Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2022. години

  Број: СУ- 115/22                                                                                        

  Бања Лука, 30. март 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 30. марта 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У 2022. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука за набавку средстава за одржавање хигијене у 2022. години.

  2. Са понуђачем „Кецком“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци средстава за одржавање хигијене у износу 2.599,95 КМ без ПДВ-а, односно 3.041,94 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање материјала за одржавање хигијене вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

    

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-70/22 од 23. фебруара 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку средстава за одржавање хигијене. У циљу избора најповољнијих услова за закључење уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука у укупном износу од 2.599,95 КМ без ПДВ-а, односно 3.041,94 КМ са ПДВ-ом, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

  - рачуноводство,                                                                       

  - а/а                                                                                 Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења