Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала

  Број: СУ- 65/18                                                                                           

  Бања Лука, 28. фебруар 2018.

                                                                                                                            

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2018. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донио

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ а.д. Бањалука за набавку канцеларијског материјала.

  2. Са понуђачем „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ а.д. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци канцеларијског материјала у износу од 5.127,53 КМ.

  3. Расходи за плаћање канцеларијског материјала вршиће се са позиције 412300 – Раходи за режијски материјал.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Након испитивања тржишта и тражења писменог приједлога цијене од понуђача у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске је на темељу понуђене цијене канцеларијског материјала одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

  Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овога Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења