Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Ograničenja prava pristupa informacijama

  Ustavni sud može odbiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno za izuzetne informacije djelimično ili u cjelini:

  1. ako informacije utiču na otkrivanje podataka koji osnovano mogu izazvati štetu za Ustavom Republike Srpske, odnosno Zakonom o Ustavnom sudu, Poslovnikom Ustavnog suda i Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske utvrđen postupak i proceduru razmatranja i odlučivanja o predmetima ovog Suda,
  2. kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive interese strana u ustavnosudskom postupku,
  3. ako podaci povređuju interes odbrane, bezbjednosti i javni poredak,
  4. ako negativno utiču na zaštitu procesa u donošenju drugih odluka, zaključaka i pravnih stavova u skladu sa Ustavom i zakonom,
  5. kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost lica u skladu sa zakonom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda (član 8.),
  6. kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog, odnosno opšteg društvenog interesa.

  Ustavni sud će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetke utvrđene zakonom, ako je to opravdano javnim interesom, imajući, pri tome, svaku korist ili štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije.

  Ako Ustavni sud nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu, o tome će u roku od osam dana obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući i pravo obraćanja Ombudsmanu Republike Srpske.

    
   Aktuelno
   22.5.2020.
   Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   20.5.2020.
   Saopštenje za javnost sa 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   19.5.2020.
   Dnevni red 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   29.4.2020.
   Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Saopštenje za javnost sa 255. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

   7.4.2020.
   Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini

   12
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja