Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

   

  Број: СУ- 110/20                                                                                         

  Бања Лука, 7. април 2020.

                                                                                                               

              На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), и Плана јавних набавки за 2020. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 7. априла 2020. године, донио је

   

  ОДЛУКУ ЗА НАБАВКУ

  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Бањалука за набавку канцеларијског материјала са којим ће Уставни суд Републике Српске закључити Резервисани уговор о набавци канцеларијског материјала у износу до 7.020,00 КМ.

  2. Расходи за плаћање материјала за одржавање хигијене вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Након испитивања тржишта и тражења писменог приједлога цијене од понуђача у смислу члана 9. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, Уставни суд Републике Српске је на темељу понуђене цијене канцеларијског материјала одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

  Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овога Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман,с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења