Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
одлуке о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

  Број: СУ- 63/18                                                                                           

  Бања Лука, 28. фебруар 2018.                                                                                                                                 

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3 и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015 године и Плана јавних набавки за 2018. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, д о н и о   је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У 2018. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука за набавку материјала за одржавање хигијене у 2018. години.

  2. Са понуђачем „Кецком“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци материјала за одржавање хигијене у износу од 2.550,07 КМ.

  3. Расходи за плаћање материјала за одржавање хигијене вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2018. годину, број СУ-29/18 од 31. јануара 2018. године, планирао набавку материјала за одржавање хигијене у процјењеној вриједности до 3.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понудјача од понуђача „Кецком“ д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понудјача „Кецком“ д.о.о. Бања Лука у укупном износу од 2.550,07 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                    Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења