Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења јавне набавке додатних и непредиђених радова на изградњи зграде Уставног суд Републике Српске у Бањој Луци

  Број:  СУ-270/21                                                     

  Бања Лука, 29. септембар 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             На основу чл. 64. став 1. тачка б) и 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), и Одлуке о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења јавне набавке додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске у Бањој Луци, број СУ-178/21 од 23. јуна 2021. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. септембра 2021. године, д о н и о је

   

  О Д Л У К У

  О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ И НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ

   

  I

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука, број 532/21 од 22. септембра 2021. године, са цијеном од 963.814,85 КМ без ПДВ-а, односно са цијеном од 1.127.663,37 са ПДВ-ом, за обављање додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске у Бањој Луци.

    

  2. Плаћање извршених радова одабраном понуђачу вршиће се са позиције групе конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.

    

   II

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на wеб страници Уставног суда Републике Српске.

   

  III

  Уставни суд Републике Српске ће са изабраним понуђачем закључти анекс основног уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку, сходно захтјевима и условима наведеним у тендерској документацији и релевантним законским прописима.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-178/21 од 23. јуна 2021. године, покренут је преговарачки поступак без објаве обавјештења јавне набавке додатних и непредиђених радова на изградњи зграде Уставног суд Републике Српске у Бањој Луци. Наведеном одлуком одређено је да вриједност набавке може бити у износу до 967.808,66 КМ без ПДВ-а. На основу Позива за достављање почетне понуде, број СУ-250/21 од 13. септембра 2021. године, објављеног на wеб страници Уставног суда Републике Српске 13. септембра 2021. године, понуду је доставио изабрани понуђач.

  Примјеном законског критеријума ,,најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ и извршене анализе у року приспјеле понуде, Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске је на сједници од 20. септембра 2021. године записником констатовала да је квалификовану почетну понуду доставио један понуђач „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука. Након обављених преговора о достављеној понуди, који су са понуђачем одржани 21. септембра 2021. године, уз активно учешће представника Републичке дирекције за обнову и изградњу као надзорног органа, о правним, технички, економским и другим питањима, понуђач је позван да достави коначну понуду цијене за радове који су предмет јавне набавке. Коначна понуда понуђача запримљена је 23. септембра 2021. године, након чега се на сједници Комисије за јавне набавке Уставног суда Републике Српске приступило њеном отварању. Записником је том приликом констатовано да коначна понуда понуђача, број 532/21 од 22. септембра 2021. године у износу од 963.814,85 КМ без ПДВ-а у потпуности задовољава постављене захтјеве из одлуке Уставног суда Републике Српске као уговорног органа о покретању поступка јавне набавке предметних радова. Сходно томе, с обзиром на то да не постоје неправилности и пропусти у раду који би евентуално били основ за неприхватање понуде, већином гласова чланова Комисије за јавне набавке дат је приједлог Уставном суду Републике Српске да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу.

  Цијенећи изложено Уставни суд Републике Српске донио је одлуку као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку

  Против одлуке незадовољна страна има право уложити жалбу Уставном суду Републике Српске, на начин и у роковима прописаним члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.

   

                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                   Мр Џерард Селман. с.р.

  Достављено:

  1. Понуђачу,
  2. Члановима комисије,
  3. Архиви,
  4. Рачуноводству.                 
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења