Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о набавци канцеларијског материјала у 2022. години

  Број: СУ- 118/22                                                                                         

  Бања Лука, 30. март 2022.                                                                                       

                                                                                                                 

              На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној  30. марта 2022. године, д о н и о  је

   

  ОДЛУКУ О НАБАВЦИ

  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ

   

              1. Прихвата се понуда понуђача „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Бањалука за набавку канцеларијског материјала.

              2. Са понуђачем „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Бањалука ће се закључити резервисани уговор за набавку канцеларијског материјала за 2022. годину у износу од 5.662,80 КМ без ПДВ-а, односно 6.625,48 КМ са ПДВ-ом.

              3. Расходи за плаћање канцеларијског материјала вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-67/22 од 23. фебруара 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала за потребе Уставног суда Републике Срспке. Након испитивања тржишта и тражења писменог приједлога цијене од понуђача у смислу члана 9. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, Уставни суд Републике Српске је на темељу понуђене цијене канцеларијског материјала одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

  - рачуноводство,                                                                        

  - а/а                                                                             Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења