili upoznati sa činjenicom postojanja razloga za njegovo ranije stupanje na snagu.

Shodno navedenom, Sud je ocijenio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede odredbe člana 109. stav 1. Ustava na koju se ukazuje u prijedlogu.    

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i   sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

Broj: U- 79/17                                                                                       PREDSJEDNIK 

27. jun 2018. godine                                                                           USTAVNOG SUDA

        

                                                                                                           Mr Džerard Selman s.r.

 

Broj: U-79/17

27. juna 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>