Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку угоститељских услуга

  Број: СУ- 370 /21

  Бања Лука,  22. децембар 2021. 

   

              На основу чл. 64. став 1. тачка б, 70. став. 1. 3. и 6. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. децембра 2021. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

   

  1.Прихвата се понуда понуђача ресторан „ЦИТАДЕЛА“–Вукелић Божица и остали предузетници ортаци, улица Краља Алфонса XIII broj 2, Бања Лука број 10-12/2021 од 22. децембра 2021. године за угоститељске услуге (ручак за 24 особе) за потребе Уставног суда Републике Српске.

  2.Уставни суд Републике Српске ће са понуђачем закључити уговор о набавци из тачке 1. ове одлуке на вриједност укупне потрошње, а према достављеној понуди.

  3.Расходи за плаћање вршиће се са позиције 412 900 – Расходи по основу репрезентације.

  Образложење

              Имајући у виду потребу за ресторанско-угоститељским услугама, Уставни суд Републике Српске је покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услуга за закључивање уговора за наведену набавку путем директног споразума приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача ресторан „ЦИТАДЕЛА“–Вукелић Божица и остали предузетници ортаци, Бања Лука. Именовани понуђач је у року доставио тражену понуду-цјеновник за пружање ресторанско-угоститељских услуга за потребе Уставног суда Републике Српске, те је констатовано да је иста квалификована и прихватљива. С обзиром на прихватљиву понуду наведеног понуђача, уговор ће се закључити на вриједност укупне потрошње, а према достављеној понуди, те је Уставни суд Републике Српске одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

   

        Достављено:                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

    1. Изабраном понуђачу,                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

    2. Рачуноводство,                                                                            Мр Џерард Селман с.р.

    3. Архива.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења