Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2022. години

  Број: СУ- 116/22                                                                                         

  Бања Лука, 30. март 2020.                                                                                                                                               

          

              На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2021. години, број: СУ-66/22 од 23. фебруара 2022. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 30. марта 2022. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МОТОРНОГ ГОРИВА У 2022. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука за набавку моторног еуро дизел горива за потребе службених возила Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци моторног еуро дизел горива у износу од 10.224,00 KM без ПДВ-а, односно 11.962,08 KM са ПДВ-ом.

  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412631 – Расходи по основу утрошка горива.

  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-66/22 од 23. фебруара 2022. године, и Обавјештења о набавци број 895-7-1-4-3-1/22 објављеном на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку моторног еуро дизел горива. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1. "BBS EUROPE“, Источно Сарајево ЈИБ 4403188520008
  2. "SUPER PETROL“ DOO BANJALUKA ЈИБ 4401153740002
  3. "EKAPIJA“ Д.О.О. Нови Београд, Србија, ЈИБ 4950134590001
  4. ХОЛДИНА“ Д.О.О. Сарајево, ЈИБ 4200068200001
  5. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4400959260004
  6. „ХИФА ПЕТРОЛ“ Д.О.О. САРАЈЕВО, ЈИБ 4200999090005

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио понуђач „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, са понудом у износу 10.224,00 КМ без ПДВ-а, односно 11.962,08 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 10. марта 2022. године. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман, с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  1. Понуђачу,

  2. Комисији за јавне набавке,

  3. Рачуноводству,

  4. а/а

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења