Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за осигурање запослених лица за 2021/2022. годину

  Број: СУ- 308/21                                                                                         

  Бања Лука, 27. октобар 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 27. октобра 2021. године,     д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

  ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

   

           1. Прихвата се понуда понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука, број: 001-19477/21 од 11.10.2021. године за осигурање запослених у Уставном суду Републике Српске за 2021/2022 годину.

           2. Са понуђачем „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за осигурање запослених за 2021/2022 годину у износу од 721,62 КМ.

           3. Расходи за плаћање услуге осигурање запослених вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, планирао осигурање запослених у процјењеној вриједности до 750,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бања Лука у укупном износу од 721,61 КМ Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                            УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                               Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења