Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга Стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда

   

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

                                                                                                               

  Број:  СУ-106 /20                                                    

  Бања Лука, 7. април 2020.        

                                                                                               

  На основу члана 14. став 4. и члана 87. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, и Плана набавки роба и вршења услуга за 2020. годину, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 7. априла 2020. године, д о н и о  ј е

   

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  УСЛУГА

  Стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда

   

  I

  1. Покреће се поступак прикупљања понуда путем конкурентског захтјева за избор најповољнијег понуђача за стручно-технички надзор над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске у вриједности до 50.000,00 КМ.

  2. Плаћање услуга из став 1. овога члана вршиће се са позиције групе конта 511100 - Издаци за  изградњу и прибављање зграда и објеката.

   

  II

   

  Поступак набавке и одабира понуђача проводиће Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске, у складу са критеријима који су предвиђени Законом о јавним набавкама и Правилником о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске.

   

  III

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                   Мр Џерард Селман, с.р.

  Достављено:

  1. Члановима комисије,
  2. Архиви,
  3. Рачуноводству.                                                                         
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења