Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i postavljanje trakastih zavjesa

  Broj: SU- 270/22                                                                                         

  Banja Luka, 13. jula 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 13. jula 2022. godine,  d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU I

  POSTAVLjANjE TRAKASTIH ZAVJESA  

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Megastil“ doo Banja Luka, ponuda broj: 190/07/2022 od 5. jula 2022. godine za nabavku i postavljanje trakastih zavjesa za potrebe opremanja poslovnih prostorija Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „Megastil“ doo Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci i postavljanju trakastih zavjesa u iznosu od 16.457,94 KM bez PDV-a, odnosno 19.255,79 KM sa PDV-om.

  3. Nabavka i plaćanja navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 511300 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata (treća faza izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - opremanje).

  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke trakastih zavjesa (zastora), broj: SU-242/22 od 29. juna 2022. godine. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-17-3-9/22, objavljenom na Portalu javnih nabavki, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku trežene robe. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzelo je 7 (sedam) potencijalnih ponuđača.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj  SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, provela je javno otvaranje prispjele ponude 6. jula 2022. godine u 10:30 časova, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena“ dostavio samo jedan ponuđač i to „Megastil“ doo Banja Luka, sa ponudom u iznosu od 16.457,94 KM bez PDV-a, odnosno 19.255,79 KM sa PDV-om.

  Komisija je takođe konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalnopravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske kao ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji, te da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE       

                                                                                             Mr Džerard Selman, s.r.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja