Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

   

  Број: СУ- 111/20                                                                                         

  Бања Лука, 7. април 2020.                                                                                                                                   

    

              На основу члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2020. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 7. априла 2020. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ФОТОКОПИР АПАРАТА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „БИРО. КИП“ д.о.о. Бањалука“ за набавку фотокопир апарата према условима из Обавјештења о набавци број: 895-7-1-4-3-1/20 од 25. фебруара 2020. године.

  2. Са понуђачем „БИРО. КИП“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима набавке фотокопир апарат у укупном износу од 19.983,60 КМ КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање фотокопир апарата вршиће се са позиције 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  О б р а з л о ж е њ е

              Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске размотрила је, 11. марта 2020. године, приспјелу понуду по предметном конкурентском захтјеву.

  Уставни суд Републике Српске је, на приједлог Комисије за набавке, у складу са чланом 70. ст 1. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

              Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овог Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

             

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                  Мр Џерард Селман,с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења