Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 239. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
239. sjednica Suda

Banja Luka, 30. januar 2019.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 239. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 30. januara 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i trideset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-30/16 kojom je utvrđeno da član 38. st. 4. i 5. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Pomenute norme, kojima je regulisano pitanje odgovornosti povezanog lica za obaveze poreskog obveznika, Ustavni sud je ocijenio neustavnim s obzirom na to da zakonodavac nije odredio nikakve uzročno-posljedične veze na osnovu kojih bi se zasnovala odgovornost povezanog lica za plaćanje neizmirene poreske obaveze poreskog obveznika. Istim odredbama, naime, nije jasno i predvidljivo utvrđeno koje od povezanih lica i po kom pravnom osnovu je u obavezi da umjesto poreskog obveznika plati njegovu poresku obavezu kao supsidijarni platac, što je u suprotnosti sa pravnom sigurnošću kao jednim od najvažnijih segmenata načela vladavine prava.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-12/18 kojom je utvrđeno, kao i u više prilika do sada, da odredba o stupanju na pravnu snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je ocijenio da navedena odredba, kojom je propisano da ovaj normativni akt stupa na snagu danom donošenja, ne zadovoljava ustavni princip prema kojem opštenormativni akti mogu stupiti na pravnu snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-2/18, U-4/18, U-5/18, U-7/18 i U-10/18 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-85/17 i U-8/18 Ustavni sud je donio rješenja kojima je obustavio postupke, jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja