Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda

  Broj: SU-193/20

  Banja Luka, 1. jul 2020.

          

              Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-105/20 od 7. aprila 2020. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 1. jula 2020. godine, donio je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU RADOVA ZA IZGRADNjU ZGRADE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE U BANjOJ LUCI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „INTEGRA INŽENjERING“ D.O.O. Banjaluka za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka, broj SU-105/20 od 7. aprila 2020. godine.

  2. Sa ponuđačem „INTEGRA INŽENjERING“ D.O.O. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima nabavke radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u ukupnom iznosu od 4.839.043,29 KM bez PDV-a, odnosno 5.661.680,65 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vršiće se sa pozicije konta 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata (2.830.840,32 KM U 2020. godini i 2.830.840,33 KM u 2021. godini).

   

   

  Obrazloženje

   

              Na prijedlog Komisije za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Komisija) Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srspke, broj SU-105/20 od 7. aprila 2020. godine. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, na osnovu otvorenog postupka, broj SU-105-2/20 od 14. aprila 2020. godine, po obavještenju o nabavci, broj 895-1-3-6-3-3/20, objavljenom na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine 14. aprila 2020. godine, kao i ispravke obavještenja o nabavci, broj 895-1-3-6-8-4/20 od 22. maja 2020 godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske, Komisija je provela postupak prikupljanja, analize i ocjene ponuda predmetne nabavke. Po okončanju roka za prijem ponuda, Komisija je na sjednici od 22. juna 2020. godine analizom ponude, primjenom kriterijuma ,,ekonomski najpovoljnija ponuda“, zapisnikom, broj SU-105-6/20, konstatovala da je ponudu dostavio jedan ponuđač i to „Integra inženjering“ d.o.o. Banjaluka. Komisija je na navedenoj sjednici utvrdila rang listu ponuda za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske sa samo navedenim ponuđačem, te, shodno tome, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, konstatovala da je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda imenovanog ponuđača, broj 443/20 od 22. juna 2020. godine. S obzirom na ponuđene uslove prema tenderskoj dokumentaciji po kojima je kriterij finansiranje projekta sa učešćem od 50%, sa garantnim rokom od 36 mjeseci i sa cijenom od 4.839.043,29 KM bez PDV-a, Komisija je ocijenila da ova ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava postavljene zahtjeve ugovornog organa iz tenderske dokumentacije.

              Imajući u vidu sve navedeno, rukovodeći se metodologijom ekonomski najpovoljnije ponude, Ustavni sud Republike Srpske je na prijedlog Komisije, u skladu sa odredbama člana 70. st 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama i člana 19. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

              Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ustavnog suda Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                            Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja