Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

  Број: СУ- 270/22                                                                                         

  Бања Лука, 13. јула 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 13. јула 2022. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ И

  ПОСТАВЉАЊЕ ТРАКАСТИХ ЗАВЈЕСА  

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Мегастил“ доо Бања Лука, понуда број: 190/07/2022 од 5. јула 2022. године за набавку и постављање тракастих завјеса за потребе опремања пословних просторија Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „Мегастил“ доо Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци и постављању тракастих завјеса у износу од 16.457,94 KM без ПДВ-а, односно 19.255,79 KM са ПДВ-ом.

  3. Набавка и плаћања наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе 511300 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).

  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке тракастих завјеса (застора), број: СУ-242/22 од 29. јуна 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-1-17-3-9/22, објављеном на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку трежене робе. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки преузелo je 7 (седам) потенцијалних понуђача.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број  СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је јавно отварање приспјеле понуде 6. јула 2022. године у 10:30 часова, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена“ доставио само један понуђач и то „Мегастил“ доо Бања Лука, са понудом у износу од 16.457,94 KM без ПДВ-а, односно 19.255,79 KM са ПДВ-ом.

  Комисија је такође констатовала да достављена понуда испуњава све формалноправне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске као уговорног органа постављене у тендерској документацији, те да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ       

                                                                                             Мр Џерард Селман, с.р.

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења