Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

  Број: СУ-193/20

  Бања Лука, 1. јул 2020.

          

              На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске, број СУ-105/20 од 7. априла 2020. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 1. јула 2020. године, донио је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бањалука за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске према условима из Одлуке о покретању поступка, број СУ-105/20 од 7. априла 2020. године.

  2. Са понуђачем „ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима набавке радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске у укупном износу од 4.839.043,29 КМ без ПДВ-а, односно 5.661.680,65 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске вршиће се са позиције конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (2.830.840,32 КМ У 2020. години и 2.830.840,33 КМ у 2021. години).

   

   

  Образложење

   

              На приједлог Комисије за набавке Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Комисија) Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Срспке, број СУ-105/20 од 7. априла 2020. године. Након ступања на снагу ове Одлуке, на основу отвореног поступка, број СУ-105-2/20 од 14. априла 2020. године, по обавјештењу о набавци, број 895-1-3-6-3-3/20, објављеном на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине 14. априла 2020. године, као и исправке обавјештења о набавци, број 895-1-3-6-8-4/20 од 22. маја 2020 године, за избор најповољнијег понуђача за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске, Kомисија је провела поступак прикупљања, анализе и оцјене понуда предметне набавке. По окончању рока за пријем понуда, Комисија је на сједници од 22. јуна 2020. године анализом понуде, примјеном критеријума ,,економски најповољнија понуда“, записником, број СУ-105-6/20, констатовала да је понуду доставио један понуђач и то „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бањалука. Комисија је на наведеној сједници утврдила ранг листу понуда за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске са само наведеним понуђачем, те, сходно томе, након прегледа достављене документације, констатовала да је првопласирана и најповољнија понуда именованог понуђача, број 443/20 од 22. јуна 2020. године. С обзиром на понуђене услове према тендерској документацији по којима је критериј финансирање пројекта са учешћем од 50%, са гарантним роком од 36 мјесеци и са цијеном од 4.839.043,29 КМ без ПДВ-а, Комисија је оцијенила да ова понуда у економском и техничком смислу у потпуности задовољава постављене захтјеве уговорног органа из тендерске документације.

              Имајући у виду све наведено, руководећи се методологијом економски најповољније понуде, Уставни суд Републике Српске је на приједлог Комисије, у складу са одредбама члана 70. ст 1. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

              Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем Уставног суда Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                            Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења