Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
236. sjednica

Banja Luka, 31. oktobar 2018.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 236. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

U Banjoj Luci je danas, 31. oktobra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na današnjoj sjednici, donio i odluku broj U-3/16 kojom je utvrdio da odredba člana 160a. Zakona o uređenju prostora i građenju nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je ocijenio da je neusaglašenost osporenih odredbi, kojima je propisana naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, rezultat toga što su njima predmetne naknade određene na nejednak način u odnosu na naknade koje su dužni plaćati legalni graditelji objekata. Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, ovakvo razlikovanje između investitora legalnih i nelegalnih objekata suprotno garancijama ravnopravnosti građana i pravne jednakosti pred zakonom iz člana 10. Ustava Republike Srpske.

Takođe, Ustavi sud je donio i odluku broj U-47/17 kojom je utvrđeno, između ostalog, da pojedine odredbe Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o Republičkoj upravi. Ustavni sud je, naime, utvrdio da je ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao donosilac osporenog Pravilnika, prekoračio svoja ovlašćenja prilikom određivanja postupka i kriterijuma na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, te obaveza organizatora edukacije, jer ovakvo normiranje nema pravni osnov u hijerarhijski višem aktu tako da iz njega ne mogu proisticati prava i obaveze subjekata prava.

Pored već navedenih odluka, Ustvni sud je donio i odluku broj U-62/17 kojom je utvrdio da član 120. Pravilnika o unutrašljoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašljih poslova Republike Srpske u dijelu koji glasi: „Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja Odluke o davanju saglasnosti Vlade Republike Srpke u „Službenom glasniku Republike Srpske“ [...]“ nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Naime, imajući u vidu da ustavna odredba stupanje na snagu opštih akata uslovljava njihovim prethodnim objavljivanjem, a da iz sadržine predmetne odredbe proizlazi da stupanje na snagu Pravilnika, nezavisno od dana objavljivanja, vezuje za objavljivanje Odluke o davanju saglasnosti Vlade Republike Srpske u službenom glasilu, Ustavni sud je utvrdio da osporena odredba u ovome dijelu nije u saglasnosti sa članom 109. stav 1. Ustava.

Ustavni sud je na današnjoj sjednici takođe donio i odluku broj U-69/17 kojom je utvrđeno da član 2. stav 2. u dijelu kojim je propisano: „[...] koja nije bila propisana tim zakonom.“ i član 56. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Neustavnost navedenih odredaba očituje se u tome što je Ustavni sud ocijenio da je njihovim propisivanjem zakonodavac odstupio od ustavnog načela zakonitosti, tj. da u navedenom dijelu osporene zakonske odredbe nije dovoljno konkretizovao ustavnu garanciju koja izričito jemči da se ne može izreći kazna koja za krivično djelo nije zakonom bila predviđena. Odnosno, da se ni pravilima o odmjeravanju kazne za djela u sticaju ne može propisati mogućnost izricanja druge vrste kazne umjesto one koja je propisana za konkretno krivično djelo.

Naposljetku, Ustavni sud je donio i odluku broj U-101/17 kojom je utvrđeno da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Repubike Srpske i Zakonom o advokaturi Republike Srpske. Osporenom odredbom, kojom je propisano da se visina troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske utvrđuje u iznosu od 7000,00 KM, visina troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske, prema ocjeni Ustavnog suda, propisana je paušalno i arbitrarno, što je suprotno garancijama ustavnog načela vladavine prava. Ustavni sud je, naime, ocijenio da pojam „troškovi“ mora da podrazumijeva stvarne troškove postupka upisa u Imenik, zasnovane na objektivnim pokazateljima. Stvarni troškovi upisa u Imenik advokata su novčani izraz stvarnih utrošaka pojedinih elemenata postupka, te ne mogu predstavljati prihod Adokatske komore u paušalnom iznosu.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, takođe donio odluke i u predmetima broj U-46/17, U-97/17, U-104/17 i U-107/17 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o stečaju, Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj i Zakona o sudovima Republike Srpske, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmet broj U-90/17 Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio postupak jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja