Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за прање службених возила

  Број: СУ- 154/22                                                                                                                            

  Бања Лука, 21. април 2022.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 21. априла 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ПРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Луле“ с.п.Јована Драгић, Бањалука за прање службених возила Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Луле“с.п. Јована Драгић, Бањалука ће се закључити уговор за прање службених возила према понуди од 6. априла 2022. године.

        3.  Расходи за плаћање за прање службених возила вршиће се са позиције 412500 – Раходи за текуће одржавање.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-120/22 од 30. марта 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуга прања службених возила процјењене вриједности до 1.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.170,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача Луле“с.п. Јована Драгић, Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача Луле“с.п. Јована Драгић, Бањалука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                    УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                       

  - рачуноводство,                                                           Мр Џерард Селман, с.р.                            

  - а/а                                                                                    

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења