Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

   

  Broj: SU- 244 /21                                                                                        

  Banja Luka,  8. septembar 2021.                                                                                                                                                                                                               

              Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Dopune plana nabavki roba i vršenja usluga u 2021. godini, broj SU-177/21, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 8. septembra 2021. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU KONSULTANSKIH USLUGA OPREMANjA ENTERIJERA

  ZA POSLOVNI OBJEKAT USTAVNOG SUDA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „INDUSTROPROJEKT“ AD Prijedor za nabavku konsultanske usluge opremanja enterijera poslovnog objekta Ustavnog suda Republike Srpske. Sa ponuđačem „Industroprojekt“ a.d. Prijedor Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor u iznosu od 7.020,00 KM sa PDV-om.

  2. Izdaci za plaćanje nabavke konsultanske usluge opremanja enterijera vršiće se sa pozicije 412700 – Rashodi za stručne usluge.

   

  Obrazloženje

              Ustavni sud Republike Srpske je Dopunom plana nabavki roba i vršenja usluga za 2021. godinu planirao nabavku konsultanske usluge opremanja enterijera poslovnog objekta Ustavnog suda Republike Srpske u procjenjenoj vrijednosti do 7.020,00 KM putem direktnog sporazuma. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu nabavku putem direktnog sporazuma pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Industroprojekt“ a.d. Prijedor. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Industroprojekt“ a.d. Prijedor u ukupnom iznosu od 7.020,00 KM Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                   Mr Džerard Selman s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja