Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправке копир апарата и принтера

  Број: СУ-119/22                                                                                               

  Бања Лука, 30. март 2022.                                                                                             

                                                                                                                                                                            

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 30. марта 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ

  КОПИР АПАРАТА И ПРИНТЕРА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „БИРО.КИП“ д.о.о. Бањалука за одржавање и поправку копир апарата и принтера у Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „„БИРО.КИП“ д.о.о. Бањалука ће се закључити уговор за одржавање и поправке копир апарата и принтера за 2022. годину у вриједности норма сата 50,00 КМ без ПДВ-а, односно 58,50 КМ са ПДВ-ом.

       3.  Расходи за плаћање одржавања копир апарата и принтера вршиће се са позиције 412500 – Раходи 

            за текуће одржавање.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-68/22 од 23. фебруара 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуга одржавања и поправке копир апарата и принтера процјењене вриједности до 1.700,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.989,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „БИРО.КИП д.о.о.“ Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача БИРО.КИП д.о.о.“ Бањалука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

  - рачуноводство,                                                                       

  - а/а                                                                                    Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења